Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
RSS

Siste innlegg

Lykke til med juleforberedelsene
Charter - Solidaritet med Moder Jord
Verdenserklæringen

Kategorier

Charter - Solidaritet med Moder Jord
Vennskap, ansvar og tillit
drevet av

Min blogg

Lykke til med juleforberedelsene

 
Vennskap, ansvar og tillit
 
Handlingsplan I. fra 2013 til 2015.
 
 
 
1. Forord.
2. Innledning.
3. Saker til behandling innen Vintersolverv 2013.
4. Avtalemål, vedtak og prosess.
    a. Tiltak 1.
    b. Tiltak.2
    c. Tiltak3.
    d. Tiltak4.
5. Etterord.
 
 
1. Forord
 
Alle FN-land og folk kan bli venner, praktisere naturhumanisme og ha omtanke for hverandre, naturen og alt liv ved å ta ansvar, erkjenne og igangsette endringer fra i dag.
 
Politikere i Sameting, Stortinge,fylkesstyrere, kommuner og bydeler skal bestemme politikken og reetablerefolkevalgt tilsyn i offentlige virksomheter. Den merkantile internforskriften og andre forskrifter somøker byråkratiene i virksomhetene avvikles av Stortinget i 2013.
 
Embetsverket, tjenestemenn/kvinner, institusjoner, direktoraters oppgave er å iverksette politiske beslutninger til beste for folk flest. De folkevalgte er gjennom valgene gitt tillit.
 
Ideologisk baserte miljøer opprettertenketanker, foretar analyser og fremmer idemyldring innen rammene forvirksomhetens verdiorientering. De ideologiske tenketankene får gjerne storeoppslag i pressen. Nye ideer og nye løsninger skal bidra å igangsettenødvendige endringer i det norske samfunn og verdenssamfunnet.
 
De folkevalgte er av velgerne gitttillit gjennom valgene. Denne tilliten er basert på at de tenker selv og ståransvarlige for sine beslutninger og fremme sine personlige løsningsforslagutifra sitt ståsted og verdigrunnlag.
 
Det vil øke interessen og respekten fordet politiske ordskiftet om et lisensfinansiert NRK fortløpende dekker detpolitiske ordskiftet i Stortinget. Velgerne liker å bli orientert om hvordan defolkevalgte oppfører seg og hvordan partiene stemmer i de saker som er oppe tilbehandling.
 
Å ta politisk ansvar fra i dag innebærerat representantene i komiteene på Stortinget, fylker og kommuner innfører en virksomhetsrevisjon innenfor komiteens tillitsområde før vintersolverv 2013.
 
StiftelsenNatur og Kultur anbefaler at realitet, resultat ogframskrivelse innarbeides i alle virksomheter underlagt departementene innen Vintersolverv 2013. Framskrivelseneuttrykkes gjennom tiltakene i Budsjett2013-2015, Budsjett 2016-2020 ogBudsjett 2021-2064.
 
1. Stortingets komiteer behandler realitet, resultat og framskrivelse fra departementene ijanuar 2014.
 
2. Riksrevisjonen behandler realitet, resultat og framskrivelse fra departementene og oversendersin innstilling til revisjonsvedtak til kommiteene på Stortinget innen utgangenav januar 2014.
 
3. Stortingetskomiteer avslutter etter Riksrevisjonens innstilling realitet, resultat ogframskrivelse fra departementene medio februar 2014.
 
4. Stortinget behandler kommiteinstillingene innen utgangen av februar 2014.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at realitet, resultat ogframskrivelse innarbeides i alle virksomheter i et fylke og kommunene før Vintersolverv 2013. Framskrivelseneuttrykkes gjennom tiltakene i Budsjett2013-2015, Budsjett 2016-2020 ogBudsjett 2021-2064.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at framskrivelsene og forslagene i Budsjett 2013-2015, Budsjett 2016-2020 og Budsjett 2021-2064 framlegges under budsjettrevisjonen i april/mai, for å tydeliggjøre hvilke tiltak partiene vilfremme og i hvilket år partiene som stiller til Stortingsvalg vil finansieretiltakene.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at Stortinget innen Vintersolverv 2013 med umiddelbarvirkning trekker tilbake:
 
1. Alle innvilgede produksjonstillatelser til eiere og ansatte i giftproduserende ogalle andre helseskadelige virksomheter i Norge.
 
2. Giftsertifikater til merkantile bønder og andre som benytter gift for å fremme giftopptak oghelseskader planter, beitedyr og mennesker ved å spre gift i naturen, i elver,vann og hav og utrydder fisk med lakselus, bier og insekter mm er ikke en naturhumanistiskadferd og i samsvar med norsk lov.Husdyr,oppdrettsfisk, dyr og planter i naturen skal ha gode leveforhold i Norge.
 
Riksadvokatentar ut tiltale mot eiere og ansatte i merkantile helseskadelige virksomheterfør vintersolverv 2013.
 
3. Alle innvilgede produksjonstillatelser eller antibiotikasertifikater til merkantile bønder, eiere og ansatte i oppdrettsnæringen og andre som fremmer antibiotika opptak og helseskader hos husdyr, oppdrettsfisk og mennesker ved å gi antibiotikatil husdyr og oppdrettslaks er ikke en naturhumanistisk adferd og i samsvar med norsk lov. Husdyr, oppdrettsfisk, dyr og planter i naturen skal ha gode leveforhold i Norge.
 
Riksadvokatentar ut tiltale mot eiere og ansatte i merkantile helseskadelige virksomheterfør vintersolverv 2013.
 
4. Alle innvilgede budsjettmidler til merkantile bønder, eiere og ansatte ioppdrettsnæringen og andre som anvender gift og antibiotika i produksjon av matinndras med umiddelbar virkning fra i dag.
 
Departementene,fylkene og kommunene skal fra i dag ikke bevilge penger til seksjoner i tilsyn,direktorater, i offentlige, samvirkende og private virksomheter, kommuner ogfylker som:
 
* Ikke følger forvaltningslovens bestemmelser.
* Henlegger saker.
* I Budsjett 2013-2015 ikke fører virksomheten over i verdi, energi, klimabalanse og harmoni og forhindrer klimalekkasje.
*Tillater omsetning avgift og antibiotika til merkantile bønder, eiere og ansatte i oppdrettsnæringenog andre som anvender gift og antibiotika i produksjon av mat..
* Stortinget,fylkestingene, by og kommunestyrene overfører de frigjorte midlene til NAV sommedvirker i en vellykket omstilling i samfunnet. Alle samfunn på Moder Jordtrenger å føres over i verdi, energi,klimaballanse og harmoni uten varme, gift, antibiotika og andre helseskadeligeutslipp fra 2013.
 
Diskuter de spørsmål du mener er viktigemed venner, i familen, på internett og i de miljøene du vanker i.
 
Vi viser førøvrig til hjemmesidene til:
 
Vestfold Verdensarv: www.leidin.info,Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info og Nordisk ansvar for vennskap og tillitwww.norfm.org
 
Ta gjerne kontakt med politikere ikommune, fylke og på Stortinget. Fortell dem hva du mener, skriv til dem ellersend dem en e-post.
 
Har du lyst til å gjøre noe mer og bidratil endringer kan du delta i et internasjonalt kampanje fellesskap. Det er mange slike. Vi vil i uke 49 ta i bruk den internasjonale kampanjesiden til http://avaaz.org
 
Frem de spørsmål du er enig i eller start din egen vennskap, ansvar og tillitskampanje.
 
Lykke til.
 
Dine bidrag er viktige i den lokale, nasjonale, regionale, kontinentale og globaledugnaden vi nå er inne i.
 
Oslo den 3. desember 2013.
 
