Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Vennskap og harmoni
 
Forord

På Vintersolverv den 21. desember 2013 reiste blomsten Tusenfryd seg i all sin hardføre prakt og skjønnet og blomstret i vinternatten for Moder Jord på det gamle tingsted Tjodalyng i Vestfold.
Den hardføre og vakre blomst ble avbildet i Sandefjord Blad 3. januar 2014.

Alle FN-land og folk skal leve i fred og solidaritet, ha omtanke for hverandre, naturen og alt liv. Frihet og energi, klimabalanse og harmoni skal avskaffe fattigdom innen FNs klimatoppmøte i 2015.

Sameting og Storting, fylkesting, län, amt med mer., byer, kommuner og bydeler og ledere i virksomhetene i de nordiske land er ansvarlige for sine handlinger.

Stortingets presidentskap og Sametingets president må medvirke til at lønnen til Stortingets president, Statsministeren og Sametingets president settes til 600 000 kroner; lønn til Statsrådene til 550 000 kroner og lønn til Stortingsrepresentantene til 500 000 kroner i året. Alle i Norge skal ha en borgerlønn på 282 000 kroner. Medianinntektsnivå er på 470 000 kroner og alle i fullt arbeid skal under vårens lønnsforhandlinger og ved budsjettrevisjoner løftes opp til medianinntekt, harmonisert i de andre nordiske land. Merverdien beholdes i virksomhetene.

Eiere og ansatte arbeider for å avskaffe atomvåpnene innen 2020 og fattigdom nasjonalt og globalt innen 17. Mai i Norge som en verdig markering av Grunnloven i 2014: En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule — Fred og Solidaritet ― Frihet og Energi ― Klimabalanse og Harmoni.

Vennskap og harmoni er sendt de politiske partiene som stilte liste ved Sametings- og Stortingsvalget. Det er sendt til freds- og forsvarsorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, hovedorganisasjoner i næringslivet, landbruket, fiskeriene og de faglige organisasjonene, til naturvern- og miljøorganisasjoner, Norges Idrettsforbund, Den norske kirkes fellesråd med flere.

Innledning
Grunnloven skal gi tillit produsenter som ikke benytter antibiotika, strålebehandlet mat til mennesker og dyr og benyttet helseskadelige produkter innen jordbruk, oppdrettsnæring, matvareproduksjon eller andre næringer og virksomheter i Norge og Norden.

Realitet, resultat og framskriving av nødvendige omstillingsoppgaver innarbeides i alle virksomheter underlagt departementene i budsjettrevisjonen våren 2014.

Under Budsjettrevisjonen klargjør partiene som stiller til valg målene og gjennomføringshorisonten for tiltakene i Budsjett 2014 ― 2017, Budsjett 2017―2023 og Budsjett 2023 — 2030.

Stortinget og parlamentene i de nordiske land trekker tilbake:
*Alle bevilgninger til virksomheter kuttes ut som ikke garanterer at:
  • Sot og CO2-utslipp i forhold til 1990 nivå senkes med 60 % innen 2015. 80 % innen 2016 og 100 % innen 2017.
* Sot og CO2-utslipp registreres i landenes klimaregister innen FNs klimakonferanse i Paris.
  • Nullutslippskommuner og stater sender inn status til et FN-register for å dokumentere at det overveldende flertallet av jordens kommuner er i klimabalanse.
* Temperaturnedgang på jorda til 0 °C i forhold til 1850 innen 2100.
*Alle innvilgede tillatelser til eiere og ansatte i giftproduserende og andre helseskadelige virksomheter inndras.
*Gift sertifikater til bønder og andre som benytter gift og fremmer gift opptak i helseskadde planter, beite dyr og mennesker, sprer gift i naturen, i elver, vann og hav som utrydder fisk med lus, bier og insekter m.m. inndras.
*Ordførerne og ansatte i kommunene tar ansvar for å omstille eiere og ansatte i helseskadelige virksomheter.
*Alle antibiotika sertifikater til bønder, eiere og ansatte i oppdrettsnæring og andre som påfører husdyr, oppdrettsfisk eller mennesker helseskader er ikke i samsvar med de nordiske lands tradisjoner. Mennesker, husdyr, oppdrettsfisk, dyr og planter i naturen skal leve fritt og harmonisk i Norden.
*Alle innvilgede budsjettmidler til bønder, eiere og ansatte i oppdrettsnæringen og andre som anvender gift og antibiotika i produksjon av mat inndras etter 17. mai.

