Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Svar fra partier
 
Venstre
 
Svar av 3/6-2013 merket med grøntfra Venstres Hovedorganisasjon ved Tove Hofstad, Organisasjonsrådgiver.
 
ÅPENT BREV TIL:
 
Fremskrittspartiet
 
Høyre
 
Venstre
 
Kristelig Folkeparti
 
Senterpartiet
 
Arbeiderpartiet
 
Sosialistisk Venstreparti
 
Demokratene
 
De kristne
 
Pensjonistpartiet
 
Kystpartiet
 
De grønne
 
Rødt
 
Norges Kommunistiske Parti
 
                                                                   Sandefjord den 8. mai 2013
 
Forsvarssak er tillitsskapendenedrustning for fred
 
Vi sendte i brev av 17. april de fem punktene under og stilte følgende spørsmål til partiene som stiller til Stortingsvalget i 2013:
 
1. Kan partiet støtteforslaget fra de fire Stortingsrepresentantene Jette Christensen, Hallgeir Langeland, Akhtar Chaudhry og Marit Nybakk i Stortings i 2012 om å grunnlovfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord som et ledd i arbeidet med å få til en internasjonal konvensjon om å forby atomvåpen, og for å avskaffe dem innen 2020 - i tråd med målsettingen til blant annet Ordførere for fred?
 
Ja.
 
2. NATO strategiske ekspertgruppe ledet av Madeleine Albright la for over to år siden fram et opplegg til nytt strategikonsept som tilrådde NATO ikke å true med atomvåpen mot stater som ikke selv har slike våpen eller ikke prøver å skaffe seg dem. Støtter partiet en slik norsk linje i NATO?
 
Ja.
 
3. USA har vedtatt å ikke true med eller bruke atomvåpen mot land som etterlever Ikkespredningsavtalen, NPT. Støtter partiet en norsk linje i NATO for at NATO også militær-politisk avstår fra å true med eller benytte atomvåpen mot atomvåpenstater som har undertegnet Ikkespredningsavtalen og at NATO bekrefter prinsippet gjennom juridisk bindene avtaler med Collective Security TreatyOrganization, CSTO?
 
Ja.
 
NATO og CSTO bygger i dag på konvensjonell avskrekking. Støtter partiet at NATO og CSTO videreutvikler de tillitsskapende mekanismer med å varsle øvelser, slik at de får større nedrustningsrelevans ved å reduserer hyppighet og omfanget med avskrekkende militærøvelser til fordel for nedrustning?

Ja.
 
4. Støtter partiet at NATO og CSTO:
* forbyr våpenbærende droner,
 
Ja.
 
* utarmet uranammunisjon,
 
Ja.
 
* forbyr eksploderende kuler
 
Ja.
 
* arbeider for at USA, Russland, India og Kina inngårnedrustnings-avtaler knyttet til produksjonsantall av kampflyene F-35, PAK FA(T-50) og J-20?
 
Ja.
 
For ytterligere å understreke Nordahl Grieg Fredsfondets posisjon viser vi til det åpne brevet av31. mars 2008 til de parlamentariske lederne på Stortinget fra Oddvar Bjørge, leder av Krigsveteranforeningen 1939-1945 og Knut Vidar Paulsen, leder av Den norske Fredskomité.
 
Etter Nils Holme, tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt rapport på oppdrag fra Civita er det behov for at gradert informasjon stilles til rådighet for å avvikledoktrinen om atomavskrekking og konvensjonell avskrekking til fordel for felles og kollektiv sikkerhet mellom stater og folk på den nordlige og sørlige halvkule.
 
 • Et bidrag til en konstruktiv dialog mellom NATO og CSTO er norsk evne og vilje til å sikre et balansert landforsvar og til å forsvare kystnære områder ved å sikre bemanningen av Kystjegerkomandoen. Vernepliktforsvaret skal sikre at Hæren, Marinen og Flyvåpenet sikres en nødvendig styrkebrønn og at oppbyggingen av kapasitet i Norge for «høyintensitets strid» avvikles til fordel for FN-oppdrag.
 
