Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Tillitskapende nedrustning

Av Knut Vidar Paulsen, 03.07.2014

Russland under presidentene Dimitrij Medvedev og Vladimir Putin har rustet opp fra 2004-2013 med +108 %. Krim er etter folkeavstemningen den 16. mars igjen blitt en del av Den føderative russiske republikk.

Russland og Kina har rustet opp militært, mens europeiske NATO-land med unntak av Polen og Norge har kuttet i militærbudsjettene.

I oktober 2013 møtte Russland for første gang på to år i Russland-NATO rådet i forbindelse med forsvarsministermøtet i NATO. Det er fortsatt uenighet om NATOs rakettskjold som undergraver ABM-avtalen fra 1968 og IMF-avtalen fra 1987.

Norge må ovenfor OSSEs ledelse presentere en skisse der NATO og Collective Security Treaty Organisation, CSTO reduserer hyppighet og omfang av innsatsstyrker og avskrekkende militærøvelser. De alliansefrie land i Europa innleder nedrustningssamtaler med NATO og Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) i samvirke med OSSE før et Helsingforstoppmøte i 2015 — 40 år etter Helsinkitoppmøtet i 1975.

Vi minner om at da den russiske militærøvelsen Zapad (Vest) ble gjennomført i 1999 øvde russiske styrker på en konflikt med NATO. Det viste seg den gang at taktiske atomraketter var det eneste effektive militære middel Russland hadde, og det førte til at Moskva trakk tilbake sitt løfte om ikke å bruke atomvåpen først.

Vi minner om at Norge foruten deltakelse i NATO-øvelser har deltatt i militærøvelsene:

 • Barents Resque i 2005, der marinen i Norge og Russland for første gang samarbeidet om beredskap i forhold til forurensning, oljekatastrofer til havs og om felles risikovurderinger knyttet til vern av oljeinstallasjoner i nordområdene,
 • Barents Resque i 2009, en grensesprengende sivile og militære øvelse mellom Norge, Sverige, Finland og Russland for å redde liv på tvers av landegrensene,
 • og Northern Eagle, den tillitskapende marineøvelsen mellom Norge, Russland og USA.

 

Vi minner om at:

 • ikke å true med atomvåpen mot stater som ikke selv har slike våpen eller prøver å skaffe dem.
 • Den russiske Nordflåten, Østersjøflåten, Svartehavsflåten avholdt en stor militærøvelse Zapad (Vest) med en 60 000 mann stor styrke i 2009.
 • «Start ny plan for nedrustningDe fire var tidligere statsminister og utenriksminister Yevgeny Primakov, tidligere utenriksminister Igor Ivanov, president i Det russiske vitenskapssenter Evgeny Velikhov, og tidligere sjef for generalstaben Mikhail Moiseyev går inn til selve kjernen i problemet som er ideologien om atomavskrekking. De oppfordrer til en mer sivilisert internasjonal orden enn den som baserer seg på trusselen om gjensidig total utslettelse.
 • Zapad (Vest) 2013 var en kombinert militærøvelse mellom Russland og Hvitrussland, der det i øvelsesområdet ble øvet opp til grensen til de baltiske land og Polen. Russland og Hvitrussland kunngjorde på forhånd at 22 500 skulle delta i øvelsen. De første beregningene viste at ca. 50 000 militære ble satt inn. I tillegg mobiliserte Russland rundt 20 000 paramilitære russiske innenriksstyrker slik at det totale antallet nådde minst 70 000, ifølge Svenska Dagbladets kilder. Russland avsto i Zapad 2013 fra å øve med taktiske atomvåpen.
 • NATO-øvelsen 2. – 9. november 2013: Steadfast Jazz 2013 ble ledet fra Brumsun i Nederland. Magasinet Norges Forsvar 04/2013 oppga at 70 % av NATOs Responce Force (Alliansens utrykningsstyrke i øvelsen) besto av polske mannskaper, støttet av Ungarn og Tsjekkia. I følge en NTB-melding i Nationen 7. november 2013 fant NATOs militærøvelse sted i Polen og Baltikum med rundt 6000 militære fra NATO-land og Sverige, Finland og Ukraina. Den var med stridsvogner, 40 kampfly, 15 krigsskip, deriblant minerydderen KNM Måløy fra Norge og 2 ubåter i den største NATO-øvelsen på sju år.
 • Nato-øvelsen «Nobel-Ledger» avholdes på Østlandet i september med 7 000 soldater fra Tyskland, Nederland, Danmark og Norge. Øvelsen følger av at diskusjonene om NATOs strategiske konsept i 2010, der Norge var en pådriver til å ta alliansen tilbake til Europa. Flere Nato-land har nå hentet hjem styrker med krigserfaring fra Afghanistan og Irak. «Nå skal disse trenes opp til å bli en del av alliansens reaksjonsstyrke mot invasjonersier oberstløytnant Terje Bruøygard til Klassekampen 16. mai.En erklæring fra USA om avståelse av NATOs rakettskjold og fra CSTO og NATO om avståelse av de avskrekkende militærøvelsene Zapad, Steadfast Jazz og Nobel-Ledger kan legge forholdene til rette for at konfliktene i Ukraina løses på fredelig vis slik at Ukraina beholder sin atomvåpenfrihet og alliansefrihet.forslaget om en konvensjon mot atomvåpen. Alle atommakter bekrefter dette juridisk før FNs Hovedforsamling i 2014.På bakgrunn av CSTO og NATOs militære forflytninger i 2014 anbefaler vi at:

 • NATO og CSTO avstår fra nye militærpolitiske øvelser i 2014.
 • USA, Russland, India og Kina inngår avtale om å redusere produksjonsantall av sine femtegenerasjons kampfly F-35, PAK FA (T-50) og J-20 i 2014 om ikke å utstyre dem med utstyr som gir dem kapasitet til å føre atomvåpen.
 • spredningsavtalen, NPT i 2015. Hertzegovina, Kroatzia, Italia, Portugal, Spania, Irland og Skottland. OSSE i samvirke med Europarådet må tilrettelegger for samtaler mellom NATO og Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) i tråd med den avmilitariserende avtale som i forrige århundre førte til gjenforening av Tyskland.Eriksens møte med sin russiske kollega Serrgej Sjoigu i Moskva den 13. februar i 2013, var det enighet om å videreutvikle det militære samarbeidet.

Dokumentet: Vår nordlige dimensjon vurderer det som positivt om norske Brigade Nord og russiske 200, motoriserte infanteribrigade i Petsjenga drøfter muligheten av samtrening parallelt med samtalene mellom NATO og Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB).

Den tidligere norsk/russiske enigheten om en gjensidig sikkerhetsavtale som tillater utveksling av gradert informasjon, er ingen plikt til å utveksle informasjon, men kan gjøre nye tillitskapende tiltak mulig. Det er uklart om forsvarsminister Ine Eriksen Søreide nå følger dette sporet.


Website Builder drives av Vistaprint