Nordahl Grieg Fredsfond
Nordisk ansvar for vennskap og tillit
Stiftelsen Natur og Kultur
 
 
 
2. Innledning
 
Stiftelsen Natur og Kultur, Nordisk ansvar for vennskap og tillit og Nordahl Grieg Fredsfond ber Sametingetsråd og Stortingets presidentskap oversende Handlingsplan I fra 2013 til 2015 og dokumentet: Vennskap, ansvar og tillit til defolkevalgte i Sametinget og Stortinget. Spre gjerne dokumentet gjennomnasjonale og internasjonale kontaktnett. Sameting og i Storting fatter sine vedtakfør vintersolvervog prioriteretiltakene fram til budsjettrevisjonen i april/mai.
 
Vi ber Statsministerens kontor oversende Handlingsplan I fra 2013 til 2015 og dokumentet: Vennskap, ansvar og tillit til behandlingi departementene og alle virksomheter innen offentlig og privat sektor som harmottat offentlig støtte. Spre gjerne dokumentet gjennom nasjonale oginternasjonale nettverk.Virksomhetsledelse og ansatte innen privat og offentligsektor fatter sine vedtak innen vintersolverv og prioriterer tiltakene fram tilbudsjettrevisjonen i april/mai.
 
Vi sendte den 2. desember 2013 oversendt Handlingsplan I fra 2013 til 2015 og dokumentet: Vennskap, ansvar og tillit til de politiske partiene som stilte liste til Stortingsvalget. Det er sendt ti Norges Fredsråd, ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner,hovedorganisasjoner i næringslivet, landbruket, fiskeriene og de fagligeorganisasjonene, til naturvern, miljø og fredsorganisasjoner med fler. Sendgjerne vår e-post med vedlegg til organisasjonens ledd i fylkene og kommunene ogut gjennom virksomhetens internasjonale kontaktnett. Demokratiske vedtak fattesinnen vintersolverv, for å prioritere tiltakene fram til budsjettrevisjonen iapril/mai.
 
 
 
3. Saker til behandling innen Vintersolverv 2013
 
Stiftelsen Natur og Kulturverdsetter standpunktet til Stortingsrepresentant Svein Flåtten (Høyre) fra Sandefjord om at ingen innen offentlig sektor eller i virksomheter med offentlig eierskap skal ha høyere lønn enn Statsministeren i Norge.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at Statsministerens lønn settes til 800 000 kroner i året; lønn til Statsrådene til 750 000kroner i året og lønn til Stortingsrepresentantene til 700 000 kroner i året innen vintersolverv som et bidrag til å løfte alle opp til medianinntektsnivå på 470 000 kroner ogprioriterertiltakene fram til budsjettrevisjonen i april/mai.
 
StiftelsenNatur og Kultur ber Stortinget vedta lønnsnormen før vintersolverv slik at alle virksomheter i Norge får anledning til å tilpasse seg normen i Budsjett 2013-2014. Staten, Kommunenes Sentralforbud, NHO og de faglige sammensluttningene og alle virksomhetsstyrer bør ta høyde for å få på plass lønnsnormen fra 470 000kroner til 800 000 kroner under lønnsforhandlingene våren 2014.Nordiske arbeidsgiverforeninger, faglige organisasjoner, staten og kommunenes sentralorganisasjoner forandrer tidligere tiders merkantile lønnssystem til virksomhetslønn ved lønnsforhandlingene til våren..
 
StiftelsenNatur og Kultur anbefaler at Norge gjennom forskrifter og lover etablerer:
 
* 40-års planer i offentlig, samvirkendeog privat sektor med støtte til forandring fra Vennskap, ansvar og tillitsfondet eller fra skatt og avgifter på stats- eller kommunebudsjettene.
 
*Fase ut fattigdom gjennom borgerlønn,uføres trygd og pensjoner på 329 000 kroner i Norge, dvs. 70 % avmedianinntekten på 470 000 kroner. I pensjonsreformen fra 2012 innføres et 0,55% kutt i pensjoner for ytelser over 470 000 kroner. Norge skal ha en normertopptjeningstid på 35 år i solidaritet med ungdommen og de generasjonene somfølger etter oss.
 
* Bunnfradrag på 235 000 kroner for åutjamne pensjons- og lønnsforskjeller i Norge med harmoniserte satser i deandre nordiske land.
 
*Finansiert skolegang og lærlingplasseretter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløppå 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge. Forvernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings-eller samfunnstjeneste. Finansieringssatsene harmoniseres i de øvrige nordiskeland.
 
*Finansiert 12 måneders allmennverneplikt og samfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløppå 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge. Forvernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings-eller samfunnstjeneste. Finansieringssatsene harmoniseres i de øvrige nordiskeland.
 
*Full studiefinansiering for begge kjønnopp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønnrundt 128 000 kroner i Norge. For studenter med barn og studenter med nedsattfunksjonsevne tilrettelegges forholdene. Finansieringssatsene harmoniseres i deøvrige nordiske land.
 
*Finansiert 5-10 års vervet vernepliktmed opplæring og et tilsvarende antall måneders allmenn verneplikt ogsamfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr.år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge de tre førsteårene etter endt videregående skole for begge kjønn i Norge. Deretter og vedutenlandsoppdrag full medianinntekt for den vervede på 470 000 kroner i året.Finansieringssatsene harmoniseres i de øvrige nordiske land.
 
*80 % statlige tilskudd tilstudentboligbygging for 212 000 studenter i Norge med bygging av 16 000 nyestudentboliger hvert år. Kunnskapssamfunnet skal i Budsjett 2014-2017 prioritere at 60 % av studentene bor istudentboliger med en tilsvarende behovsdekning i de øvrige nordiske land innen2017.
 
*Kommunalt finansiert 15 % av innskuddeti et boligmarked til en 50 m2 bolig for alle førstegangsetablerte ungdommereller 70 m2 bolig for familier etter endt utdannelse. Bygge 40 000 nye boligeri året Norge, harmonisert med utviklingen i de øvrige nordiske land.
 
*Kommunale finansierte salgskontor avboliger til selvkost og med 1 % statlig stempelavgift, for å fase ut enuproduktiv merkantil meglerbransje innen 2015.
 
*Statlig fullfinansiert fylkeskommunalsykehusdrift og gjenåpning av nedlagte sykehus.
 
*Statlig finansiering av alle boligerfor eldre, boliger for eldre i bofellesskap eller på sykehjem.
 
*Sikret at nordiske statsborgere ogutenlandske eiere blir likt behandlet med:
 
* Bunnfradrag på 1 millionerkroner for formue for enslige og 2 millioner for ektepar, det vil si at 14 % av skatteyterne betaler formueskatt neste år. Skatt på formue over 2 millioner settes til 15 %.
 
* Bunnfradrag på 5 millioner kroner på arbeidende kapital i virksomheter som er i verdi, energi, klimabalanse og harmoni.  
 
* Adgang til omdannelseav NUF-eide bedrifter til AS eller AB i de nordiske land skattefritt ved åsende inn slettemelding til det utenlandske foretaksregisteret, slik at det tremåneder etter omdanningen ikke lenger er virksomhet i det norske NUF-et.
 
* Fjernet krav om revisorfor AS eller AB med omsetning under 5 millioner kroner og redusert krav tilegenkapital til 30.000 kroner.
 
* 200 % formuesbeskatningpå arbeidende kapital fra 2013 med forurensende produksjon som fases ut innen2015.
 
 *Kommunal og statelig eiendomsskatt på 15 % av næringseiendom, boliger og hyttermed ligningsverdi over 1 million kroner. Skattefritt salg av bolig når man hareid den i minst ett år, og bodd i den i minst ett av de to siste årene.
 
* Fjerne rentefradraget franæringseiendom, boliger og hytter på beløp som overstiger ligningsverdi over 1million kroner.
 
*Bunnfradrag ved arv fra far og moreller stemor og stefar settes til 2.0 millioner kroner. Arv ut over dissesummene avgiftsbelegges med 10 % opp til 5 millioner, 15 % opp til 10millioner, 25 % over opp til 15 millioner og 95 % over 20 millioner.
 