Sametingene, Stortinget og parlamentene i Norden pålegger alle offentlige virksomheter å avslutte pengeoverføringer til seksjoner i tilsyn, direktorater, i offentlige, samvirkende og private virksomheter, kommuner, fylker og stater som:
*Praktiserer sosial dumping i en virksomhet med store lønnsforskjeller.
*Ikke følger forvaltningslovens bestemmelser og henlegger saker.
*I Budsjett 2014-2020 ikke avskaffer atomvåpnene innen 2020.
*Tillater omsetning av gift, antibiotika og bestråler mat.

Prioriteringene i 2014 skal garantere avskaffelse av sult og nød innen FNs klimakonferanse i Paris i 2014 og fattigdom innen FN klimatoppmøte i 2015.

Diskuter de spørsmål du mener er viktige med venner og familie.

Ta gjerne kontakt med politikere i by, kommune, fylke, län, amt med mer. og på Storting og parlamenter i Norden. Fortell dem hva du mener. Skriv eller send et brev eller en epost. Ta spørsmålene opp på arbeidsplassen, i de miljøene du vanker og i organisasjoner.

Ta opp saker som er viktige for deg/dere og se dem gjerne i en regional, nasjonal, kontinental og global sammenheng.

Gjennomføres innen FNs Klimakonferanse i Paris
* 40-års planer i offentlig, samvirkende og privat sektor med støtte til forandring fra skatt og avgifter på stat, fylker, län-, amt og kommuner.

Lønn — Tiltakene harmoniseres i de andre nordiske land

* Borgerlønn (grunnlønn) på 282 000 kroner i Norge, dvs. 60 % (EUs-norm for fattigdom) av medianinntekten på 470 000 kroner for alle i fullt arbeid med en opptjeningstid på 40 år i solidaritet med ungdommen og kommende generasjoner.
* Uføretrygd og pensjon på minimum 235 000 kroner i Norge, dvs. 50 % (OECDs-norm for fattigdom)
* Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner.
*Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge.
*For vernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings- eller samfunnstjeneste.
*Finansiert 12 måneders allmenn verneplikt og samfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge. For vernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings- eller samfunnstjeneste.
*Full studiefinansiering for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge. For studenter med barn og studenter med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges forholdene.
*Finansiert 5―10 års vervet verneplikt med opplæring og et tilsvarende antall måneders allmenn verneplikt og samfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 128 000 kroner i Norge de tre første årene etter endt videregående skole for begge kjønn i Norge. Ved utenlandsoppdrag full medianinntekt på 470 000 kroner i året.
Tiltakene harmoniseres i de andre nordiske land.

Bunnfradrag
Nordiske statsborgere skal behandles likt og ha:
* Bunnfradrag på 215 000 kroner for å utjamne pensjons- og lønnsforskjeller i Norge. Harmonisert med satsene i andre nordiske land.
*Bunnfradrag for formue på 500 000,- kroner for enslige og 1 millioner for ektepar, slik at ansvarlige mennesker får betale formueskatt. Skatt på formue over 1 million settes til 35 %.
*Bunnfradrag på 3 millioner kroner på kapital i virksomheter i klimabalanse og uten uttak av merverdi.
*Bunnfradrag ved arv fra far og mor eller stemor og stefar settes til 1. mill. kroner. Arv ut over disse summene avgiftsbelegges med 1.0 % ved 1,5 million kroner 2 % ved 2 millioner, 25 % ved 3 millioner, 50 % ved 5 millioner, 95 % ved 7 millioner og 100 % over 10 millioner.

Bolig og sykehus
*80 % statlige tilskudd til studentboligbygging for 212 000 studenter i Norge med bygging av 16 000 nye studentboliger hvert år. Parlamentene i Norden prioriterer i Budsjett 2014-2017 at 60 % av studentene bor i studentboliger med en tilsvarende behovsdekning i de øvrige nordiske land innen 2017.
*Kommunalt finansiert 15 % av innskuddet i et boligmarked for alle ungdommer og familier etter endt utdannelse. Bygge 50 000 nye boliger i året Norge, harmonisert med behovet i de øvrige nordiske land.
*Kommunale finansierte salgskontor av boliger til selvkost og med 1 % statlig stempelavgift.
*Statlig fullfinansiert fylkeskommunal sykehusdrift og gjenåpning av nedlagte sykehus.
*Statlig Husbank finansiering av alle boliger og boliger for eldre i bofellesskap. Alle aldershjem i Norden skal ha enkeltrom innen 2015.