 • De fem fregatter som faktisk er anskaffet til Sjøforsvaret skal utstyres, bemannes og seiles som synlig tilstedeværelse og troverdig suverenitetshevdelse i våre farvann. Vernepliktige skal sikre at det holdes 6 fulle bemanningskull så lenge vi deltar i FN-oppdrag.
 
 • Ubåtvåpnet forsterkes med nye enheter da dette våpnet gir evne til å etablere regional/lokal maktbalanse og utveksling i forhold til større marinestyrker.
 
 • 36 nye kombinerte jager-, angreps- og overvåkningsfly, ikke bevæpnede droner og nasjonal satellitt overvåkning er en forutsetning for at forsvarsstrukturen får tilgang til nødvendig informasjon og virker tillitsskapende og etter hensikten. Anskaffelse av (JAS) Gripen er å foretrekke, og de nye flyene kan leies for å være operativ i god tid for «aldersproblemene»- som kjennetegner situasjonen for bare 16 operative F-16 fly til enhver tid.
 
 • Heimevernet økes til 70 000 soldater for rekognoseringog sikring av lokale vitale objekter og installasjoner over hele landet. Den2/3-del som ikke stiller ved innkalling til øvelser fjernes fra de militærerullene og ansvarlige unge og voksne rekrutteres etter 22. juli 2010.
 
Nordahl Grieg Fredsfond gjentar anmodningen om et svar innen 7. juni 2013.
 
Vennlig hilsen
 
Nordahl Grieg Fredsfond
 
Knut Vidar Paulsen
 
Leder
 
 
 
Andre svar følger under:
 
 
Kystpartiet
 
I svaret på e-post av 5. mai 2013 står det:
 
1. Kystpartiet kan støtte forslag om å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord.
2. Kystpartiet støtter opplegget til nyt strategikonsept om ikke å true med atomvåpen mot stater som ikke selv har, eller prøver å skaffe seg atomvåpen.
3. Kystpartiet støtter den norske linjen i NATO som går på å avstå fra trusler om benyttelse av atomvåpen mot atomvåpenstater som har undertegnet Ikkespredningsavtalen.
4. Kystpartiet støtter en hver form for tillitsskapende mekanismer som kan bidra til nedrustning.
5. Kystpartiet støtter at NATO og CSTO forbyr våpenbærende droner, utarmet uranammunisjon og eksploderende kuler. Vi støtter også at NATO og CSTO jobber for at USA, Russland, India og Kina inngår nedrustnings avtaler.

M.v.h Partileder for Kystpartiet.
Bengt Stabrun Johansen. tlf 95207931
 
 
Høyre
 
Til Knut Vidar Paulsen
 
Jeg viser til dine spørsmål knyttet til kjernevåpen og nedrustning som er sendt til Høyre ogtil en rekke av våre kandidater til stortingsvalget. Følgende svar kan leggestil grunn på vegne av Høyre og medlemmene av Høyres stortingsgruppe. 
 
1.      Det er den stortingsgruppen som blir valgt 9. september i år som vil måtte ta stilling til det innleverte grunnlovsforslaget du viser til. Det er i dag vedtatt norsk politikk at det i normalsituasjoner ikke skal finnes
kjernevåpen på norsk jord. Denne politikken er etablert sedvane og støttes også av Høyre. Det er i vår tid også svært vanskelig å tenke seg en krigs- eller konfliktsituasjon hvor kjernevåpen på norsk territorium vil være en relevantinnsatsfaktor. Vi støtter også en langsiktig ambisjon om en kjernevåpenfriverden, og har programfestet følgende formulering i vårt valgprogram forperioden 2013–2016: «arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtteutviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrkeeksisterendenedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen.»
 