*Finansiere en fellesstandard medvirksomhetslønn på 50 % av medianinntekt for alle statsborgere i de nordiskeland og arbeide for at dette prinsipp innarbeides globalt.
 
*Engangsstønad ved fødsel på 75 000kroner, Kontantstøtte på 5000 kroner i måneden for alderen 13-23 måneder og2500 kroner i måneden i Barnetrygd fram til 18 års alder.
 
*Fase ut forskjellsbehandling iarbeidslivet ved at bransjer som renhold, helse og omsorg ogbelastningslidelser og yrkesskader for kvinner kommer inn i de nordiske landsyrkesskadelover.
 
* Skatt, der personinntekter over 2millioner kroner tilfaller Vennskap,ansvar og tillitsfond.
 
* Fått på plass prinsippet om at énpersonens eiendomsrett følger personens livsløp. Deretter tilfaller formue ogeiendomsverdier under 20 millioner kroner arvingene. Av det overskytendetilfaller staten (35 %) og kommunen(e) (65 %) av boets verdier ettervirksomhetens skattekommune eller kommune etter beliggenhet av eiendom.
 
*40-årig skatteplanlegging fra 2014 framtil 2064.
 
*Global skatt i form av 25 % moms påalle spekulative transaksjoner i finansnæringen.
 
* Globalt 0 moms på alle transaksjonerinnen mikrokreditt, sparebanker og banker for vanlige banktjenester.
 
* Norges kapitaloverforinger til EUsamles i et Vennskap, ansvar og tillitsfond.Finanskomiteen fremmer forslagene for Stortinget. OSSE- land kan søke om langsiktigelån uten rente fra 2013 med mål og planer om arbeid for alle i virksomheter i verdi, energi, klimabalanse og harmoni.
 
*Regler for mer åpenhet om selskaperspengestrømmer over landegrenser, såkalt land-for-land rapportering.
 
*Fått på plass internasjonale bindenderegler om økonomisk åpenhet – en åpenhetskonvensjon med en åpenhetsgaranti tilhjelp for verdens skattemyndigheter for å følge salget helt fram til mottakerutenfor selskapsgruppen.
 
*Fått på plass internasjonale bindenderegler om skatt for utvikling og reforhandling av gruvekontrakter med hjemfall.
 
* Globalt sikre 3 % av BNP i alleindustrialiserte land til FNs vennskap og ansvarsfond i en plan A for ModerJord fordelt av FNs Hovedforsamling fra 2013.
 
*Global støtte til barn, arbeidsløse ogfunksjonshemmede, samt pensjoner for alle gamle.
 
* Forbud mot profittuttak formatproduksjon, utdannings-, velferds-, omsorgs-, bolig-, energi-, industri- ogsamferdselssektor for å sikre en dynamisk og resultatrettet innovativ endringtil ren produksjon fra 2013.
 
I Norge var formueskatten på 1.1 % og gjelderbare for personer med skattbar netto formue som overstiger 1 000 000 kroner.Skattbar netto formue er ligningsverdien av aksjer, bankinnskudd, egen bil,egne boliger, samt næringsbygg og annen næringsvirksomhet i personlig eie og såvidere, minus gjeld. Med unntak av børsnoterte aksjer og pengeformue erligningsformuen mye lavere enn markedsverdien. For primærboligen var den 25 %av markedsverdien, fornæringseiendom og sekundærbolig 50 %. Aksjer iikke-børsnoterte selskap blir som regel taksert til mellom 10 og 30 % av sinfaktiske verdi.
 
*Ligningsverdien på næringseiendom ogutleiebolig økes fra 50 til 80 % av anslått markedsverdi. Ligningsverdien avhytter foreslås økt med 25 %.
 
Samla formuesskatt i Norge var i 2012 påcirka 15 milliarder kroner som blir delt mellom kommunene (64 %) og staten (36%). Bare 15 % av skatteyterne betaler formuesskatt.
 
Den overveiende størstedelen avformuesskatten representerer skattlegging av rike aksjeeiere. I dag står 32 000nordmenn oppført med nullinntekt. Uten formuesskatt ville de alle værtnullskatteytere.
 
Evalueringen av skattereformen 2006 (St.Meld.11,2010-2011) viser at for de ca. 3700 personene med størst netto formue i2009 gjorde formueskatten at skatten deres som del av samla bruttoinntekt øktefra under 25 % til ca. 58 %.
 
Uten formuesskatt vil skatteprosentenfor bruttoinntekter over 3 millioner kroner gå sterkt ned med økende inntekt.Skattleggingen vil da bli regressiv.
 
EUs definisjon av fattigdom gir cirka350 000 fattige i Norge i 2013 dersom man ikke regner med aleneboendestudenter. En firebarnsfamilie som har inntekt på 685 000 kroner i året regnessom fattige i henhold til EUs definisjon. Norge har lavere satser enn OECD norm50 % av medianinntekten og EUs norm 60 % av medianinntekten.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at fattigdomsgrensensettes til 70 % av medianinntekten. I Norge utgjør dette i 2013 329 000 kroneri året.
 
Vi anbefaler at de offentligeforetaksstyrene i Norden faser ut merkantile styrehonorarer og uttak avmerverdi til eierne innen Vintersolverv 2013. Sikrer ved lov valg til styre av folkevalgte tillitsmenn/kvinner ogtillitsvalgte ansatte i virksomheten. Styrerepresentantene skal ha dekket taptarbeidslønn ved møter.
 
Vi anbefaler at de privateideforetaksstyrene i Norden faser ut merkantile styrehonorarer og uttak avmerverdi til eierne innen Vintersolverv
2013. Sikrer ved lov valg til styret av 1/3-del tillitsvalgte fra eiereeller aksjonærer, 1/3-del fra folkevalgtetillitsmenn/kvinner og 1/3-del fra tillitsvalgte ansatte i virksomheten.Styrerepresentantene skal ha dekket tapt arbeidslønn ved møter.
 
*
 
Luft, vann, land, hav og naturen erhjemmet til innsekter, planter, dyr og menneskene på Moder Jord. Resursene inaturen tilhører fellesskapene i allmenningene og kommunene. De sivile,politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene, fagligerettigheter og naturrettigheter omfatter insekter, planter, dyr og mennesker.
 
Vennskap, ansvar og tillit er en pakt mellom natur og kulturbygd på: Nasjonal suverenitet og sjølberging. Demokrati og privat, familie,sameie, samvirke, kooperativ, felles og offentlig eiendomsrett.Forhandlingskultur om deling av merverdi. Fravær av merverdiuttak og hjemfall. Fastsettevarepris og arbeidslønn i Fair Trade varebytte. Likeverdig og gjensidigfordelaktig varebytte i en vennskapsøkonomi. Allmenninger og allemannsrett.Vilje og evne til å bistå andre. Folkesuverenitet, dialog og konfliktløsning. Respektfor folkevalgtes integritet og deres rett til å stemme etter overbevisning.Samvirkemellom folk og nasjoner. Mellomfolkelig samarbeid og mellommenneskelig samkvem.Fred, samhold nasjonalt og internasjonalt. Virksomheter i verdi, energi, klimabalanse og harmoni med velferd og omsorg foralt liv på Moder Jord.
 
Virksomheter i verdi, energi, klimabalanse og harmoni har lenge forhindret sot,CO2 og varmeutslipp i lokalsamfunn. Virksomhetseiere og ansatte har på bakgrunnav behandling i Bedriftsforsamlingene eller arbeidsmiljøutvalg inngått avtalermed kommuner eller partnere i verdikjedene om å dele energioverskuddet medandre bygg og virksomheter lokalt. Verdi,energi, klimabalanse og harmoni lokalt er en endringskultur basert på fred ivirksomheten og i verdenssamfunnet.
 