Formue, skatt, avgifter og rentefradrag
*100 % formueskatt på kapital som forurenser for å fase ut skadelig virksomhet.
*Kommunal og statlig eiendomsskatt på 35 % av næringseiendom, boliger og hytter som ikke er i klimabalanse med ligningsverdi over 500 000 kroner. Skattefritt salg av boliger som er i klimabalanse.
*Fjerne rentefradrag fra næringseiendom, boliger og hytter som ikke er i klimabalanse.
*Finansiere borgerlønnlønn på 60 % av medianinntekt for alle statsborgere i de nordiske land og arbeide for at prinsipp innarbeides globalt.
*Engangsstønad ved fødsel på 75 000 kroner, Kontantstøtte på 5000 kroner i måneden for alderen 13-23 måneder og 3500 kroner i måneden til barnet fram til 18 års alder i Norge. Harmonisert i de nordiske land.
*Fase ut forskjellsbehandling i arbeidslivet ved at bransjer som renhold, helse og omsorg og belastningslidelser og yrkesskader for kvinner kommer inn i de nordiske lands yrkesskadelover.
* Skatt, der personinntekter over 800 000,- kroner i Norge tilfaller stat, fylke og kommune. Harmonisert i de nordiske land.
*Skatt på alle spekulative transaksjoner i finansnæringen.
* Null avgifter på alle transaksjoner innen mikrokreditt, sparebanker og banker for ordinære banktjenester i de nordiske land.
* 100 % skatt på profittuttak for matproduksjon, utdannings-, velferds-, omsorgs-, bolig-, energi-, industri- og samferdsels sektor i en endring til ren produksjon.
*40-årig skatteplanlegging fra 2014 fram til 2064 i nordiske land.

Eiendomsrett
* Prinsippet om at eiendomsrett følger én personens livsløp. Formue og eiendomsverdier under 10 millioner kroner tilfaller arvingene. Staten får (15 %), fylker, län, amt med mer. (35 %) og kommunene (50 %) av eiendommens verdi i kommunen den ligger i.

Kapital, ligningsverdi, åpenhet og hjemfall
* Norges kapitaloverforinger til EU og fra de andre nordiske land prioriteres av Finanskomiteene og vedtas av parlamentene. OSSE-land og autonome områder og republikker søker om langsiktige lån uten rente.
*Ligningsverdi på næringseiendom, utleieboliger og utleiehytter settes til 95 % av markedsverdien.
*Formuesskatt for bruttoinntekter over 600 000 kroner og ligningsverdi på eiendom over 1 000 000.
*Åpenhet om ligningsinntekt og selskapers pengestrømmer over landegrenser.
*Internasjonale bindende regler om økonomisk åpenhet – en åpenhetskonvensjon med en åpenhetsgaranti for verdens skattemyndigheter. Salg følges fram til mottaker.
*Gruvekontrakter med hjemfall etter 10 år.

I Norge var formueskatten i 2013 på 1.1 % for personer med skattbar netto formue som overstiger 1 000 000,- kroner. Skattbar netto formue er ligningsverdien av aksjer, bankinnskudd, egen bil, egne boliger, samt næringsbygg og annen næringsvirksomhet i personlig eie og så videre, minus gjeld. For primærboligen var ligningsverdien 25 % av markedsverdien, for næringseiendom og sekundærbolig 50 %. Aksjer i ikke-børsnoterte selskap var taksert til mellom 10 og 30 % av sin faktiske verdi.

Samla formuesskatt i Norge var i 2012 cirka 15 milliarder kroner som ble delt mellom kommunene (64 %) og staten (36 %). Kun 15 % av skatteyterne betalte formueskatt. Formueskatt i Norge er skattlegging av svært rike aksjeeiere. 32 000 nordmenn har vært oppført med nullinntekt. Uten formuesskatt blir de nullskatteytere.

Evalueringen av skattereform 2006 (St. Meld.11,2010-2011) viste at for de ca. 3700 personene med størst netto formue i 2009 var formueskatten som del av samla bruttoinntekt økt fra under 25 % til ca. 58 %.

