Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Russiske myndigheter, 27/2-18: »Europa begynner å lytte til Russlands forslag om FN-innsats i Donbass«.

»Europeiske myndigheter er i økende grad interessert i russiske initiativ for å få til fred med mulig FN-innsats i Donbass«. Leder i Utenriksrådet, Konstantin Kosasjev, konstaterer det på den russiske statskanalen Russia 24.

 Konstantin Kosasjev i det russiske utenriksrådet.

»Det foregår et tydelig press for å få til FN-innsats. Jeg føler at folk i Europa er i ferd med å innta en mer seriøs holdning til vårt første initiativ om fredsbevarende FN-soldater på selve demarkasjonslinjen mellom konfliktpartene. Etterhvert som en slik FN-misjon får satt seg og blir troverdig for alle parter, er nye skritt mulig framover«, framholder Kosasjev.

I september 2017 kom Putins utspill om vedtak i FNs sikkerhetsråd om å stasjonere en FN-styrke på »kontaktlinjen«  mellom Folkerepublikkene Donetsk/ Lugansk og Ukraina for å gi sikkerhet til OSSE-observatører, som jo skal følge opp fredsavtalene fra Minsk. Senere har Putin klargjort at »de kan plasseres andre steder i Donbass, der OSSE-observatører jobber«.

Imidlertid har Kiev-regimet insistert på at »utplassering av fredsbevarende FN-styrker« må settes inn over hele Donbass, også på grensen til den russiske føderasjon«.

DONi News Agency Tuesday, 27/2-2018, oversettelse, Per Lothar Lindtner, 28/2-2018.
 

Opptrapping til mer krig i Øst-Ukraina? Kupp-regimets Rada vedtar lov som blir sett på som krigserklæring mot Minsk-avtalene:

Vedtaket i Ukraina-parlamentet av lov 7163 førte til drøfting av den nye lov 7163

I det russiske sikkerhetsrådet drøftet Putin følger av ny Kiev-lov om å reintegrere Donbass i Ukraina. Vedtaket i Kiev-radaen (parlamentet) kan underminere Minsk-avtalene som fra 15/2- 2015 skulle stanse den væpnete konflikten som snart har vart i 4 år.  
Fra møtet i det russiske sikkerhetsrådet, 19/1-2018.

Dmitri Peskov,Putin-administrasjonens pressesekretær, uttalte seg til medier like etter  Radaens vedtak av Lov 7163 om »statlig politikk for å opprettholde Ukrainas suverenitet over midlertidig okkuperte territorier i Donetsk og Lugansk, dvs territorier som nå kontrolleres av folkerepublikkene Donetsk og Lugansk erklæres som russisk-okkuperte. Kiev-myndighetene får vide fullmakter til å gjenvinne kontroll, om nødvendig med militære virkemidler«.

Peskov framholdt at vedtaket om Donbass var svært negativt for muligheter til fredelig løsning av konflikten og at det ikke finnes gode alternativ til det en ble enig om i Minsk. Han mente også at »Moskva reagerer sterkt på Kievs forsøk på å legge alt  ansvar for det som skjer i Donbass på Russland, som ikke er direkte part i konflikten 
Som svar på direkte spørsmål om »hvorfor Russland ikke vil påta seg ansvar«, sa Peskov: »Nei, naturligvis ikke. Russland er ikke enig i den saksframstillingen, som strider mot ånd og bokstav i Minsk-avtalene. Russland er ikke direkte part i konflikten«.

Minsk-avtalene er derimot signert av Ukrainas president Porosjenko og de to presidentene i   opprørsrepublikkene Donetsk og Lugansk. Russland er sammen med Frankrike og Tyskland garantister for at avtalene skal følges opp. Peskov: »Vi vil fortsatt søke å følge opp Minsk-avtalene for å løse opp i den interne Ukraina-krisen og beklager lov-vedtaket. Det vil kunne distrahere oss vekk fra våre opprinnelige målsettinger«.

Per Lothar Lindtner, 21/1-2018. Kilde: DONi News Agency, 19/1-2018, BD Nistad.
 

Krypende offensiv:

Våpenhvilen i Donbass brytes etter kort tid. Ukrainske styrker tar ikke hensyn til egne tap. Om Porosjenkos desperate offensiv.
 