Stiftelsen Natur og Kultur kjenner ikke til om Klima- og MiljøvernministerTine Sundtoft den 22. november på FNs klimapanels konferanse (fra 11. til 22.november) i Polen ba alle virksomhetene på jorda og FN-landene om å etablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni iHandlingsplan I. fra 2013 til 2015og fram til FNs klimapanels konferanse i 2014.
 
Hun hørte sammen med politikere fra andre partier i Norge fortvilte representanter fra u-land med store klimaødeleggelser som hadde fått finansiert reisene og oppholdet av den norske stat Hun og de andre representantene fra de politiske partiene i Norge reiste hjem uten å gi håp til de fortvilte representantene i u-landene med store klimaødeleggelser. De fortalte ikke om de forslag de vil ta opp i Stortinget. De har så langt ikke foreslått å bevilge en nødvendig sum til mennesker i nød og land som er ført inn i klimakatastrofer.
 
Mange av miljøorganisasjonene innen OECD-landene hadde fått finansiert reisene oppholdet av statene i OECD-landene. Disse miljøorganisasjonene forlot møtet i protest. De reiste alle hjem uten å gi håp til de fortvilte representantene i u-landene med store klimaødeleggelser. De fortalte ikke om de forslag de ville fremme for Stortinget eller parlamentene i OECD-landene for å bevilge en nødvendig sum til mennesker i nød og land som er ført inn i klimakatastrofer.
 
Erstatningssummen til u-landene skal i OECD-landene vedtas før Vintersolverv 2013.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler Stortinget i uke 50 å vedta en avgift på sot og CO2-utslipp som sikrer den norske stat og Finansminister Siv Jensen nye inntekter på 100 milliarder kroner i Budsjett 2014.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler Stortinget i uke 49:
 
* å be Finansminister Siv Jensen hente hjem 100 milliarder kroner fra Statens Pensjonfond Utland innen onsdag i uke 50
 
* å be Utenriksminister Børge Brende innen onsdag i uke 50 å ha klar en fordelingsliste til u-land som er ført inn i klimakatastrofer. Å be Statsminister Erna Solberg på torsdag i uke 50 meddele statslederne i u-land som er ført inn i klimakatastrofe om hvilket beløp av avsetningen på 100 milliarder kroner som er stilt disponibelt for u-landet gjennom en kredittgaranti fra den norske stat. Myndighetene i u-landet fordeler innen tirsdag i uke 51 summer av garantibeløpet til administrasjonsledd, landets Røde Kors eller andre hjelpeorganisasjoner som iverksetter planene innen Vintersolverv slik at mennesker i nød kan oppleve en verdig jul i 2013.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler at Norge, Norden, OECD og BRIKS-landene fra vintersolverv fører alle virksomhetene over i verdi,energi, klimabalanse og harmoni ved å forhindre sot, CO2 og varmeutslipp i lokalsamfunnene på den nordlige og sørlige halvkule. Virksomheter som ikke vil endre sin sot og CO2-utslipps portefølge eller lykkes med dette inne utgangen av 2015 stenges ned.
 
Det var Klimatoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992 og klimaforliket i København i 2009 som tillot en merkantil toleransegrense med temperaturstigning på 2 ºC i forehold til 1850-nivå. Det innebærer å akseptere 350 deler per million karbondioksid i luften. I 2010 var tallet for karbondioksid i luften på vei over 390 pmm (milliondeler). Hastigheten økte da med 2 deler per million hvert år.
 
Juan Evo Morales, presidenten i Bolivia fremmet et politisk forslag på Klimatoppmøtet i København i 2009 som tillot en merkantil toleransegrense med temperaturstigning på 1 ºC i forehold til 1850-nivå. Det innebar å akseptere et sot og CO2-utslipp som tilsvarer 175 ppm(parts per million) i atmosfæren.
 
På målestasjonen i Ny Ålesund på Svalbard ble nivået av CO2 i atmosfæren sommeren 2012 for første gang målt til over 400 ppm (milliondeler). Verdens merkantile sot og CO2-utslipp øker nå med 3 % årlig.
 
Etter tiår med forurensing fra Europa til Norge og i Norge, samt røyking har omlag 14 % eller omlag 370 000 voksne fått kols i Norge. «-Snart vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken i verden», sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke den 28 september til Dagbladet.
 
Verdenshelseorganisasjon (WHO) kaller kols upresist en epidemi, men kols er også en følge av klimagasser og forurensning.
 
Stiftelsen Natur og Kultur sendte i oktober/november to Åpne brev til Helsedirektoratet i Norge om dette. Stiftelsen har ennå ikke fått svar på sin henvendelse.
 
FNs klimapanel rapport nr. 1 om de fysiske endringene på kloden (temperaturer, havnivå, smelting, havstrømmeretc.) skriver forskerne at 4 ºC temperaturstigning vil få svært store konsekvenser både for biologiske og menneskelige systemer på kloden. Sykloner,taifuner, ekstremvær og naturkatastrofer følger av den merkantile temperaturstigningen.
 
Under merkantilismen tilfaller en del av merverdien fra investert arbeidendekapital og fra de ansattes verdiskaping i virksomheten eierne av virksomhetene. Politikerne i Norge, de nordiske og europeiske land har bestemt at staten skal ha en del av denne merverdien ved å pålegge produkter og tjenester merverdiavgift, gradert eller i form av 25 %mva.
 
Merverdien skal i Budsjett 2014 og fram til 2016 disponeres i sin helhet av Bedriftsforsamlingene av eiere og ansatte eller andre samarbeidsorganer i virksomheten. Merverdien skal skal benyttes til å føre virksomhetene over i verdi, energi, klimabalanse og harmoni, reetablere lokalsamfunnenes sykehus og andre kommunale virksomheter for å innføre kostprisprinsippet i Norge, Norden, Europa og i verdenssamfunnet.
 
Et norsk karbonkutt og nullutslipp fra virksomhetene er nødvendige tiltak innen Vintersolverv 2013.
 
Vi anbefaler Solberg-regjeringen å undersøke om NHO, fagbevegelsens sentrale organer,naturvernorganisasjoner, fredsorganisasjoner m.m. vil være med på et nasjonalt og internasjonalt felleslag for å føre virksomheter, kommuner og land over i verdi, energi, klimabalanse og harmoni.
 
Budsjett2014 skal innen Vintersolverv ta høyde for å avskaffe fattigdom i Norge fra 2013.
 
Virksomhetene i privat og offentligsektor i Norge bør innen Vintersolverv gjennom egne budsjett sikre et Stortingsflertall som gir Solberg-regjeringen tillit til å føre kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter over i verdi,energi, klimabalanse og harmoni.
 
Ansvarlige virksomhetseiere og ansatte lokalt har i mange år samarbeidet om endringsprossessene for å trygge inntekt, arbeid, velferd og omsorg. Samarbeid med folkene i almenningene i u-land om å etablere virksomheter i samarbeid med ansatte som garanterer hjemfall til folket i allmenningen vil etablere stolthet i vårt lands virksomheter og bedre Norges omdømme internasjonalt.
 
Et samarbeid med eiere og ansatte i stengte virksomheter innen OECD og BRIKS-land, for å gjenåpne stengte virksomheter i virksomhet til virksomhet samarbeid eller i kommune til kommune samarbeid vil få hjulene i gang igjen i virksomheter uten sot og CO2-utslipp i Europa og verdenssamfunnet.
 
Vennskap, ansvar og tillit er et inkluderende og kostnadeffektiv løsningsmodell som har vært i bruk i mange år.
 
Adopterer etablerte virksomheter i FN-landene samarbeidsmodellen vil verdi, energi, klimaballanse og harmoni bli et realitet og resultatorientert løft i verdenssamfunnet fra 2013. Sinkene skal spilles av banen.
 