2.      Madeline Albrights forberedende «vismannsråd» la frem noen anbefalinger knyttet til NATOs avskrekkings doktrine som langt på vei, men ikke fullt ut, ble støttet av medlemslandene da NATO vedtok sitt nye strategiske konsept på toppmøtet i Lisboa. Høyre mener at det vedtatte konseptet, inkludert avskrekkings doktrinen, som ble vedtatt med enstemmig støtte, inkludert fra Norge, er en god og realistisk løsning for alliansen.
 
3.      Høyremener at formuleringene i det nylig vedtatte strategiske konseptet adresserer dette spørsmålet på en tilstrekkelig god måte.
 
4.      Varsling og tilstedeværelse på større militærøvelser, samt observasjon og kontroll med konvensjonelt materiell utgjør viktige tillitsskapende tiltak. Høyre støtter avtaler om slike tiltak mellom relevante aktører. Det er blant annet svært uheldig at Russland ensidig har suspendert CFE-avtalen og derigjennom svekket det mest omfattende kontrollregimet knyttet til konvensjonelle styrker.
 
5.      Høyrestøtter ikke generelle forbud mot det materiellet eller de kapasitetene somlistes opp i spørsmålet. Som for annet forsvarsmateriell er det at materiellet rent faktisk benyttes på en måte som er i tråd med regelverket for væpnet konflikt, først og fremst Genève-konvensjonene med tilleggsprotokoller, som er avgjørende. Dersom stater bi- eller multilateralt ønsker å fremforhandle begrensninger i antall plattformer av en bestemt type, f.eks. kampfly, står de selvfølgelig fritt til dette.
 
Med vennlighilsen,

Audun Halvorsen
Utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver / Adviser for Foreign Affairs andDefence Policy
 
Høyresstortingsgruppe/ The Conservative Party Parliamentary Group
Direkte:+47 23 31 34 65 / +47 97 16 23 31
 
 
Fremskrittspartiet
 
Hei 
 
Nedenfor følger svar fra Fremskrittspartiet på en rekke spørsmål fra Deres organisasjoner.
 
Vennlighilsen
 
Thor M. Bostad
 
Politiskrådgiver
 
FrPs stortingsgruppe
 
Svar på spørsmål fra Nordahl Grieg Fredsfond, Forsvarssak er fredssak og nedrustning for fred, datert 17. april og påminnelse datert 8. mai:
 
1)      Fremskrittspartiet støtter ikke det fremlagte lovforslaget, men ser det som lite aktuelt at Norge skulle komme i en situasjon der det vil bli utstasjonert atomvåpen på norsk jord.
 
2)      Fremskrittspartiet støtter dagens NATO-strategi, men vil støtte alle strategier som sikrer at atomvåpen ikke spres eller benyttes sompressmidler mot andre nasjoner.
 
3)      Dette er en problemstilling som er vanskelig, Fremskrittspartiet mener NATO i størst mulig grad må basere seg på bruk av konvensjonelle våpen i sine strategier, men er åpen for at det kan være situasjoner hvor andre alternativer må vurderes.
 
4)      Fremskrittspartiet mener det er svært nødvendig med øvelser for å sikre gode relasjoner og godt samarbeid mellom alliansemedlemmene og partnere. Varslingsregimet som nyttes i dag har mange positive effekter, og FrP mener dette er med på å redusere faren for misforståelser og feiltolkning av øvingsvirksomheten.
 
5)      Fremskrittspartiet mener bruken av utarmet uran i ammunisjon må undersøkes nærmere for å se på de eventuelle uønskede konsekvensene dette medfører.
 
 
 
ÅPENT BREV TIL:
 
Fremskrittspartiet
 
Høyre
 
Venstre
 
Kristelig Folkeparti
 
Senterpartiet
 
Arbeiderpartiet
 
Sosialistisk Venstreparti
 
Demokratene
 
De kristne
 
Pensjonistpartiet
 
Kystpartiet
 
De grønne
 
Rødt
 
Norges Kommunistiske Parti
 
                                                           Sandefjord den 29. april 2013
 
Grønn solidaritet med Moder Jord
 
Vi tillater oss med dette i fem punkter å stille følgende spørsmål til partiene som stiller til Stortingsvalg i 2013:
 
1.Støtter partiet forslag om å bremse den årlige investeringsveksten i olje- og gassnæringen i Norge ned til 100 milliarder kroner fra 2014 og fram til 2023 ved å øke de årlige investeringene i jernbane til 120 milliarder kroner, for å fremmehøyhastighetsløsning mellom storbyene innen 2023.
 