Ingen sider mener at intensiveringen av kampene i Donbass nå faktisk er opptakt til en ny og større offensiv fra Vest-Ukraina. Selv Kiev-militære sier: `Ingen våger seg på bevegelseskrig nå for å få et gjennombrudd. Mest plausibel forklaring på `Kievs krypende offensiv` er at de prøver å etablere flest mulig `realiteter på bakken` som ikke kan endres av en mulig ny avtale Det er lite snakk om en `Minsk 3-avtale`. Russland understreket for måneder siden at det er det ikke grunnlag for, så lenge Minsk 2-avtalen ikke følges opp.

Det ser mer ut til at dagens Kiev-regime er alvorlig bekymret for å bli `ofret` i en ny avtale mellom USA og Russland. Hvorvidt det er mulig å få en ny administrasjon i USA til å binde seg enda mer til dagens Kiev-regime, som flere kommentatorer der, vil ha det til, er tvilsomt. Den tyske regjeringen virker mer irritert enn bekymret. Uttalelsen fra talspersonen Steffen Seibert om at begge sider i Ukraina `må gjensidig avstå fra provokasjoner` tyder på det.

Hele bildet: Kamper om industribyen Avdijevka i Donbass som blusset opp i weekenden, 28. -29. januar, fortsatte med samme intensitet onsdag 1. februar. Kiev-kontrollerte Avdijevka og Donetsk-kontrollerte kom under artilleri-beskytning. Våpenhvilen for å reparere de alvorligste  infrastruktur-skadene, framforhandlet av organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, ble brudt med forsterkete kamper allerede samme ettermiddag. 2/2-17 ble Makijevka, deler av Donetsk og flere landsbyer i Donetsk-republikken uten strøm og vann. Innbyggere på begge sider av fronten rapporterer mangel på vann, strøm og mobilnett over flere dager.

Skader i Avdijevka er tydeligvis av mindre omfang. Rett nok filmet en BBC-reporter panser-vogner mellom boligblokker og lokale innbyggere ba de militære om å trekke tunge våpen ut av boligområdene. En kjent pro-Kiev-blogger kritiserte etter besøk i byen `panikk-reportasjer` i ukrainske medier og skrev at `95 % i Avdijevka ennå utfører sin daglige dont, virksomheter og forretningsliv flyter normalt. Det passer inn i bildet at Kiev-myndighetenes tilbud om å evakuere folk fra Avdijevka ikke fenger folk flest. De er mer redd for at boligene deres vil bli plyndret av andre ukrainere.

 Innbyggere i Avdijevka krever at Kiev-regimets panservogner trekkes ut av boligområder, 1.2. 2017. Foto: Gleb Garanitsj/Reuters. 

Ut fra vanlige gjensidige beskyldninger fra begge sider, om at den ene eller andre landsbyen er beskutt, krystalliseres et operativt totalbilde av situasjonen. Ukrainas vise-forsvarsminister Igor Pavlovskij innrømmet 1. februar at `styrkene våre rykker møysommelig fram, meter for meter`. Men han benekter krenkelse av Minsk-avtalens våpenhvile-bestemmelser: `Vi tar kun over et ingenmannsland mellom frontene`.  Også US-propagandakanalen Radio Liberty mener Kiev-regimet er angriperen. US-analytikerne i Stratfor skrev tørt at `Kiev-troppenes offensiv gjør situasjonen i Donbass mer `spent`, springende og vekslende, underforstått: mer risikabel.

I angrep som ikke bare foregår i Avdijenka-området, ser det ut som om Kiev-kommandørene legger liten vekt på egne tap. Donetsk-militæret rapporterte om Kiev-framstøt mot landsbyen Kominternovo, nordøst for Mariupol, slik: `Kiev angrep med 40 mann. Svært raskt ble 20 drept eller såret. Likevel fortsatte offensiven samme sted litt senere og 7 flere angripere drept. Sykehusleger meldte i Kiev-medier at de hadde mistet overblikket over antallet skadde. Også på Donetsk-siden er tapene utvilsomt store. 

I strid med vanlig praksis i borgerkrigen til nå angriper nå Donetsk-styrkene også målrettet  infrastrukturen i Kievs bakland. Derfor trues nå Avdijevkas største industribedrift, kullverket, med produksjonsstans. Det skyldes riktignok ikke direkte treff av anlegget, for det ville ifølge eksperter utløse giftige gasser og flytende stoffer. Virkningene av det kan sammenliknes med kjemisk krigføring, noe som, bortsett fra de humanitære sidene, med stor sannsynlighet ville ha ringvirkninger i hele den tett-befolkete Donetsk-republikken.
 
