Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
 
Palestina – en atomvåpenfri og sekulær stat
 
Av Knut Vidar Paulsen
 
Teksten under ble skrevet av Den norske Fredskomité som et åpent brev den 5. oktober 2011 til: Sametingspresident Egil Olli; Stortingspresident Dag Terje Andersen; Statsminister Jens Stoltenberg;
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen; Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og Utenriksminister Jonas Gahr Støre:
 
I 1949 var Norge medlem av FNs sikkerhetsråd. Israel kom til FN etter at den israelske staten etablerte seg gjennom en uavhengighetserklæring i 1948. Deretter fulgte krig med nabolandene inntil en våpenstillstand ble etablert etter at mange palestinere var fordrevet ut av sitt hjemland Palestina.
 
Israelsk diplomati var den gang vellykket og førte til anerkjennelse av Israel og opptak i FN uten at grensespørsmålene til staten Israel var avklart, inklusive Jerusalems status, samt det palestinske flyktningspørsmål.
 
Norge uttrykte den gang tvil om tidspunktet for anerkjennelsen, men valgte å stole på forsikringene israelske talsmenn ga. Norge og Island stemte for anerkjennelse, mens Danmark og Sverige avsto. Norge brøt senere bestemmelser i Ikke-spredningsavtalen, NPT, og leverte tungtvann til Israel som så utviklet atomvåpen.
 
Når palestinerne nå fremmer sin sak for FN, er det en rekke spørsmål som ikke er løst, herunder Israels status. FNs hovedforsamling må løse dem gjennom vedtak av en FN-resolusjon. Stortinget må åpent erkjenne dette når palestinerne nå i høst går til FN.
 
Palestinernes og jødenes rett til egen stat og atomvåpenfrihet i Midt-Østen står sterkt internasjonalt. Om lag 120 stater har anerkjent den palestinske staten, og det har ført til at stats- og atomvåpenspørsmålet er brakt inn for FNs organer.
 
Norge, de nordiske land og landene i Organisasjonen Den nordlige dimensjon må i høst tydelig signalisere støtte til arbeid for menneskerettigheter, atomvåpenfrihet og rettferd ved at de anerkjenner en sekulær palestinsk statsdannelse på landområdet Palestina fra 1947. Den palestinske presidenten har uttalt at han vurderer å be om medlemskap i FN gjennom en søknad til Sikkerhetsrådet. Han har også sagt at han vurderer å be FNs hovedforsamling om en oppgradering av den palestinske status til å bli anerkjent som en ikke-medlemsstat av FN.
 
Mer enn 62 års resultatløse forhandlinger om en sekulær to-statsløsning har ikke ført fram. Israelske atomvåpen og 62 års okkupasjon av Palestina har hindret en omforent og rettferdig løsning der palestinske flyktninger får vende hjem.
 
Norge har tidligere støttet en forhandlingslinje mellom Israel og palestinerne som i 62 år har ført til at sionistiske bosettere har fått kolonisere Palestina. Israelsk atomvåpenproduksjon og okkupasjonsområdene i Palestina er utvidet. Sikkerhetsrådet har siden 1980 slått fast at bosettingspolitikken er i strid med folkeretten etter 62 års resultatløse forhandlinger med israelsk koloniserings- og bosettingspolitikk og kriger fra 1949.
 
Stortinget og regjeringen må i dag erkjenne at det fysiske grunnlaget for en palestinsk stat på Vestbredden ikke lenger eksisterer.
 
Stortinget og regjeringen skal ikke lenger støtte staten Israels bruk av Oslo-prosessen til å marginalisere arabiske og kristne israelere og palestinerne. Palestinsk jord etter grensene i 1947 er kolonisert i strid med FN-resolusjoner.
 
Norge skal på denne bakgrunn i oktober 2011 signalisere til FNs sikkerhetsråd og FNs hovedforsamling at vi støtter en atomvåpenfri og sekulær en-statsløsning for Palestina med like rettigheter for jøder, kristne, muslimer og ikke-troende innen utgangen av 2012.
 
Posisjonsnotatet fra Den norske Fredskomité av 05.10.2011.
 
Norge skal overfor FNs sikkerhetsråd og FNs hovedforsamling i oktober 2011 fremme forslag om at:
 
 1. Israels militære styrker avvæpnes innen 1. januar 2012 og territorium okkupert av staten Israel fra 1947 skal utgjøre en Fredssone som i overgangsperioden fra 1. januar 2012 får status som FN-protektorat.
 2. Det etableres en fredsopprettende FN-styrke for FN-protektoratet Palestina fra 1. november 2011.
 3. Israelske soldater som tjenestegjør eller er bosatt innen Fredssonen, melder seg til FNs fredsopprettende styrker som settes inn fra 1. desember 2012. Israelske offiserer overlater kommandoen av militære styrker til FN for å lette etableringen av Fredssonen og FN-protektoratet innen 1. januar 2012.
 4. Hamas, Islamsk hellig krig, Fatah, Det palestinske parlamentet, Hizbollah, Libanon, Syria, Jordan, Egypt og Iran støtter etableringen av Fredssonen og innen 1. januar 2012 og den atomvåpenfrie og sekulære staten Palestina innen FN-grensen fra 1947 innen utgangen av desember 2012.
 5. Palestinske flyktninger og deres etterkommere innvilges retten til å flytte tilbake til Fredssonen i FN-protektoratet Palestina etter den 1. januar 2012.
 6. Jødiske, kristne, muslimer og ikke-troende bosettere m.fl. innvilges også rett til å bo innen Fredssonen i et framtidig Palestina. Ulovlige bosettere skal følge Europarådets konvensjoner, gjøre opp for seg økonomisk og betale erstatning til arabiske og palestinske grunneiere for ulovlig kolonisering etter 1947.
 7. FN-protektoratet inngår en avtale med Jordan om at israelsk okkupert område skal inngå i den atomvåpenfrie og sekulære statsdannelsen Palestina innen utgangen av desember 2012.
 8. FN-protektoratet inngår en avtale med Egypt om at israelsk og egyptisk okkupert område skal inngå i den atomvåpenfrie og sekulære statsdannelsen Palestina innen utgangen av desember 2012.
 9. FN-protektoratet tilbakefører okkupert israelsk territorium til Syria innen utgangen av desember 2012.
 • Det holdes folkeavstemning om den atomvåpenfrie og sekulære statsdannelsen Palestina innen utgangen av desember 2012. Palestinas jødiske, arabiske, kristne, muslimske og ikke-troende befolkning og de palestinske flyktningenes valg skal respekteres av FNs sikkerhetsråd og sanksjoneres av FNs hovedforsamling.
 • Den israelske stat pålegges av FNs hovedforsamling å overføre sine atomvåpen til IEA innen 1. januar 2012 for å sikre en fredelig avvikling av staten Israel til fordel for den atomvåpenfrie og sekulære statsdannelsen Palestina.
 • Sionistiske bosettere som av ideologiske grunner ikke vil gjøre opp for seg økonomisk, skal sikres asylsøkerstatus og få utstedt Nansenpass av FN-protektoratet.
 
 
 
 
Website Builder drives av Vistaprint