2. Støtter partiet forslag om å vedta en global FN konvensjon i 2013 om nulltoleranse i forhold til sot- og CO-forurensning fra biler, fly, båter, tog, kraftverk, offentligforvaltning, forbrukere og all næringsvirksomhet ved å følge dette opp gjennomnasjonale forskrifter i 2014.
 
3. Støtter partiet å reduseretemperaturstigningen fra  offentlig og privat sektor for å stoppe global oppvarming gjennom vedtak av nødvendige klimalover og forskrifter.
 
4. Støtter partiet forslag om at Statens pensjonsfond utland (SPU) rundt3870 milliarder kroner den 5. mars 2013, flytter 50% av pensjonspengene ut av OECD-området til fordel for grønne innvesteringer i andre land, for å sprerisikoen i portefølgen, sikre en god avkastning, samt fremme omstilling og utvikling gjennom oppbygging av grønne solidaritetsfond for nullutslippssamfunn i klimabalanse?
 
5. Støtter partiet forslag om en FN-konvensjon om transparente globale regnskapsregler for selskaper registrert på verdens børser etter prinsippet om land-for-land-rapportering, der flernasjonale selskaper skal oppgi hva de tjener og hvor de tjener det, og dermed hvor mye skatt som betales hvor.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anmoderom et svar innen 7. juni 2013.
 
Vennlig hilsen
 
Stiftelsen Natur og Kultur
 
Knut Vidar Paulsen
 
Leder
 
 
Fremskrittspartiets svar ved Thor M. Bostad, politisk rådgiver, FrPs stortingsgruppe på spørsmål fra Stiftelsen Natur og Kultur, Grønn solidaritet med Moder Jord, datert 29.april:
 
1)      Nei, vi støtter ikke dette. Petroleumsnæringen er svært viktig for Norge i forhold til å skape inntekter til statskassen, arbeidsplasser, ny teknologi og ikke minst energi. Fremskrittspartiet vil snarere styrke investeringene, særlig til petroleumsforskning, åpne flere lete arealer og øke utvinningen fra modne felt.
 
2)      Nei, dette støtter vi ikke. Vi mener dette er svært urealistisk. Før man eventuelt kan forby et drivstoff, må det være gode alternativer på plass. Det er det ikke enda. Vi tror dessuten ikke på forbud, men snarere på å legge til rette for mer miljøvennlige drivstoff.
 
3)      Dette spørsmålet forstår jeg ikke helt. Men vi støtter arbeidet med å få på plass en internasjonal avtale for å redusere C02-utslipp.En slik avtale må imidlertid gjelde så mange land som mulig for at Norge skaldelta.
 
4)      Nei, dette støtter vi ikke. Vi mener investeringer må gjøres der de gir størst mulig avkastning.
 
 
 
ÅPENT BREV TIL:
 
Fremskrittspartiet
 
Høyre
 
Venstre
 
Kristelig Folkeparti
 
Senterpartiet
 
Arbeiderpartiet
 
Sosialistisk Venstreparti
 
Demokratene
 
De kristne
 
Pensjonistpartiet
 
Kystpartiet
 
De grønne
 
Rødt
 
Norges Kommunistiske Parti
 
                                                                  Sandefjord den 29. april 2013
 
Grønn solidaritet skatt for Moder Jord
 
Vi tillater oss med dette i fem punkter å stille følgendespørsmål til partiene som stiller til Stortingsvalg i 2013:
 
1.Støtter  partiet forslag om en Grønn solidaritetsskatt med velferd, omsorg og grønn næringspolitikk i samvirke med FNs grønne solidaritetsfond, for å avskaffe sult og sikre jordens2,6 milliarder fattige og 1 milliard arbeidsløse arbeid, velferd og omsorg og ved å gi skikkelig bolig til mennesker fra slummen?  
 