 
 
4. Avtalemål, vedtak og prosess
 
Tiltak1
 
1.Norge, de nordiske land OECD, CSTO ogBRIKS- landene avgir en Hensiktserklæring i 2013 om tilslutning til verdiene fred, felles og kollektiv sikkerhet foravvikle det politisk/merkantilt/stat/finansiert/militærindustriellekompleks fra2013 og forebygge konflikter og krig.
 
* Tilfredshet over atNorge trekkker seg ut av NATOs planleggingsgruppe for bruk av atomvåpen i 2013.
 
* Tilfredshet over atlandene og virksomhetene på den nordlige og sørlige halvkule gir mennesker ogvirksomheter i en prøveperiode fram til 2015 tillit, frihet og en konstruktivrolle i de nødvendige omstillingene verdenssamfunnet nå er inne i.
 
* Tilfredshet over atvirksomhetseiere avstår fra å ta ut merkantil merverdi i allmenningene ogkommunenes naturresurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter.
 
* Stolthet over at merverdien i virksomheten anvendes til å nå globale temperatur og reduksjonsmål for sot og CO2-utslipp og reetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni påModer Jord.
 
* Stolthet over å fase utfarlige og helseskadelige produkter.
 
* Stolthet over atallmannamøtet i virksomheten disponerer merverdioverskuddet i Vennskap og ansvarsfondog kan innlede samarbeid med ambassadene til u-landene i Norden om å etablerevirksomheter i u-land.
 
* Stolthet over at allmøtet har etablert et vennskapssamarbeid med folket i allmenningen eller kommunen og de ansatte i virksomheten i u-landet. 
 
* Tilfredshet ved ateventuell merverdi fra virksomheten i u-landet disponeres av folket iallmenningen eller kommunen og fordeles av fellesskapet for å bedre levevilkårene lokalt.
 
* Tilfredshet ved ateiere og statene på den nordlige og sørlige halvkule samvirker ved å avstå fra å ta ut merverdien i allmenninger og kommuners resurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter.
 
* Stolthet over at allmannamøtet i virksomheten fastsetter varepris og arbeidslønn i Fair Trade og etablerer et likeverdig, gjensidig fordelaktig varebytte i en vennskapsøkonomi
 
* Årsrapport og Regnskap fra en virksomhet oversendes Faddervirksomheten i Norden. Når opplæring og virksomhetene trygger lokalsamfunnet, trer hjemfall i kraft og folket i allmenningen, bygda eller kommunen tilsetter daglige ledere i virksomhetene.
 
2.Norge, de nordiske land OECD, CSTO og BRIKS- landene gir mennesker og virksomheter i en prøveperiode fram til 2015 tillit, frihet og en konstruktiv rolle i de nødvendige omstillingene verdenssamfunnet er inne i:
 
* Stolthet over at merverdien i virksomhetene i Norden anvendes til å nå globale temperatur og reduksjonsmål for sot og CO2-utslipp og reetablerer verdi, energi, klimabalanse og harmoni på Moder Jord.
 
* Glede over atvennskapssamarbeid med folkene i allmenningene eller kommunene i samvirke medde ansatte etablerer nullutslipp, energi og klimabalanse i virksomhetene.
 
* Glede over at samfunn og virksomheter i Budsjett 2014 etablerer verdi, energi, klimabalanse og harmoni i 1 million nye virksomhetsplasser i Norden og i 50 millioner nyevirksomhetsplasser i tusenvis av private virksomheter, samvirkende kooperasjoner og offentlige bedrifter på den nordlige og sørlige halvkule innen 2016.
 
* Stolthet over at landene i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert istatsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Stolthet over at virksomheter i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert i statsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Stolthet over atpersoner i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert istatsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Glede over at de nordiske land, næringslivet og personer i Norden avstår fra å ta ut merkantil merverdi i allmenningene og kommunenes resurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter.
 
* Glede over at Norge og Island slutter seg til prinsippene i Fair Trade og at EFTA i 2013 vedtar dem og endrer navn til Economical Fair Trade Association (EFTA) innen utgangen av 2013.
 
* Glede over at eiere avvirksomheter og stater på den nordlige og sørlige halvkule avstår fra å ta ut merverdien i allmenningene og kommunenes resurser eller fra arbeidet i lokaleprivate og offentlige virksomheter fram til 2015. 
 
* Stolthet over at allmannamøtene i virksomhetene fastsetter varepris og arbeidslønn i Fair Trade og etablerer et likeverdig, gjensidig fordelaktig varebytte i en vennskapsøkonomi.
 
* Glede over at denordiske land, OSSE og u-land inngår avtaler om garantert hjemfall av virksomhetenetil folket i allmenningen, bygda eller kommunen.
 
* Glede over at vennskapssamarbeid med folket i allmenningen, bygda eller kommunene etablerer virksomheter i samvirke med de ansatte i virksomhetene i FN-landene.
 
* Glede over at eventuell merverdi fra virksomhetene disponeres av folket i allmenningen eller kommunen og fordeles av fellesskapet for å bedre levevilkårene lokalt i FN-landet.
 
* Tilfredshet med at Årsrapport og Regnskap fra en virksomhet oversendes Faddervirksomheten i Norden. Når opplæring og virksomhetene trygger lokalsamfunnet, trer hjemfall i kraft og folket i allmenningen eller kommunen tilsetter daglige ledere i virksomhetene.
 
* Glede over at denordiske landene slutter seg til HandlingsplanI og prinsippene i Vennskap, ansvarog tillit vedtar dem i Nordisk Råd og oversender dokumentet til Arktisk Råd, Barentsrådet, Østersjørådet, Europarådet, NATO, OSSE, OECD og FNs Hovedforsamling for vedtak i 2013.
 
3.Norge, de nordiske land OECD, CSTO og BRIKS- landene gir mennesker og virksomheter i en prøveperiode fram til 2015 tillit, frihet og en konstruktiv rolle i de nødvendige omstillingene verdenssamfunnet er inne i:
 
* Stolthet over at virksomheter i verdenssamfunnet i mange år har anvendt merverdien til åreetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni på Moder Jord.
 
* Glede over at virksomheter i verden i 2013 slutter seg til temperatur og reduksjonsmål forsot og CO2-utslipp og virker for å reetablere verdi, energi, klimabalanse ogharmoni på Moder Jord.
 
* Glede over at vennskapssamarbeid med folkene i allmenningene eller kommunene i samvirke med de ansatte og virker for å reetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni på Moder Jord.
 
* Glede over at nordiske og FN-land i Budsjett 2014 etablerer verdi, energi, klimabalanse og harmoni i 1milliard nye virksomhetsplasser i tusenvis av private virksomheter, samvirkende kooperasjoner og offentlige bedrifter på den nordlige og sørlige halvkule.
 
* Stolthet over at landene i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert i statsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Stolthet over atvirksomheter i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert i statsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Stolthet over atpersoner i Norden henter hjem merkantile investeringer plassert istatsobligasjoner og børsnoterte selskap i OECD og BRIKS landene.
 
* Glede over at virksomheter i 2013 slutter seg til temperatur og reduksjonsmål for sot ogCO2-utslipp og virker for å reetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni på Moder Jord.
 
* Tilfredshet med atNorge og Island slutter seg til prinsippene i Fair Trade og at EFTA i 2013 vedtar dem og endrer navn til Economical Fair Trade Association (EFTA) innen utgangen av 2013.
 
* Tilfredshet med at eiere av virksomheter og stater på den nordlige og sørlige halvkule avstår fra å ta ut merverdien i allmenningene og kommunenes resurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter fram til 2015. 
 
* Stolthet over at allmannamøtene i virksomhetene fastsetter varepris og arbeidslønn i Fair Tradeog etablerer et likeverdig, gjensidig fordelaktig varebytte i en vennskapsøkonomi
 
* Tilfredshet med at de nordiske land, OSSE og u-land inngår avtaler om garantert hjemfall av virksomhetene til folket i allmenningen, bygda eller kommunen.
 