I stedet konsentrerer Donetsk-folkerepublikkens artilleri de siste dagene på å ramme strøm og transport. Bedriftsledelsen klaget 1. februar over skader på sporene fra koksverket og ukrainsk jernbane meldte om driftsstans på eneste linje i Kievs bakland. Stopp i kull-leveranser kan på få dager føre til driftsstans for stålverkene i Mariupol og Saporisjsja. Produksjonen i de to bedriftene er alt nå på et minimums-nivå, ifølge medier, men stål er blant Ukrainas viktigste eksportvarer og mest dyrbare valuta-inntekter.

Reinhard Lauterbach, Junge Welt, 3/2-2017, oversatt av Per Lothar Lindtner, 3/2-17.


Det russiske kommunistpartiet i RFKP om situasjonen i Donbass:

Forkortet gjengivelse av representanten Tajsajevs tale på plenar-møte i den russiske statsdumaen:

Kjære kolleger, Jeg sier noe om Donbass i samband med president Vladimir Putins besøk i Japan og spørsmål om Sør-Kurilene. Donbass-situasjonen gir meget god grunn til bekymring og uro for skjebnen til etniske russere som utsettes for den mest brutale terror, med sikte på å tilintetgjøre folket i disse republikkene. Mappen jeg holder her er underskrifter på et opprop fra innbyggerne i Donbass til ledelsen i landet vårt. Et rop som forener over 10 000 av våre søstre og brødre. Den fascistoide juntaen som tok makten i Kiev, følger ikke opp avtalene fra Minsk, men fortsetter å skyte mot sivilbefolkningen.

Regelmessig beskytning av fredelige byer og landsbyer fra regulære ukrainske militære, `frivillig-bataljoner` og ulovlige væpnete formasjoner, som ikke kontrolleres av Ukrainas regjering på kontaktlinjen. Det viser tydelig at Kiev-regjeringen ikke har til hensikt å følge opp Minsk-avtalene, men gjør det den kan for at avtalene skal bryte sammen.

Jeg vil minne om at dokumentet som i februar 2015 ble vedtatt på toppmøtet mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland, men også med representanter fra Donbass til stede. Det ble vedtatt for å stanse den væpnete konflikten i Øst-Ukraina. Fristen for å oppfylle avtalene ble utsatt til 2016. 31/12-2016 løper fristen ut. På grunn av den ukrainske regjeringen finnes det ikke noen reelle resultater og realisering av avtalen. Vi må spørre om det er slik at russiske kvinner og menn fortsatt må dø. Jeg har vært på møter over 30 ganger i republikkene med innbyggere og ledere. Donetsk-lederen Alexander Sakhartsjenko viser mot og har grenseløs hengivenhet for hjemlandets frihet og uavhengighet. Vi dro til militær-fronten sammen og opplevde de menneskelige lidelsene. Vi så tårene til mødrene, som har mistet sine barn.

Alt dette er følgene av Ukrainas aggressive politikk. I full ansvarlighet må jeg si at Ukraina-regjeringens handlinger vil tilintetgjøre det historiske, kulturelle og økonomiske grunnlaget i Donbass. Det kan ikke beskrives som annet enn folkemord. Alle kjennetegn på folkemord er lett å se: Forbud mot å bruke det russiske morsmålet, fortsettelse av åpen terror mot sivile, ødeleggelse av minnesmerker, kirker, kultur -og utdannings-institusjoner, livsviktige sosiale hjelpemidler, tilintetgjørelse av sivile gjennom systematiske massemord og bevisst utvikling av levekår som vil føre til fullstendig fysisk tilintetgjørelse av folket i Donbass.

Alt det som skjedde og skjer i Donetsk og Lugansk i dag, faller i fullt monn under gjeldende internasjonale definisjon på folkemord. Fra starten i 2014 pågikk barbarisk beskytning av byer og landsbyer. Ifølge OSSE og FN er 10 000 sivile drept. Men beregninger fra regjeringene i Donetsk og Lugansk, som kjenner situasjonen bedre lkalt, er drapstallet over 50 000 kvinner, barn og eldre. Tusenvis av boliger, skoler, barnehager, sykehus, museer, bibliotek, kultur-institusjoner er ødelagt og ranet. Industrielle og landbruksøkonomiske innretninger er tilført kolossale skader.