2.Støtter partiet forslag om en FN-konvensjon om global:
 
 • Formueskatt
 
 • Aktivitetskatt på 5 promille av den daglige valutahandel i finansnæringen?
 
 • 1% av BNP i alle industrialiserte land til FNs grønne solidaritetsfond i en plan A for Moder Jord fordelt av FNs Hovedforsamling?
 
 • Omsorgsstøtte til barn, arbeidsløse og funksjonshemmede, samt pensjoner for alle gamle?
 
3. Støtter partiet likebehandling av norskestatsborgere og utenlandske eiere av norske bedrifter med:
 
 • bunnfradrag på 1millioner kroner for formue og over dette beskattes formuen med 2 prosent?
 
 • Bunnfradrag på 10millioner for formue på arbeidende kapital og over dette beskattes formuen med2 prosent?
 
 • Kommunal eiendomsskatt på næringseiendom, boliger og hytter for hvert objekt som har ligningsverdi over 1 million kroner?
 
 • Fjerne rentefradrag beløpet fra næringseiendom, boliger og hytter for hvert objekt som har ligningsverdi over 1 million kroner?
 
 • Skatt, der personinntekter over 2 millioner kroner tilfaller Grønne solidaritets fond.
 
 • Profittforbud formatproduksjon, utdannings-, velferds-, omsorgs-, bolig-, energi-, industri- og samferdselssektor til fordel for grønne investeringer og omstilling?
 
 • Støtter partiet en FN-konvensjon om nasjonalt hjemfall til kooperasjoner for miljøødeleggende og forurensende spekulasjonskapital til fordel for grønn omstilling.
 
 •  Støtter partiet tilskudd og lån til ren teknologi og Grønnsolidaritetsskatt til verdens kommuner.
 
Stiftelsen Natur og Kultur anmoder om et svar 7. Juni 2013.
 
Vennlig hilsen
Stiftelsen Natur og Kultur
Knut Vidar Paulsen
Leder
 
 
 
Fremskrittspartiets svar ved Thor M. Bostad, politisk rådgiver, FrPs stortingsgruppe på spørsmål fra Stiftelsen Natur og Kultur, Grønn solidaritet skatt for Moder Jord, datert29. april:
 
1)      Nei, dette støtter vi ikke. Vi synes det er nok skatter som det er, og Norge er allerede i dag en av FNs største bidragsytere(uavhengig av folketall).
 
2)      Nei, vi støtter ikke ideen om 1% av BNP til et grønt solidaritetsfond (se svaret ovenfor).
 
3)      Nei, vi støtter ikke at inntekter over 2 millioner går til et grønt solidaritetsfond. (se svaret ovenfor).
 
4)      Nei, vi støtter ikke dette. Vi er tilhengere av eiendomsretten og støtter ikke statlig ekspropriasjon i disse tilfellene.
 
5)      Nei, vi støtter ikke dette. ENOVA forvalter allerede en liknende rolle, så vi mener ikke det er behov for det.
 
 
Arbeiderpartiet 
 
Hei
 
Vi viser til ditt brev av 10. mai.
 
Vedlagt som svar på dine spørsmål er Arbeiderpartiets program (se fra side 87 Norge og verden), samt kopi av Arbeiderpartiets internasjonale uttalelse vedtatt på vårt landsmøte.
 
Med vennlig hilsen
 
Ole-Kr. Vefferstad
 
********************************************
 
Ole-Kr. Vefferstad
 
Politisk rådgiver
 
Arbeiderpartiets stortingsgruppe
 
Tlf: 23 31 23 14
 
Mobil: 99 11 59 04
 
 
Website Builder drives av Vistaprint