* Tilfredshet med at vennskapssamarbeid med folket i allmenningen, bygda eller kommunene etablerer virksomheter i samvirke med de ansatte i virksomhetene i FN-landene.
 
* Tilfredshet med at eventuell merverdi fra virksomhetene disponeres av folket i allmenningen eller kommunen og fordeles av fellesskapet for å bedre levevilkårene lokalt.
 
* Årsrapport og Regnskap fra en virksomhet oversendes Faddervirksomheten i Norden. Når opplæring og virksomhetene trygger lokalsamfunnet, trer hjemfall i kraft og folket i allmenningen eller kommunen tilsetter daglige ledere i virksomhetene.
 
* Stolthet over at de nordiske landene slutter seg til Handlingsplan I og prinsippene i Vennskap, ansvar og tillit, vedtar dem i Nordisk Råd og oversender dokumentet til Arktisk Råd, Barentsrådet, Østersjørådet, Europarådet, NATO, OSSE, OECD og FNs Hovedforsamling for vedtak i 2013.
 
* Stolthet over atvirksomheter i land i OECD, CSTO og BRIKS avstår fra å ta ut merverdien i allmenningene og kommunenes resurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter. Samarbeider med de ansatte og anvender merverdien tilå finansiere nødvendige tiltak og føre virksomheten over i verdi, energi, klimabalanse og harmoni innen 2015.  
 
* Stolthet over at land iOECD, OSSE og BRIKS og u-land inngår avtaler om garantert hjemfall av virksomhetene til folket i den lokale allmenningen eller kommunen.
 
* Stolthet over at vennskapssamarbeid med folket i allmenningen eller kommunen virker for å reetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni i samvirke med de ansatte.
 
* Tilfredshet med at eventuell merverdi i virksomheten disponeres av folket i allmenningen eller kommunen og fordeles av fellesskapet for å bedre levevilkårene lokalt.
 
* Eiere og statene på den nordlige og sørlige halvkule avstår fra å ta ut merverdien i allmenningene og kommunenes resurser eller fra arbeidet i lokale private og offentlige virksomheter fram til 2023. 
 
* Tilfredshet med at Årsrapport og Regnskap fra en virksomhet oversendes Faddervirksomheten i landene i OECD, CSTO og BRIKS. Når opplæring og virksomheten trygger lokalsamfunnet, trer hjemfall i kraft og folket i allmenningen eller kommunen tilsetter daglig leder i virksomheten.
 
* Glede over at land i OECD, CSTO og BRIKS i Budsjett 2014-2017 avsetter 1 % av BNI til u-hjelp i2014, 2 % av BNI til u-hjelp i 2015 og 3 % av BNI til u-hjelp i 2017 etteravtaler om gjensidige og balanserte nedrustningsavtaler. Benytter resursene til vennskapssamarbeid med folkene i allmenninger, bygder og kommuner i u-land,
 
* Stolthet over at bevegelser, organisasjoner, miljøer og partier i Norden har oversendt realistiske og gode forslag til landene i Arktisk Råd, Barentsrådet, Østersjørådet, Europarådet, NATO, OSSE, OECD, CSTO, Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) og til FNs Hovedforsamling.
 
Norge inviterer i 2014 virksomhetene, kommune i Norge og FN-land til en Internasjonalkonferanse om å etablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni uten fattigdom, sot og CO2-utslipp og varmelekkasjer fra bygg i lokalsamfunnet.
 
Nordisk Råd søker i 2013 observatørstatus med talerett i EFTA, OSSE, OECD, EU, NATO, CSTO, ODKB, ASEAN, Den arabiskeliga, AU, ALBA, ECOSOC og De alliansefrie staters bevegelse. Nordisk Ministerråd bør tilby landene i allianseorganisasjonene felles og kollektivsikkerhet. Fair Trade varepris og arbeidslønn i varebytte etablerer et likeverdig, gjensidig fordelaktig varebytte og en overgang til en vennskapsøkonomi som gir mennesker, dyr, innsekter og planter gode levekår.
 
Medlemsforhandlinger med EFTA omfatter sunn mat, helse, bolig, forurensningsfritt arbeid, velferd, omsorg, de sivile, politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene, faglige rettigheter, naturrettigheter, allmenning, bygde og kommune rettigheter. Tilslutning til verdiene fred, felles og kollektiv sikkerhet uten fattigdom skal avvikle detpolitisk/merkantilt/stat/finansiert/militærindustriellekompleks fra 2013.
 
Norge har verdens 25. største økonomi og skal gjennom brede nasjonale, nordiske og globale forlik reetablere verdi,energi, klimabalanse og harmoni for å ta vare på barn, unge, oss selv, eldre og alt liv på Moder Jord i det 21-århundre.
 
4633 milliarder kroner fra Statens Pensjonsfond Utland (den 23. september 2013 kl. 14.50) i verdens største statlige investeringsfond skal hente hjem merkantile investeringer i statsobligasjoner og børsnoterte selskaper og plassere dem i et Vennskap, ansvar og tillitsfond.
 
De nordiske land utgjør verdens niende største økonomi.
 
I 2014 bør Solberg-regjeringen innby til dannelse av et 7 partsråd i Norge uten forhandlingsrett. Bestående av: 1.rådene til naturvern- og dyrevernorganisasjoner, 2. ungdomsorganisasjonene, 3.pensjonistorganisasjonene, 4. Kommunenes sentralforbund, 5.næringsorganisasjonenes sammenslutninger, 6. fagbevegelsenes sammenslutningerog 7. Statlige planverk i Norge.
 
Partsrådene etableres også i fylker og i kommunene i Norge. Den nye rådsmodellen skal drøfte realitetene med partsdeltakerne. Samarbeid om verdi, energi, klimabalanse og harmoni skal ta høyde for å avskaffe fattigdom i kommunene, etablere nullutslipp og forhindre varmelekkasjer fra virksomhetene i Norge.
 
100 % skatt skal pålegges merkantile virksomheters overskudd eller profitt fram til 2023.
 
Fra før industrielt nivå i 1850 er temperaturen steget og det er blitt om lag 0,9 grader varmere. Klimagassutslippene pr. i dag peker mot 4 ºC stigning.
 
Norge og de nordiske land skal vektlegge omtanke, stolthet, tilfredshet og glede gjennom å gi ansvar frihet, tillit og ansvar til enkeltmennesker, virksomheter og samfunn i en verden i endring for å reetablere verdi, energi, klimabalanse og harmoni på Moder Jord.
 
Tiltak 2
 
Norge samvirker med FNs barnefond (Unicef), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon(Unesco), Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs avdeling for økonomisk og sosialutvikling (Desa), IPCC og ILO og fremmer forslag om at OECD, CSTO og BRIKS-landene tar hensyn til fattige menneskers behov i Budsjett 2014-2023.
 
* Etablerer tryggeforsyningslinjer av sunn mat til 1,02 milliarder mennesker som sulter slik atde får spist seg mette. Sunn mat til de 800 millioner mennesker som er kroniskunderernærte forhindrer at 40 000 av oss og 18 000 barn dør hver dag av sultrelaterte årsaker.
 
* Garanterer 70 % avjordens fattige kvinner og 1,4 milliarder mennesker som lever i ekstremfattigdom tilgang til resursene i verdenssamfunnet
 
* Garanterer alle retttil sunn mat, helse, bolig, forurensningsfritt arbeid, velferd, omsorg, fred og natur.
 
* Finansierer tiltakenesom fremmer verdi, energi, klimabalanse og harmoni i alle verdenssamfunnetsvirksomheter fra 2013.
 
Tiltak 3
 
Norge i samvirke med andre land trekkerfra 2013 ut innvesteringer i merkantile virksomheter og statsobligasjoner iland som ikke:
 
* Har ratifisert depolitiske og sivile menneskerettighetene eller de sosiale, økonomiske ogkulturelle menneskerettighetene.
 
