Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE

Indre og ytre press mot Maduros regjering i Venezuela:

4 meldinger klargjør sider ved utviklingen i Venezuela: 1) Morning Star-omtale av Luxemburg-Liebknecht-konferansen om Venezuela og EU-sanksjoner, 22/1-2018. 2) Kritikk fra kommunistpartiet i Venezuela, PCV. 3) Intervju med leder i det nasjonale valgstyret, Xavier Antonio Reyes. 4) Nkp-støtte til PCV foran valg, 19/4-2017.

Morning Star viderefører det britiske kommunistpartiets hovedorgan Daily Worker, som ble grunnlagt i 1930. Fra 1945 utgis avisa av »People`s Press Printing Society«. Den får navnet Morning Star i 1966. Redaksjonell kurs baseres på Communist Party of Britains program »Road to Socialism«. I dag definerer avisa seg som dagsavis for venstresiden i UK; »UKs eneste sosialistiske dagsavis«.

Morning Star omtaler 23. Rosa Luxemburg-konferanse i Berlin: »Tusener på gatene i Berlin markerte 99-årsdag for mordene på Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht. Samtidig krever den 23. konferansen til den uavhengige sosialistavisa Junge Welt solidaritet med Venezuela og ber EU og USA om å stanse all innblanding i Venezuelas indre forhold.

 Junge Welts Rosa Luxemburg-konferanse 13.-15/1- 2018: Solidaritet med en bolivarisk revolusjon.

I uttalelsen påpekes at Venezuela har tatt uavhengige skritt for å løsrive seg fra innflytelse til imperialist-makter og forene latin-amerikanske og land i den 3. verden. Uttalelsen tilføyer at målet for de revolusjonære kreftene er å bygge sosialisme.

Og uttalelsen angriper den offisielle tyske linjen: »I november 2017 vedtok EU-parlamentet eksportforbud for politiutstyr til Venezuela. Det var 2 måneder etter at kansler Merkel ønsket en delegasjon fra opposisjonen i Caracas velkommen med åpne armer i Berlin, 4 måneder etter et voldelig anti-regjerings-opprør, som til nå har kostet 124 menneskeliv«.

Om folkets ansvar for å løse Venezuelas interne problemer: »Etter maktovertakelsen til Hugo Chávez i 1999 slo landet inn på en uavhengig vei. Oppbygging av sosialisme krever evne til å overvinne problemer og hindringer og løse uenigheter på måter som ivaretar sjølstyret. – »Her i Berlin er det vår oppgave å slåss for opphevelse av EU og USA-sanksjonene mot   Venezuela. Vi går mot kampanjene i de fleste medier, der realitetene i Venezuela framstilles ensidig og forvridd. Dessuten krever vi slutt på støtten til den reaksjonære opposisjonen i Venezuela fra den tyske regjeringen, EU og USA.«

USA og EU-sanksjonene gjelder ikke bare våpen. Målet er å legge press på president Nicolás Maduro og hans regjering, som imperialist-statene hevder står for »systematisk undertrykking av politisk opposisjon i landet«. Sanksjonene rettes også mot enkeltpersoner i landet. 

Diskusjon om sanksjoner mot Venezuela i EU skal ha vært vanskelige, men alle 28 EU-land sa til slutt ja til sanksjoner på EUs utenriksministermøte i Brussel, 22/1-18, og den norske blå-blå-regjeringen med høyre-Venstre på slep, henger med. Navn på enkeltpersoner skal visst tas opp senere. EU understreker samtidig at »dialog og forhandlinger er eneste vei ut av den politiske krisen i Venezuela«.

Tilrettelagt av Per Lothar Lindtner, 15/2-2018. Kilde: JW/ Morning Star/ Junge Welt.


Nicolás Maduro kritiseres av Venezuelas venstrekrefter:

Knapt 10 uker før presidentvalg er ennå ingen motkandidatert til statssjef Madura nominert.

22/4-2018 er det presidentvalg, men til nå er det kun en kandidat; dagens president Nicolás Maduro, som støttes av sitt eget forente sosialistparti; PSUV og den nyetablerte bevegelsen »Vi er Venezuela« og 3 mindre organisasjoner. Ingen andre krefter, på venstresiden eller i en form for høyre-opposisjonen har nominert alternativ kandidat. 
  
 Nicolás Maduro har ennå ingen utfordrere. Foto: Reuters/Marco Bello.

ll interesse avventes beslutningen fra Venezuelas Kommunistiske Parti, PCV, som har støttet Hugo Chávez og Nicolás Maduro de siste 20 år. Nå er det åpent om 14. kongress i PCV vil støtte nominasjonen av Maduro eller nominere egen kandidat.

