Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

KORRIGERT PRESSEMELDING fra Horten og Omegn Forsvarsforening
 
VESTFOLDKANDIDATENE SVARER OM FORSVARET
 
Vi viser til vår pressemelding med spørsmål om hvilke holdninger og meninger våre stortingskandidater (listetoppene) fra de største partiene i Vestfold fylke har vedrørende Forsvaret.

Samtlige partier har tatt utfordringen og besvart spørsmålene. Vi setter pris på at vår henvendelse har blitt prioritert i en travel valgkampinnspurt. 
 
Vi har verken fått eller forventet oppsiktsvekkende svar, men det er både nyttig og interessant å utfordre kandidatene på å formulere hvilke tanker de har om de nevnte spørsmålene. Svarene taler for øvrig for seg selv, men vi finner grunn til å kommentere noen få trekk som kan være avklarende for de av velgerne som prioriterer Forsvaret og landets sikkerhet høyt ved valg til nytt Storting.
 
  • Samtlige kandidater synes å ønske å styrke forsvaret, men med forskjellig tilnærming. 
  • Kurdøl fra Rødt og Egeland fra SV holder fast ved ønsket om utmelding av NATO, mens de øvrige kandidatene gir uttrykk for at NATO-medlemskapet er viktig.
  • Kurdøl fra Rødt ønsker ikke å tallfeste forsvarsutgiftene i forhold til BNP, mens Egeland fra SV er negativ til å bruke 2 % av BNP. Tyvand fra Krf vil vurdere å møte NATOs vedtak, mens de øvrige kandidatene ønsker å forplikte Norge til å bruke minst 2 % av BNP på forsvaret.
  • Stordalen fra Frp er usikker på om det kan være riktig å legge ned Sjøheimevernet, mens Andersen fra Ap er uttrykker skepsis til nedleggelse. Løvaas fra Høyre synes å mene at en nedleggelse kan være riktig, mens de øvrige kandidatene sier nei til nedleggelse av Sjøheimevernet.
  • Andersen fra Ap fremholder at hans parti har forpliktet seg til å opprettholde Marinemusikken. Mens Løvaas fra Høyre gir uttrykk for at Marinemusikkens fremtid er sikret, uttrykker Grimstad fra Venstre og Kleveland fra Sp bekymring for at korpset beskjæres og ressursene uthules. Også Tyvand fra Krf vil bidra til å sikre Marinemusikken gode rammer og forutsigbarhet. Egeland fra SV, Kurdøl fra Rødt og Moskvil fra SP støtter opprettholdelsen av Marinemusikken, og begrunner dette primært i den kulturelle verdien. 
 
Dersom stortingskandidatene samlet er representative for sine respektive partier og det kommende Stortinget, er det klart flertall for å styrke forsvaret, beholde NATO-medlemskapet, øke forsvarsbudsjettet til minst 2 % av BNP, beholde sjøheimevernet og opprettholde Marinemusikken i nåværende form. 
 
Resultatet gir med andre ord grunn til å stille forventninger til samtlige av listetoppene som måtte havne på Vestfoldbenken i kommende stortingsperiode, selv om løsningene varierer.

Forsvarsforeningen har som formål å arbeide for «at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet». I tråd med dette vil Horten og omegn forsvarsforening fortsette å følge hvilke forsvarsrelaterte beslutninger som fattes, og ved behov vil vi kunne minne fylkets stortingsrepresentanter om hvilke synspunkter de gav uttrykk for før valget.
 
Tore Lasse Moen
Horten og Omegn Forsvarsforening
07.09.2017
 
Frp - Morten Stordalen
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Etter mange år og flere regjeringer som har nedprioritert forsvarsbudsjetter er nok forsvarsevnen god sett i forhold til bevilgningene. Men ikke tilstrekkelig for å ha et helhetlig og godt nok forsvar. Derfor har FrP vært med på å øke bevilgninger i inneværende periode og ønsker å fortsette en kraftig satsing på forsvarsbudsjetter for å få et godt forsvar.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Meget viktig og helt avgjørende at vi også i fremtiden har et NATO-medlemskap.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Positiv, derfor har FrPs landsmøte vedtatt at partiet skal øke bevilgningene slik at man kan nå målet om å bruke 2% av BNP på Forsvaret allerede innen 2022.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Usikker
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Jeg mener Kongelig norske marines musikkorps er en viktig institusjon å ta vare på slik vi kjenner det i dag. Det har mange oppgaver utover det som forventes. Mange korpsmusikere i skolekorps osv nyter godt av å ha så dyktige musikere som bidrar med sin kunnskap via opplæring m.m.
 