EUs definisjon av fattigdom (60 % av medianinntekten på 470 000 kroner) anslår at det var cirka 350 000 fattige i Norge (2013) medregnet alene boende studenter. En firebarnsfamilie som har inntekt på 685 000 kroner i året regnes som fattige i henhold til EUs definisjon. Norge har under Solberg-regjeringen lavere satser enn OECD norm 50 % av medianinntekten som er 235 000 kroner. I følge OECD normen er omlag 420 000 fattige i Norge (2013) medregnet aleneboende studenter. Antallet fattige i Norge i henhold til «norsk standard» er ikke opplyst av Statistisk Sentralbyrå!

De offentlige og private styrene i Norden faser ut styrehonorarene og uttak av merverdi til eierne. Virksomheten dekker tapt arbeidslønn ved møter.

Luft, vann, land, hav og natur er hjemmet til insekter, planter, dyr og mennesker.

Resursene i naturen tilhører allmenningene og kommunene.

Deling av merverdi i de nordiske land og hjemfall, fastsettelse av varepris og arbeidslønn i varebytte, skal bygge på likeverdig og gjensidig fordelaktig varebytte.

Tusenårsveten ble tent av Hans Majestet Kong Harald VII kl. 17.00 31. desember 1999 for fred, åpenhet og samhold. Folkeavstemninger og folkevalgtes integritet rett til å stemme etter egen overbevisning er en del av demokratiet i Norden.

Innen 9. April
De nordiske Utenriksministerne legger fram listen over land i klimakatastrofe.

Statsminister Erna Solberg meddeler statsledere i land som er ført inn i klimakatastrofe at Norge stiller en kredittgaranti fra den norske stat på 100 milliarder kroner. Myndighetene i rammede land får umiddelbar beskjed om garantiens størrelse. Alle nødlidende medmennesker tilføres resurser og livskraft ved sunn mat, skolegang, helsetjenester, bolig, et trygt og verdig liv.

Virksomheter som ikke vil bidra til å avskaffe fattigdom, fjerne utslipp av varme eller har planer om det, stenges ned.

Forurensning og kols
I Norge har omlag 14 % eller omlag 370 000 voksne fått lungeproblemer. «-Snart vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken i verden», uttalte Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til Dagbladet 28. september 2013.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller kols upresist en epidemi. Lungeproblemer er også en følge av utslippene avklimagasser og forurensning.

Stiftelsen Natur og Kultur sendte i oktober/november 2013 to Åpne brev til Helsedirektoratet i Norge. Stiftelsen har ikke fått svar på henvendelsen. Helsedirektoratet fulgte i 2013 ikke prinsippene i forvaltningsloven.

Endringer
Av merverdien fra investert kapital og fra de ansattes verdiskaping i virksomhetene har politikere i Norge, de nordiske og europeiske land pålagt gradert eller 25 % mva.

Budsjett 2014 til 2063 benyttes til å sikre borgerlønn i kommunene, fremme livskraft og energi, klimabalanse og harmoni. Lokalsamfunnenes sykehus og andre kommunale virksomheter reetableres og kostprisprinsippet innføres i Norge, Norden, Europa og i verdenssamfunnet innen FNs Klimakonferanse i Paris.

*Norske karbonkutt mål om nullutslipp innen 2017 er et nødvendig tiltak.

Ansvarlige virksomhetseiere og ansatte lokalt har i mange år samarbeidet for å trygge inntekt, arbeid, velferd og omsorg, livskraft og energi, klimabalanse og harmoni. Dette samarbeidet må nå inkludere samarbeid med folkene i allmenninger og kommuner.

Et samarbeid med eiere og ansatte i stengte virksomheter innen landene i Norge, EFTA, OSSE, OECD, EU, NATO, ASEAN, Den arabiske liga, AU, ALBA, ECOSOC og De alliansefrie staters bevegelse i virksomhet til virksomhet samarbeid eller i kommune til kommune samarbeid er en del av vår felles framtid.

Fred og solidaritet, frihet og energi, klimabalanse og harmoni gir livsglede, sinnet ro og kroppen hvile.

Etterord
Arbeidet med dokumentet: Vennskap og Harmoni startet i august 2012. De fleste av Stortingspartienes programkomiteer ønsket våre innspill i forbindelse med partienes programarbeid. Utkast er trykt i budstikkene: FRED&MILJØ og VENNSKAP, samt i tidsskriftet Vintersolverv.

Oslo den 3. April 2014.

Nordahl Grieg Fredsfond
Nordisk freds- och vitencenter
Stiftelsen Natur og Kultur

Pingvellir på Island.
Website Builder drives av  Vistaprint