Sivil infrastruktur og system for landsbyenes tjenester ødelagt, levestandarden er katastrofalt lav. Strømmen av flyktninger og fordrevne er enorm. Den humanitære situasjonen i Donbass kan karakteriseres som katastrofal som følge av terror-politikken fra regjeringen i Ukraina. 1. desember 2014 signerte president Porosjenko et dekret av 14/11-14, som `legaliserte` brutale tiltak mot folket i Donbass. Da opprettet den ukrainske regjeringen en finans –og økonomi-blokade av Donbass som stanset utbetaling av pensjoner og sosialstøtte til befolkningen og  lønnsutbetaling for statlig ansatte. 

I dag prøver den offisielle regjeringen i Ukraina via små-provokasjoner langs kontaktlinjen, som drap på sivile. Hensikten er å provosere lederne for republikkene til gjengjeldelser for å få påskudd til en ny runde med militær konfrontasjon. Etter min mening er alt som skjer et velgjennomtenkt scenario: Den offisielle ukrainske regjeringen følger ikke opp betingelsene i Minsk-avtalen. Så fortsetter blodsytgytelsene og Vesten anklager nok en gang Russland for brudd på avtalen. Alt skal ramme Russland og fortsette politikken med økonomisk-politiske sanksjoner. Er det da grunn til å undres over at vestlige land hardnakket nekter å ta inn over seg fakta om massive krigsforbrytelser, begått av dagens Ukraina-ledere?
Kjære kolleger; det har vist seg som en varig oppfatning at våre vestlige partnere og Kiev-regjeringen ikke ønsker en raskest mulig slutt på blodsutgytelsene og gjenopprettelse av fred og stabilitet i Donbass. Minsk-avtalene ser stadig mer ut som et dekke for å fortsette krigen mot Donbass for å ødelegge de historiske forbindelsene mellom folk i Russland og Ukraina for å opprettholde og forsterke sanksjonene mot landet vårt. Under slike forhold må Russland utarbeide tiltak som beskytter innbyggerne i Donetsk og Lugansk, mot folkemord fra Kiev-regjeringen. Alle husker 11/5-14 da det var folkeavstemning om sjølstyre i republikkene. I Donetsk deltok 74,8 % av velgerne og over 80 % sa ja til sjølstyre. I Lugansk deltok 75 % og 96,2 % sa ja til sjølstyre.

RFKP anerkjente resultatene av folkeavstemningen. Det må være riktig å informere enda en gang om at vi fra dag 1 av krisen i Donbass har ytt humanitær hjelp og fortsetter med det. Nå er det sendt 56 humanitære konvoier og 7 000 tonn mat og utstyr, byggematerialer og annet. På 2 år har minst 3000 barn fra Donbass vært i `Snegiri` ved Moskva, et rekreasjonsområde.  Sjuganov og Josif Kobson står bak bevegelsen `Russiske barn hjelper barn fra Donbass`. Nå er Sjuganov og leder av Donbass-hjelpen, Vladimir Kasjin, i ferd med sende avgårde den 57. humanitære konvoien til barn i Donbass. Avreise går 19/12 fra Lenin-sovkhosen i Moskva Oblast. Vi inviterer alle til å delta i denne humanitære konvoien for barna i Donbass. 

I samband med den katastrofale humanitære situasjonen i Dobass og ut fra vår vurdering av det pågående folkemordet og terroren mot innbyggerne i Donbass er noen spørsmål ytterst viktig: 1) Det må dannes en parlamentarisk arbeidsgruppe som gjør en nøyaktig analyse av Donbass-situasjonen. 2) I tilfelle Minsk-avtalen ikke følges opp i løpet av neste halvår må  statsdumaen vedta en uttalelse om Donbass, som går for å anerkjenne folkeavstemningene i Lugansk og Donetsk, som viste overveldende flertall for uavhengighet. Situasjonen er ytterst prekær. Hver dag meldes om fredelige sivile som blir drept. I denne situasjonen har vi ikke lov til å forholde oss rolig, men må gjøre det vi kan for å gjenskape fred og ro i landet vårt, som så ofte har vært hjemsøkt.
                          