* * *
 
H - Kårstein Eidem Løvaas
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Norges forsvarsevne er endelig på bedringens vei, etter mange år med underfinansiering og nedprioritering. Det er svært positivt at forsvarssjefen mener at trenden med nedbygging er i ferd med å snu og at det er grunn til optimisme. Regjeringen bruker milliarder av kroner på å få det vi har til å fungere og jeg mener at vi kan forvente fortsatt bedring i årene som kommer, dersom vi får fortsette den snuoperasjonen vi har startet på.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
NATO er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og har vært det siden 1949. Det er viktig at vi viderefører et sterkt samarbeid med våre allierte. Norge er NATO i nord og at vi har god kontroll og situasjonsforståelse i våre nærområder er særlig viktig for vår sikkerhet.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Høyre har forpliktet seg til NATOs 2%-mål og mener at Norge, og de øvrige medlemslandene, bør bruke 2% av BNP på forsvar.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Sjøheimevernet ble foreslått nedlagt av forsvarssjefen for å prioritere andre strategiske kapasiteter. Regjeringen støttet dette, og det har også Stortinget stilt seg bak. Samtidig synes jeg det er bra at Sjefen for Heimevernet har fått muligheten til å videreføre enkelte kapasiteter videre i det vanlige landheimevernet, og at rekvirering av fartøy fortsatt skal kunne gjøres av Heimevernet.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Hele det politiske miljøet i Vestfold sloss for å opprettholde Marinemusikken. Jeg er glad for at vi fant en form hvor Forsvaret og Kulturdepartementet sammen sikrer korpsenes eksistens i fremtiden. Korps er en viktig del av Forsvarets ansikt utad og for oss i Vestfold er det en selvfølge at Marinemusikken består. 
 
* * *
 
Krf – Anders Tyvand
   
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Jeg ser behov for å styrke Forsvarets evne til å bevare Norges sikkerhet, interesser og verdier i tiden fremover.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Norsk NATO-medlemskap er viktig, og den sikkerhetspolitiske situasjonen nå gjør medlemskapet viktigere enn noen gang.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Jeg mener det er behov for å styrke forsvaret, og KrF vil vurdere en opptrapping i tråd med NATOs vedtak.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei, KrF ønsker å bevare sjøheimevernet. Vi har sikret driften ut året, men er forberedt på nye kamper etter valget i høst.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Marinemusikken og de andre forsvarsmusikkorpsene er viktige, og jeg vil bidra på alle måter jeg kan for å sikre korpsene gode rammer og forutsigbarhet. De er viktige både som kulturaktører, og som Forsvarets ansikt utad og et viktig bindeledd mellom Forsvaret og den sivile befolkningen.
 
* * *
 
V - Carl-Erik Grimstad
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Bekymringsfull. Jeg er særlig bekymret for landmaktsstyrkene – i det hele tatt på den delen av vårt forsvar som bygger på det velprøvde totalforsvarskonseptet – den delen av våre styrker som er bygget på rekruttering av vernepliktige ungdommer. Hvis vi profesjonaliserer i enda sterkere grad, står vi i fare for å kutte noe av navlestrengen mellom Forsvaret og folket. 
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Stadig økende. Med et Russland som beveger seg i ultra-nasjonalistisk og autoritær retning, og et USA som i disse dager sår tvil om artikkel 5, er det viktigere enn noensinne å slå ring om NATO.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Dette er jeg for. Venstre har ikke programfestet dette, men jeg regner med at det bare er et spørsmål om tid før det skjer.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Dette er en svært viktig sak for Venstre der vår partileder har uttrykt personlig engasjement. Venstre og KrF var med på å sikre budsjettdekning i fjor høst, nå må vi sørge for at ikke rammene for korpset blir beskåret slik noen partier ser ut til å gå inn for. Korpset er ikke bare viktig for Forsvaret, men for et samlet musikkliv i vår region. Dets rolle blir stadig viktigere.
 
* * *
 
Sp - Kathrine Kleveland
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Senterpartiet er bekymret for at vi ved ikke å satse sterkere på et sterkt forsvar i hele landet, vil få en svekket forsvarsevne. Et sterkt forsvar er beredskap, og det må vi ha. Derfor har Senterpartiet et sterkt fokus på forsvar, og Senterpartiet vil bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Senterpartiet mener at Norge har et klart behov for både et sterkt forsvar og et sterkt NATO.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Senterpartiet har vedtatt 2 %-målet i vårt partiprogram.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei, Senterpartiet er opptatt av et sterkere Heimevern og er derfor også kritisk til nedleggelse av Sjøheimevernet.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Senterpartiet vil opprettholde Marinemusikken. Som førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold er jeg derfor bekymret for signalene jeg hører nå om en uthuling av ressursene til Marinemusikken, som tilsynelatende var reddet.
 