Spenningene mellom regjeringsleir og PCV-kommunistene har økt i det siste. I en resolusjon 30/1-2018 fra sentralkomiteen i PCV spares ikke på kritikk av regjeringskursen: »Krisen i en avhengig venezulansk kapitalisme skjerpes og forverrer massenes livs- og arbeidsbetingelser. Det viser at progressiv-reformistiske tiltak som fra starten av det 21. århundret ble satt gang i Venezuela og andre latinamerikanske land, aldri har vært mer enn sosiale hjelpetiltak. De mangler den klassekarakteren som trengs for å fjerne røttene i det kapitalistiske systemet, for de ledes ikke av virkelig revolusjonære organisasjoner.

Arbeidsfolks kjøpekraft svekkes, mens stadig større del av lønnen utbetales i kuponger som riktignok dekker motttakernes dagsbehov. Men kuponger får ingen betydning for framtidige  pensjoner og liknende. Samtidig hindres ikke bankenes finansspekulasjon og forbruksvare-produsenter kan bygge ut sin dominans i  markedsføring og salg av næringsmidler. Et resultat av privat og offentlig korrupsjon, imperialistblokade, feil og mangelfull effektivitet i statens styring med nasjonal produksjon gjør det vanskeligere å dekke behovet for mat og medisiner«

Kommunistene påpeker dessuten at den grunnlovende forsamlingen nå er i ferd med å miste  folkelige støtte: »Valget, 30/7-2017, ble støttet av millioner, men vi har ennå ikke sett noen konkrete tiltak mot krisa«. 

Reaksjon på PCV-kritikken kom raskt. PSUV-lederen, Francisco Ameliach, anklaget PCV for å  være på linje med trussel-linjen til USAs utenriksminister Rex Tillerson. Dermed er det ikke grunn til å forundres over at ingen av representantene for PCV står på USAs liste over sanksjonerte politikere fra Venezuela, ifølge Ameliach. Riktignok har heller ingen av de ledende i PCV noen poster i regjering, justis-, militær- eller andre statlige strukturer.  
Per Lothar Lindtner, 14/2-18, oversettelse fra Junge Welt/ Modaira Rubio, Caracas, ved André Scheer, 13/2-18.

»Tvunget av omstendigheter til å lære«: Valg i er en kjempe-oppgave for valg-styrene. Samtale med Xavier Antonio Reyes, generalsekretær i Venezuelas sentrale valgstyre.

JW: 22/4-18 er det presidentvalg. Allerede i 2017 har det nasjonale valgstyret, CNE,  vært aktiv i flere valg:
grunnlovgivende forsamling, guvernør- og kommunestyrer. Men begge valg skulle egentlig ha vært gjennomført i 2016. De ble forskjøvet uten begrunnelse da. Hvorfor?  

 Kommunevalg i Caracas i desember 2017. Foto: Reuters/ Fabiola Ferrero.

Reyes: Vi ga ingen offisiell forklaring på utsettelsen da og skyldtes spesielle forhold. Når 2016-valget ble avlyst, hang det sammen med et krav om å ha folkeavstemning for å avsette president Nicolás Maduro. Valgstyret måtte prioritere det kravet, og fordi forslaget må først gjennom rettsprosess før endelig savgjørelse, var det gått for lang tid til å avholde valg i tråd med regler og innenfor det først bestemte tidspunktet.  

JW: Medio august 2017 besluttet den grunnlovgivende forsamlingen å arrangere regional-valg i oktober allerede. Det ga oss 8 uker til å organisere avstemning og det klarte dere?

Reyes: Ja, vi klarte det, for vi hadde erfaring. Gjennom den like korte fristen for valget til en forfatningsgivende forsamling midt i en forferdelig situasjon som av tragiske grunner krevde flere menneskeliv, må vi på forhånd gripe til flere tiltak som satte fart på arbeidet vårt. Vi må beskytte oss mot fysiske angrep og trusler. Det er jo ikke bare brennende bildekk på gatene. Selv må jeg forlate hjemmet mitt fordi det ble forsøkt blokert slik at jeg ikke skulle kunne gjøre jobben min. Det gir oss erfaring. Når så den grunnlovgivende forsamling besluttet å avholde valgene straks, måtte vi bare klare det. Og da regionalvalg er avsluttet kom vedtak og at også kommunevalg må gjennomføres straks. Valgmaskiner ble konfigurert på ny med en gang etter at kontroll av den siste prosessen var avsluttet. Omstendighetene tvang oss til å lære og det var ikke lett. Jeg håper det ikke gjentar seg slik, for vi ble alle sammen presset til det ytterste. Og det gjelder alle som jobber i CNE og som vanligvis ikke ser. Folkene som står for arbeidet med å programmere maskinene kunne til tider ikke dra hjem, for det hadde de ikke tid til.          

JW: Hvor mange mennesker er ansatt i valgstyret?