* Avskaffer fattigdom i Budsjett 2014, bidrar til å avskaffe fattigdom i u-land og sult og nød i verdenssamfunnet.
 
* Følger rettighetene i ILO konvensjonene.
 
* Sikrer sunn mat, helsetjenester og omsorg til alle.
 
* Fastsetter varepris og arbeidslønn i Fair Trade og etablerer et likeverdig, gjensidig fordelaktig varebytte i en vennskapsøkonomi.
 
* Støtter en konvensjonmed forbud mot atomvåpen i tråd med forpliktelsene under artikkel VI i NTP og ikkevil tiltre avtalen om å avvikle det politisk/stat/merkantile/finasierte/militærindustriellekompleks.
 
* Produserer og omsettersunn mat.
* I Budsjett 2014-2017avsetter: 1 % av BNI til folket i allmenningene og virksomhetsstøtte i 2014, 2% av BNI til folket i allmenningene og virksomhetsstøtte i 2015 og 3 % av BNItil folket i allmenninger og virksomhetsstøtte i 2016.
* Avskaffer dødsstraff.
 
* Respekterer et folkssuverenitetsrettigheter og trekker seg ut av okkuperte områder.
 
Landene og virksomhetene i verdenssamfunnet oppretter Vennskap, ansvar og tillitsfond finansiert av tilbakeførte innvesteringer fra merkantile virksomheter og statsobligasjoner og frigjorte budsjettmidler fra nedrustning, baseres på prinsippet om rentefrie lån med en nedbetalingstid på 20 år.
 
Tiltak4
 
Det er om lag 19 000 atomstridshoder i verden.  USA og Russland har over 90 % av verdens atomvåpen og har avtalt å redusere volumet ned til 70 %. USA og Russland har avtalt å redusere antallet utplasserte atomstridshoder fra 2200 til 1550 i START-avtalen.
 
I 2008 nedsatte NATO en strategiskekspertgruppe ledet av Madeleine Albright som for over to år siden la fram et nytt strategikonsept som tilrådde NATO — ikke å true med atomvåpen mot stater som ikke selv har slike våpen eller prøver å skaffe dem. NATO-landene har ikke sluttet seg til strategigruppens råd.
 
USA har vedtatt ikke å true eller bruke atomvåpen mot land som etterlever Ikkespredningsavtalen, NPT, dvs. Obama-administrasjonen har politisk signalisert å avstå fra å benytte atomvåpen mot atomvåpenfrie land og mot atomvåpenstater som har undertegnet Ikkespredningsavtalen. Men USA har fortsatt utstasjonerte atomvåpen på andre lands territorier.
 
Norge ber på denne bakgrunn USA, England, Frankrike, Russland, Kina, Pakistan, India, Israel og Nord-Korea om å ta atomvåpnene ut av operativ tjeneste før Vintersolverv 2013.
 
Norge ber alle atommaktene i verden om å slutte seg til en konvensjonen som forby atomvåpen vedtatt av FNs Hovedforsamling i 2013 og inngår en avviklingsavtale for atomvåpen i 2013.
 
Avviklingsavtalen av atomvåpen kan hafølgende delmål:
 
Antall strategiske atomstridshoder
 
Atommakt  År: 2013 2015   2017    2019     2020
 
USA                  5113   500    250       100            0
Russland           4650   500    250       100            0
Storbritannia       185  150     100        50            0
Frankrike            300   150    100        50            0
Kina                   180    150    100        50            0
Israel                    80      50      30        10            0
Pakistan         70–90      50      25        10            0
India              60–80      50       25        10           0
Nord-Korea      <10        7          5         3             0
 
Skissen over støtter FNs sikkerhetsrådsmål om global zero – globalt null – for atomvåpen og er utarbeidet av Stiftelsen Natur og Kultur på bakgrunnav opplysninger i Bulletin of the Atomic Scientists, The Guardian, Federationof American Scientists og VG 27. mai 2009. Sehttp://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
 
Under NPT-konferansen i New York 3. mai 2010 offentliggjorde USA for første gang antallet atomstridshoder. Ifølge utenriksminister Hillary Clinton hadde USA da 5113 atomstridshoder.
 
Den 26. november 2011 vedtok Røde Kors og Røde Halvmåne å gå inn for et forbud mot atomvåpen. I den amerikanske administrasjonens interne drøftinger har både de operative atomvåpnene og de som holdes i reserve vært diskutert med alternativer ned til 500 våpen i 2013.
 
*
 
Norge ber USA, England, Frankrike, Russland, Kina, Pakistan, India, Israel og Nord-Korea om å undertegne verdenssamfunnets Traktater med atomvåpenfrie soner og forplikte seg til ikke åbruke atomvåpen mot land i de atomvåpenfrie sonene før Vintersolverv 2013.
 
Norge ber landene i Arktis råd å opprette traktatfestede atomvåpenfrie soner i Arktis og i Nord-Amerika, Europa og Asia på urfolk og stammers autonome områder i Norden, Canada, USA og Russland før Vintersolverv 2013.
 
Norge ber de nordiske land, de baltiskeland, Hvit-Russland, Moldova, Ukraina, Romania, Bulgaria, Georgia, Azarbadsjan,Iran, Tyrkia, Kypros, Hellas, Albania, landene på Balkan, Italia, Slovakia,Tsjekkia, Ungarn, Tyskland, BeNeLux-landene, Spania, Portugal, Irland,Skottland, Mongolia, Syria, Israel, Armenia, Jordan, Irak, Iran, Afghanistan,Butan, Nepal og representanter fra urfolkene, stammene og folkene i selvstyrteområder på den nordlige halvkule om å tiltre Den atomvåpenfrie sonen iSentral-Asia i 2013.
 
Norge ber landene i Europa etablere en konvensjonell øvelsesfri sone i St. Petersburg militærdistrikt i Russland, Hvit-Russland, De nordiske land, De baltiske land, Polen, Østerrike, Tyskland,BeNeLux-landene, Tsjekkia, Slovakia, Sveits, Ungarn, Moldova, Ukraina, Romania, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, Albania, Makedonia, Kosovo, Serbia,Bosnia-Hertzegovina, Kroatzia, Italia, Portugal, Spania, Irland og Skottland oglandenes havområder i 2013.
 
Norge ber NATO-, CSTO- og ODKB- landeneom å avstå fra å finansiere avskrekkende konvensjonelle militærpolitiskeøvelser i 2014.
 
Norge ber USA, Russland, India og Kinaom å avstå fra å finansiere de femtegenerasjons kampflyene F-35, PAK FA (T-50)og J-20 i 2013.
 
Norge ber regjeringene i NATO-, CSTO- og ODKB- landene om å pålegge lederne og planverkene i NATO, CSTO og ODKB å utarbeide en avviklingsplan for alliansene innen Vintersolverv 2013. Avviklingsplanene oversendes regjeringene og parlamentene i NATO, CSTO og ODKB landene i mars 2014.
 
Parlamentene i alliansene ratifiserer en Vennskap, ansvar og tillitsavtale i 2013 bygd på følgende prinsipper:
 
1. Interessekonflikter løses gjennom forhandlinger.
 
2. Land i borgerkrig eller krig får ikke tilsendt våpen.
 
3. Parter i konflikt inngår våpenhvile.
 
4. Land trekker seg ut av meglerollen når en av partene i konflikten bryter en våpenhvile.
 
5. Utkast til fredsavtaler utarbeides i samvirke med De alliansefrie staters bevegelse
 
Landene avstår fra militæreintervensjoner, avskrekkende militærpolitiske øvelser og det militærpolitiskevirkemiddelet krig.
 
Stortinget vedtar å pålegge Forsvarsjefen og det militære planverket i Norge å utarbeide en avviklingsplan av det politisk/merkantile/stat/finansierte/militærindustriellekompleks i 2013. Avviklingsplanene legges fram for regjeringene i mars 2014.
 