Forkortet oversettelse fra tysk, Per Lothar Lindtner, 21/12-2016. Kilde: uz, 20/12-16.

Sivile bombes av Kiev-juntaen i løpet av julehelgen! Hvor er OSSE, hvor er FN?

Novorossyia today melder 26/12-15: «Den ukrainske nazi-arméen bombet landsbyen Spartak like ved flyplassen i Donetsk i over 10 timer», melder Donetsk News Agency. «Igjen er vi blitt bombet. De startet i går kl 2200 og stanset først i dag, etter kl 0800», sa en lokal innbygger, som forklarte at rakettene sendte granater som er oppbevart i den nazi-okkuperte landsbyen Opytnoye.

Det meldes ikke om drepte. Fredag, 25/12, beskytes også landsbyen Kominternovo, i sørlige Donbass, intenst med granater, Minst 240 82-mm-granater ble skutt mot sivile. Ved samtaler i Minsk, 22/12, kom partene fram til den 6. Våpenhvile-avtalen for Donbass siden konfliktene startet. Den skal gjelde fra 23. Desember 2015 kl 0000. Tydeligvis når ikke slike avtaler så raskt fram til de mest aggressive frontkjemperne.

Per Lothar Lindtner, 31/12-15. Kilde: Novorossyia today, 24/12 og 26/12-2015.    
 

Ukraina: Våpen dras tilbake. 2/10-toppmøtet i Paris:

Avspenning fortsetter i Donbass.

I Øst-Ukraina er det tilbaketrekning av panservogner og mindre våpen fra frontene mellom Kiev-kontrollerte områder og Novorossia og området til de ikke internasjonalt anerkjente Donetsk -og Luganskrepublikkene, tydeligvis i gang. Etter at folkemilitsen i Lugansk først meldte i fra om tilbaketrekning, 3/10, bekreftet den ukrainske arméen samme dag start på prosessen: `Rent fysisk vil retur-transporten av våpen starte mandag, 4/10`, heter det derfra.

I Paris blir Hollande, Merkel, Putin og Porosjenko enige om dette, 2/10-15. Tilbaketrekking av våpen med under 100 mm kaliber, er allerede del av Minskavtalen om våpenhvile, 15/2-15, men ble først nå implementert.  

Under toppmøtet i Paris avtales også at planlagte kommunevalg i Ukraina ultimo oktober skal utsettes til neste år. Dermed blir det også mulig å utsette valg i opprørs-Donbass. Merkel sier at `også Putin har `forpliktet seg` til å påvirke de ledende kreftene i Lugansk og Donetsk slik at kommunevalget også i Lugansk og Donetsk, 18/10, utsettes. Folkerepublikken Lugansk trekker tilbake sine pansere fra fronten ved Alexandrovsk lørdag, 3/10. Foto: Alexander Ermotsjenko / dpa-Bildfunk.

Dette måtte skje i overensstemmelse med Minsk-avtalen. Merkel avslutter slik: «Det vil si i forhold til ukrainsk rett, og i overensstemmelse med avtalen mellom separatistene i Donetsk og Lugansk og den ukrainske regjeringen». 

Moskva, Donetsk og Lugansk bekrefter ikke formuleringen. I stedet sier Putins talsperson, Dmitri Peskov, at Kiev er ansvarlig for forsinkelsene i implementering av Minsk-avtalen: «Ukraina-regjeringen viser at den ikke er villig til å løse krisen i sør-øst-Ukraina. Den kan ikke håndteres, verken av Paris, Berlin eller Moskva.»

Peskov ba Kiev-makthaverne om å ta direkte kontakt med de landets egne innbyggere i Øst-Ukraina og starte dialogen.

Bearbeidet av Per Lothar Lindtner, 16/10-2015. Kilde: AFP/Tass/JW, 5/10-15.  


Minsk avtalen
 
Av Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond

Nordahl Grieg Fredsfond  har kontaktet Utenriksdepartementet i Norge  for å få det vi trodde var Minsk II avtalen, i følge Peter Postforfdelingen er svaret fra UD.

«Teksten i original (kun på russisk) er tilgjengelig fra OSSE her http://www.osce.org/cio/140156

Vi omtaler forresten konsekvent dette som Minsk-pakken, ikke Minsk II, da det strengt tatt ikke er en ny avtale, men en oppfølging av Minsk-avtalene fra sist høst.

