Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


Åpent brev til: Statsminister Erna Solberg

                                                Sandefjord 27. august 2014

Ny Helsingforskonferanse 2015.

Vår statsminister ser på dialogisk forståelse som en rettesnor for politisk handling og hun har oppfordret alle parter i Ukraina-konflikten om å besinne seg. Gjensidig destruktivitet gjør dialog og gjensidig respekt vanskelig.
 
På det personlige plan kan selvopptatthet føre til destruktive og aggressive handlinger i nære relasjoner. Den aggressive mener den er mer verd en den/de andre som blir demonisert. Demonisering legitimerer aggresjon. På det politiske plan kan selvgodheten føre til væpnet konflikt, til undertrykkelse av folkegrupper og uverdig behandling av minoriteter. Voldshandlinger kan være motivert ut i fra forsvar av menneskerettigheter ― målet helliger midlet ― fjernt fra medmenneskelighet, streben etter fredelig konfliktløsning, respekt for kulturforskjeller og ønske om fredelig sameksistens.
 
Vi er avhengig av å gi plass for våre medmenneskers perspektiv og bidra til konfliktløsning i skapende og ansvarlige dialoger.
 
Norge og Nordisk Ministerråd må aktivt støtte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE og den britiske diplomaten Mark Etheringtons vanskelige arbeid i Ukraina. Vi krever respekt for alle folks folkesuverenitets handlinger, respekt for menneskerettighetene og øyeblikkelig våpenhvile i Ukraina.
 
På bakgrunn av Russland, Collective Security Treaty Organisation, CSTO og NATOs militære forflytninger i 2014 krever vi at:
 
  1. Forvaltningsområdet til landene i Arktis råd av-militariseres.
  2. NATO og CSTO avstår fra nye militærpolitiske øvelser i 2014/2015.
  3. USA, Russland, India og Kina inngår avtale om å redusere produksjonsantall av sine femtegenerasjons kampfly F-35, PAK FA (T-50) og J-20 i 2014.
 
OSSE må i samarbeid med Europarådet tilrettelegge for samtaler mellom NATO og Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB). Dette vil være i tråd med avtalen som i forrige århundre førte til gjenforening av Tyskland.
 
Når etniske russere, sigøynere og jøder i tidligere østeuropeiske land fratas statsborgerlige og kulturelle menneskeretter og Vesten straffer Russland med sanksjoner, gir det grunn til bekymring.
 
Helsingforskonferansen i 1975 stadfestet bl.a. statsgrensene i Europa. Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSE må i samvirke med Europarådet, Organisasjonen Den nordlige dimensjon, CSTO og ODKB forberede en ny Helsingforskonferanse i 2015 for bl.a. å stadfeste de nye statsgrensene i Europa med økonomisk samarbeid, indre og ytre sikkerhet, utdanning, forskning og kultur.
 
Respekt for folkesuverenitetsprinsippet er en del av Europas kulturarv.
 
Territorier vunnet gjennom krig og kolonisering av urfolksområder, deportering og fortrenging av folkegrupper underlegges prinsippet om erstatning til minoriteter og enkeltpersoner.
 
Den 1. januar 2007 endret EUs Den nordlige dimensjon karakter fra å være EUs nordlige dimensjon til å bli et politisk rammeverk. EU-landene, kommisjonen og de nåværende partnerlandene Norge, Russland og Island ble stilt på lik linje.
 
Senere ble det etter en vellykket delelinjeforhandling mellom Norge og Russland den 2. november avholdt et møte i Oslo i Organisasjonen Den nordlige dimensjon mellom Sveriges utenriksminister Carl Bildt, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre, EUs representant, den finske utenriksministeren Alexander Stubb og Islands utenriksminister Össur Skarphédinsson. Perspektivet var: økonomisk samarbeid, indre og ytre sikkerhet, utdanning, forskning og kultur. Rammeverket la opp til embetsmøter, samt utenriksministermøter hvert annet år for å overvåke gjennomføringen. Dette tillitsskapende arbeidet må gå inn til selve kjernen i atomnedrustningsproblemet som er ideologien om atomavskrekking.
 
I år er det hundre år siden den første verdenskrig. Den annen verdenskrig hadde et estimat på 50 til 70 millioner døde.
 
Vi oppfordret til en mer sivilisert internasjonal orden enn krig og den som baserer seg på atomvåpentrusselen om gjensidig total utslettelse.
 
USA, Russland, Frankrike, England, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea må ensidig eller i samvirke før FNs Klimatoppmøte 2015 vedta en avviklingsplan for:
  • atomvåpene fram til 2020.
  • ikke-førstebruk av atomvåpen og å ta atomvåpnene ut av beredskap i 2014.
 
Europakonvensjonen og Europadomstolen i Strasbourg er en domstol for å sikre interessene til minoriteter og enkeltpersoner i Europa.
 
Norge og de nordiske land må skrive atomvåpenfrihet inn i Grunnlovene av 2014 og foreslå at personer, organisasjoner, områder og land innen Arktisk råd skal ha rett til å fremme sak og være underlagt Europadomstolens juridiske vern.
 
Oppropet støttes av: Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond; Regi Enerstvedt, professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo; Rolf Dahl, pensjonert fagforeningsleder; Eivind Meland, fastlege og professor, Universitetet i Bergen; Hermien S. Prestbakmo, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet; Hans Prestbakmo; Alvhild Aanderud-Larsen; Tulle Elster; Kjell Gulbrandsen, lektor; Magnus Skrunes, lektor;Website Builder drives av  Vistaprint