Regjeringene i Norge og Danmark fremmer innstillingene for Stortinget i mai 2014. Vedtar Stortinget å avvikle det politisk/merkantile/stat/finansierte/militærindustriellekompleks oversendes vedtaket til landene i NATO-, CSTO- og ODKB i 2014.
 
Norge ber NATO om å innlede samtaler med CSTO og ODKD i 2013 om tillitskapende gjensidig og verifiserbar nedrustning, felles og kollektiv sikkerhet med avtale om å avvikle det politisk/stat/merkantile/finansierte/militærindustriellekompleks. NATO, CSTO og ODKD inngår i mars 2014 en Vennskap, ansvar og tillitsavtale for det 21-århundre.
 
Vennskap og ansvarsavtale mellom landenei alliansene skal avsette i Budsjett 2014-2017:
* 1 % av BNI til folket i allmenningene og virksomhetsstøtte i 2014,
* 2 % av BNI til folket iallmenningene og virksomhetsstøtte i 2015
* 3 % av BNI til folket iallmenningene og virksomhetsstøtte i 2017.
 
Et felles toppmøte i NATO, CSTO og ODKB landene vedtar Vennskap, ansvar og tillitsavtalen i september 2014. 
 
Vennskap, ansvar og tillitsavtalen legges fram for parlamentene i alliansene til vedtak i oktober 2014.
 
Sivilisasjonsødeleggende sykloner forårsaket av temperaturstigning på jorda. Isbreene smelter og havene stiger. Moder Jord er ikke i verdi, energi, klimabalanse og harmoni forårsaket av merkantile prioriteringer.
 
Norge, de nordiske land, OECD, CSTO og BRIKS- landene skal i Budsjett 2014 forhindre at mennesker dør av sult og nød i verdenssamfunnet.
 
5. Etterord
 
Vennskap er sosialt, inkluderende, meningsutveksling, respekt, tålmodig, klargjørende, omtenksom, oppmerksom, glede, samvær, gjenkjennelig og tilgjengelig kultur.
 
Ansvar er å mobilisere, oppsummere og ta ut det beste i oss, foreta riktige og vel overveide valg og er vår evne til å beskytte og verne, når frihet, vennskap, samfunn, natur og kultur er truet.
 
Moder Jord er forutsetningen for alt liv, tilholdssted for godhet, hjemmet til kjærlighet og alt levende og positivt i natur og kultur.
 
Miljø er mangfoldet av alt liv, hva merkantile monokulturer, manipulerte planter,dyr, mennesker og fellesskap i vekst kan føre til, skaper, skader, endrer, ødelegger, tilfører, utsletter, forårsaker av sykdommer og gjør med livsbetingelsene, godhet, kjærlighet og viljen til liv etter skadene påført Moder Jord.
 
Vennskap, ansvar og tillit er et dokument som er blitt til pågrunnlag av erfaringer, mange inntrykk og synspunkter i samfunnsdebatten, i inkluderende og avklarende tanke prosesser. Arbeidet med dokumentet startet i august 2012. De fleste av Stortingspartienes programkomiteer ønsket våre innspill i forbindelsemed partienes programarbeid. I utviklingsfasene er flere utkast trykt i bulletengen: FRED&MILØ, tidsskriftet Vintersolverv og lagt ut på hjemmesidene www.fredsfond.info
 
Vennskap, ansvar og tillit er verdier, prinsipper, rettigheter, energier, klimabalanse, harmoni og en realitet, resultat og løsningsorientert virksomhet på Moder Jord.
 
Vennskap, ansvar og tillit bygger på respekt for alt liv og Moder Jord. Avdekker sammenhenger, Følger av manglende oversikt, manglende vilje, fragmentering av informasjon, konsekvensene av politiske beslutninger, strategier, taktikk, handlinger og virksomhet. Tiltakene og løsningene som presenteres er inspirert av kulturarv og vår generasjons evne til å samarbeide for gi jordens barn, ungdom, oss selv, eldre, naturen og alt levende en trygg og god framtid. Mennesker, dyr og natur trenger rettigheter. Å ta hensyn er et uttrykk fordannelse. Empati er å garantere frihet fra nød, retten til fred, arbeid og bolig. Medmenneskelighet, nedrustning, trygghet og forsoning er veier til fred. Solidaritet åpner for rettferdighet, tillit og fellesskap. Forståelse og omsorg er kjærlighet. Nøysomhet og evnen til å dele er visdom: Vår gave til medmennesker, dyr, alt levende og Moder Jord.
 
Vennskap, ansvar og tillit er en fredelig og løsningsorientert kultur, tar hensyn til verdier, prinsipper og rettigheter i mellomfolkelig og mellommenneskelig samkvem og uttrykker godhet og kjærlighet til alt liv og Moder Jord.
 
Du oppfordres til å arbeide selvstendig videre ut i fra ditt verdigrunnlag med tiltak og mål.
 
Tilslutning til dokumentet: Vennskap, ansvar og tillit sendes til:
 
Stiftelsen Natur og Kultur
Lunden Terrasse 9,
3215 Sandefjord
 
 
Vennskap, ansvar og tillit og praktisk naturhumanisme er omtanke og solidaritet med kommende generasjoner og naturen vi er en del av. Hjelpsomhet kan glede andre og er en god evne om den ikke er påtrengende. Kjærlighet åpner for forståelse, nøysomhet og visdom i pakt med natur og kultur. Fred, frihet, ansvar, demokrati, likhet, omsorg, nærhet og intimitet, bror og søsterskap med alt levende er gaven til vår hjem Moder Jord.
 
Frihet, nøysomhet, godhet, stolthet, takknemlighet, kjærlighet, glede og tilhørighet er harmoni.
 
På Norsk Folkemuseum står det å lese: "Lekpredikanten Hans Nielsen Hauge ble kastet i rådhusarresten i 1804, og satt i varetekt til 1811. I hele syv år. Ventet han på lov og dom i Rådhusarresten i Christiania. Fengselet ble revet i 1918 og gjenreist på Norsk Folkemuseum som et minne om Hans Nielsen Hauge og hans frigjøringskamp. Fengselet er et monument overfundamentale rettigheter: frihet til å leve ut sin tro, frihet til å ytre seg,frihet til å skape sin egen framtid".
 
Etinhumant system og et fengsel er ikke et monument over fundamentale rettigheter. Stiftelsen Natur og Kultur anbefaler Norsk Folkemuseum å endre teksten som uttrykker forståelse for den norske stat og dens øvrighet den gang fangene i Norge ble sendt på slaveriet.
 
Ta vare på deg selv og dine.
Denstørste glede er å glede andre.
 
Oslo den 3. desember 2013.
 
Nordahl Grieg Fredsfond
Nordisk ansvar for vennskap og tillit
Stiftelsen Natur og Kultur
 

2 Kommentarer på Lykke til med juleforberedelsene:

Kommentarer RSS
sport on 13. august 2014 00:48
Sie am ehesten weit ueber Ihre home Leute Aspekte der Land Zustand, weil die Naehe bietet erhebliche Verzeichnis Zu home Team , Verzeichnis das ist nicht geteilt werden kann zusammen mit dem Rest .Die geringere Maenner herausfinden die laengerfristige, sie sind platzieren eine Wette gegen zu gegen sie.
Svar på kommentar


fussballwetten on 14. august 2014 01:57
Sollten Sie Wette 100 $ dann ist die Sport bietet Ihnen $ 50 erzeugenden Ihre ganz Wette 150 $ als Alternative zu $ 100, ohne die Notwendigkeit von kostet Sie jede mehr Geld von ausserhalb der Tasche.Aber was passiert, sickert sollten sie tun schuetzen und der Serie fort .
Svar på kommentar

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
Website Builder drives av  Vistaprint