* * *
 
Ap – Dag Terje Andersen
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Den bør bli bedre, derfor går vi i vårt program inn fir å øke bevilgningene til 2 %.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Medlemskap i NATO er helt avgjørende for vår sikkerhet.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Se punkt 1.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
I Vestfold Ap er vi skeptiske til det
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Det har vi programfestet
 
* * *
 
SV - Lars Egeland
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Jeg oppfatter at Norge har en for svak evne til å stå imot en okkupasjon, at vi i for stor grad er avhengig av hjelp fra allierte som kan ta tid å få, eller som krever at vi skrur opp spenningene i en potensiell konflikt framfor å prøve å dempe den.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
SV er mot norsk NATO medlemskap og mener at Norge burde samarbeide med de andre nordiske landene. Dette er ikke spesielt aktuelt i dag, men det er viktig for oss at Norge tar selvstendige forsvarspolitiske valg - ikke minst etter presidentvalget i USA.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Det er vi i mot. Det er store utfordringer i verden i dag knyttet til fattigdom, klima mm som utgjør en stor sikkerhetspolitisk trussel. Å bruke penger på disse områdene kan være like godt sikkerhetspolitisk virkemiddel som å skru opp militærutgiftene.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei. Vi vil i det hele tatt styrke landmakta, inkludert Heimevernet.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Det har ingen forsvarspolitisk betydning, men er viktig for kulturen, derfor har vi alltid forsvart opprettholdelsen av Marinemusikken - det vil vi fortsette med!
 
* * *
 
Rødt – Maren Njøs Kurdøl
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?

Den har blitt svekket, spesielt pga. jagerflykjøpene der store summer brukes til fly som er best egnet i angrep, og at vi samler alle fly på en base er sårbart. At forsvaret innrettes mot utenlandsoppdrag og at det er stadig færre i førstegangstjeneste svekker forsvarsevnen på eget territorium.
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?

Vi vil ut av NATO og erstatte den med en nordisk forsvarsallianse. NATO har blitt en allianse for utenlandsoppdrag og vårt medlemskap binder oss til USAs ekspansive utenrikspolitikk og gjør oss automatisk til en part i konflikter der NATO er involvert.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Bevilgningene til forsvaret må gjenspeile forsvarets behov og ikke NATOs behov. Vi tallfester ikke, men ønsker å bevilge det som trengs for en styrking av det hjemlige forsvaret.
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei! Vi vil styrke heimevernet og mener at et godt kystvern er viktig for Norges forsvarsevne.
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Korpset er et av Norges beste og har lange tradisjoner. Deres faglige miljø er viktig for hele Vestfold og de bidrar til lokal kultur. Derfor mener vi det er utrolig viktig å opprettholde Kongelig norske marines musikkorps som det er i dag.
 
* * *
 
MDG – Harald Moskvil
 
1 - Hvordan oppfatter du Norges forsvarsevne?
 
Norge har et kompetent forsvar, men det satses for mye på utstyr og for lite på folk. Vi mener at forsvaret per i dag ikke har ressurser nok til å opprettholde en forsvarlig forsvarsevne. Dette må gjøres gjennom å blant annet styrke Heimevernet. 
 
2 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av norsk NATO-medlemskap?
 
Norge er helt avhengig av NATO-medlemskap for å opprettholde forsvarsevnen. Vi vil aktivt arbeide for at NATO skal holde seg innenfor kjerneoppdraget. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territorium fremfor såkalte “out-of-area”-operasjoner. Norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands må være folkerettslig forankret.
 
3 - Hva mener du om NATOs vedtak om at medlemslandene skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar innen 2024?
 
Norge bør kunne oppfylle dette. 
 
4 - Mener du at en nedleggelse av sjøheimevernet kan være en riktig prioritering?
 
Nei, Heimevernet både på sjø og land har en viktig funksjon for å forsvare landet og bør derfor få økt prioritet. Vi mener lokalkunnskapen som disse innehar kan bli ekstra viktig både for forsvar og i forbindelse med fremtidige naturkatastrofer. 
 
5 - Hvordan vil du beskrive viktigheten av at Stortinget fastholder opprettholdelsen av Kongelig norske marines musikkorps i nåværende form?
 
Marinens musikkorps er en kulturell avdeling innen forsvaret som MDG mener vi skal satse mer på. Et så profesjonelt musikkmiljø, kan vi ikke nedlegge. 
 
* * *
 

Website Builder drives av  Vistaprint