Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Organisasjonen Den nordlige dimensjon

Den nordlige dimensjon i EU-politikk ble første gang lagt fram av Finland statsminister Lipponen på EU-toppmøtet i Luxemburg i 1997. 

I 2001 ga Den norske Fredskomité ut boka: Vår nordlige dimensjon. 

Den 1. januar 2007 endret EUs Den nordlige dimensjon karakter fra å være EUs nordlige dimensjon til å bli et politisk rammeverk. EU-landene, kommisjonen og de nåværende partnerlandene Norge, Russland og Island ble stilt på lik linje i Organisasjonen Den nordlige dimensjon.
 
Marineøvelsen Northern Eagle i 2010 mellom Norge, USA og Russland om felles- og kollektiv sikkerhet i Atlanterhavet og i det høye nord var en arv fra samarbeidet under Den annen verdenskrig bl.a. gjennom Murmansk konvoiene.
 
Den 22. oktober 2010 gikk fire tidligere russiske ledere ut med appellen «Start ny plan for nedrustning». Det var tidligere statsminister og utenriksminister Yevgeny Primakov, tidligere utenriksminister Igor Ivanov, president i Det russiske vitenskapssenter Evgeny Velikhov og tidligere sjef for generalstaben Mikhail Moiseyev. De gikk inn til selve kjernen i atomnedrustningsproblemet som er ideologien om atomavskrekking. De oppfordret til en mer sivilisert internasjonal orden enn den som baserer seg på trusselen om gjensidig total utslettelse.
 
Den 2. november samme år ble det i Oslo avholdt et møte i Organisasjonen Den nordlige dimensjon mellom Sveriges utenriksminister Carl Bildt, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre, EUs representant, den finske utenriksministeren Alexander Stubb og Islands utenriksminister Össur Skarphédinsson. Perspektivet var: økonomisk samarbeid, indre og ytre sikkerhet, samt utdanning, forskning og kultur. Rammeverket la opp til embetsmøter, samt utenriksministermøter hvert annet år for å overvåke gjennomføringen. EU er i dag observatør i Arktis råd.
 
Organisasjonen Den nordlige dimensjon embetsmannsmøter må drøfte indre og ytre sikkerhet og «The New Climate Economy» i kjølvannet av Ukraina-krisen i en plan for å avvikle handelsblokadene mellom EU, Norge og Russland. Organisasjonen Den nordlige dimensjon innkaller til et toppmøte i samvirke med Parlamentarikerkonferanse for landene i Den nordlige dimensjon. Møtestedet kan være Oslo eller Helsingfors.
 
Helsingforskonferansen i 1975 stadfestet bl.a. statsgrensene i Europa og en følge av konferansen ble etableringen av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Territorier vunnet gjennom krig og kolonisering av urfolksområder, deportering og fortrenging av folkegrupper underlegges prinsippet om erstatning til enkeltpersoner og russiskspråklige bosatt i land i Eurasia innvilges statsborgerskap i det landet de bor i gjennom rettsprinsippene i «The New Climate Economy».
 
Europakonvensjonen og Europadomstolen i Strasbourg er en domstol for å sikre interessene til enkeltpersoner i Europa. De nordiske land må skrive atomvåpenfrihet inn i Grunnloven og foreslå at i «The New Climate Economy» skal personer, organisasjoner, områder og land innen Arktisk råd ha rett til å fremme sak for Europadomstolen og Den Internasjonale Straffedomstolen, ICC.

Website Builder drives av  Vistaprint