Reyes: Til enhver tid er 3000 - 3500 personer ansatt i CNE. Men det blir flere når valg er på dagsorden. Da ansettes mange til bestemte oppgaver.  Eksempelvis må valgmaskinene sendes ut i de ulike regionene. Umiddelbar høres det enkelt ut, men er ikke det. Enda vanskeligere er retur-transporten. Og umiddelbart etter avsluttet valgprosess må maskinene klargjøres til de neste valgene, for vi vet jo ikke når de kommer. Dessuten er CNE ansvarlig for utallige andre avstemninger som valg til ledelsene i yrkesorganisasjoner og fagforeninger. 

JW: Nettopp valgene til forfatningsgivende forsamling i 2017 hadde en særegen karakter, for ikke bare bel det valgt etter valgkretser, men også etter samfunnsmessige strata. Først ble det registrert over 50 000 mennesker som kandidater og på slutten kunne bare 6120 personer slåss om mandat. Det betyr at nesten 90 % av »før-kandidatene« når alt kom til alt ikke kunne stille opp. For meg virker det som en svært stor andel. 

Reyes: Jeg kjenner ikke noe tilfelle da et kandidatur er avvist uten begrunnelse. Det forekom ofte en begrunnelse. For eksempel forekom under samling av støtte-signaturer til kandidatene at noen signerte flere ganger. I slike tilfeller reduserer kontroll-organene naturligvis antallet gyldige signaturer, slik at det til slutt muligens ikke er tilstrekkelig antall signaturer. Det var avhengig av at alle betingelser var oppfylt som var nødvendige for et kandidatur.

JW: Hvilke alternativ har en kandidat eller et parti som føler seg urettferdig behandlet?

Reyes: Den første adressen de må henvende seg til her er den ansvarlige kontroll- og finans-komitéen. Den har kontorer i alle landsdeler og er ansvarlig for å behandle klager, som måtte komme fra en politisk organisasjon. Vanligvis er representantene for partiene uten videre i stadig kontakt med direktøren i de lokale kontroll- og økonomi-kontorene. Komiteen fatter så et vedtak som legges fram til endelig bekreftelse for det nasjonale valgstyret.Så blir de publisert i bladet som utgis av valgmyndighetene og da står alle juridiske muligheter åpne for de som vil prøve saken for retten.

Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 15/2-2018. Kilde: JW/André Scheer/ Rubio Modaira, Caracas; Samtale med leder av den nasjonale valgstyret i Venezuela, Xavier Antonio Moreno Reyes, 13/2-2018.


Nei til illegalisering av Venezuelas Kommunistiske Parti, VPK (PCV):

Norges Kommunistiske Parti, NKP, støtter kampanjen `Nei til illegalisering av PCV`. I 86 år har PCV kjempet for arbeiderklassen og folket i Venezuela. For fjerd gang trues partiet nå av illegalisering.

Det nasjonale valgstyret, CNE, har etablert nye »lover for nominasjon av kandidater for ulike politiske organisasjoner«. Mandatet betyr at alle partimedlemmer må registreres av CNE. Et partis person-data og registrerte medlemmer er åpent og lett tilgjengelig via CNEs web.

Det krenker sivil-retten til privatliv om valg og svekker prinsippet om at valgene skal være hemmelige. Det strider mot PCVs statutter og organisatoriske prinsipper og kan utgjøre en fare for partiets interne virksomhet.

10/6-2016 sendte PCV et brev til CNE som belyser innvendingene og foreslo endringer, men valgmyndighetene svarte aldri og fulgte dermed ikke opp sine konstitusjonelle forpliktelser.    16/2-17 sendte PCV en bønn om å oppheve artikkel 25 i loven om politiske partier, som reiser kravet om »fornyelse« av politiske partier, fordi slike krav bryter med grunnloven. Likevel startet CNE »prosessen for fornyelse«, 4. mars 2017.

CNEs har gitt PCV frist til 20. - 21. mai 2017. PCV kommer ikke til å delta. Oppsummering skal finne sted mellom 9/7 og 19/7-17. Da »oppheves« PCVs lovlige status som politisk enhet med alt det innebærer. 

Norges Kommunistiske Parti ser slike formal-argumenter for »fornyelse« som uakseptable og misvisende bortforklaringer. De forbyr det viktigste, eldste og mest utholdende instrument for kampen til arbeiderklassen og folket i Venezuela mot imperialist-dominans og undertrykkelse.

NKP ser »fornyelsen« som helt uakseptabel og krever at PCVs rettigheter og konstitusjonelle sikkerhet beskyttes.

NKP fordømmer også imperialistisk innblanding i Venezuelas suverenitet og folkets rett til å bestemme landets framtid ! 

Sekretariatet i NKP, 19/4-2017, Runa Evensen, leder – Svend Haakon Jacobsen, internasjonal sekretær.
  
 
 


Website Builder drives av  Vistaprint