Vi har ikke utarbeidet noen norsk oversettelse utover i flak til intern bruk. Engelsk oversettelse/gjengivelse finnes fritt tilgjengelig på internett uten at jeg kan gå god for kvaliteten».

NGF kontaktet så Tulle Elster tidligere redaktør av bladet Fredsstikka og Link som i e-post i dag skriver:
 
«umulig å kopiere og oversette pdf-teksten i OSSE-versjonen, men jeg fant den i en artikkel i The Telegraph:
 
 
da oversatt til et ganske ´krøkkete´ engelsk, som jeg igjen forsøkte å oversette via Google til et like ´krøkkete´ norsk, - som jeg nå har brukt et par-tre timer på å "rette opp" så godt jeg kunne. 
 
Ikke helt korrekt kanskje, men jeg håper likevel ganske forståelig.
 
Først kommer her den engelske versjonen, og under den min norsk-versjon».
 
 agreement-on-Ukraine-crisis-text-in-full.html
 
Minsk agreement on Ukraine crisis: text in full
Read a translation of the full text agreed upon by the leaders of Ukraine, Russia, France and Germany, and signed by pro-Russian separatists, on Thursday
 
2:11PM GMT 12 Feb 2015
 
«• Immediate and full ceasefire in particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts of Ukraine and its strict fullfilment as of 00.00 midnight (Kiev time) on Feb. 15, 2015.

• Pull-out of all heavy weapons by both sides to equal distance with the aim of creation of a security zone on minimum 50 kilometres apart for artillery of 100mm calibre or more, and a security zone of 70km for MLRS and 140 kilometres for MLRS Tornado-S, Uragan, Smerch and tactical missile systems Tochka U.
– for Ukrainian troops, from actual line of contact;
– for armed formations of particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts of Ukraine, from the contact line in accordance with the Minsk memorandum as of Sept. 19, 2014

• The pullout of the above mentioned heavy weapons has to start no later than the second day after the ceasefire and finish within 14 days.

• This process will be assisted by OSCE with the support of the Trilateral Contact Group.

• Effective monitoring and verification of ceasefire regime and pullout of heavy weapons by OSCE will be provided from the first day of pullout, using all necessary technical means such as satellites, drones, radio-location systems etc.

• On the first day after the pullout a dialogue is to start on modalities of conducting local elections in accordance with the Ukrainian legislation and the Law of Ukraine “On temporary Order of Local Self-Governance in Particular Districts of Donetsk and Luhansk Oblasts,” and also about the future of these districts based on the above mentioned law.

• Without delays, but no later than 30 days from the date of signing of this document, a resolution has to be approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, indicating the territory which falls under the special regime in accordance with the law “On temporary Order of Local Self-Governance in Particular Districts of Donetsk and Luhansk Oblasts,” based in the line set up by the Minsk Memorandum as of Sept. 19, 2014.

• Provide pardon and amnesty by way of enacting a law that forbids persecution and punishment of persons in relation to events that took place in particular departments of Donetsk and Luhansk Oblasts of Ukraine.

• Provide release and exchange of all hostages and illegally held persons, based on the principle of “all for all”. This process has to end – at the latest – on the fifth day after the pullout (of weapons).

• Provide safe access, delivery, storage and distribution of humanitarian aid to the needy, based on an international mechanism.
• Define the modalities of a full restoration of social and economic connections, including social transfers, such as payments of pensions and other payments (income and revenue, timely payment of communal bills, restoration of tax payments within the framework of Ukrainian legal field)

• With this aim, Ukraine will restore management over the segment of its banking system in the districts affected by the conflict, and possibly, an international mechanism will be established to ease such transactions.

• Restore full control over the state border by Ukrainian government in the whole conflict zone, which has to start on the first day after the local election and end after the full political regulation (local elections in particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts based on the law of Ukraine and Constitutional reform) by the end of 2015, on the condition of fulfilment of Point 11 – in consultations and in agreement with representatives of particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts within the framework of the Trilateral Contact Group.

• Pullout of all foreign armed formations, military equipment, and also mercenaries from the territory of Ukraine under OSCE supervision. Disarmament of all illegal groups.

• Constitutional reform in Ukraine, with the new Constitution to come into effect by the end of 2015, the key element of which is decentralisation (taking into account peculiarities of particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts, agreed with representatives of these districts), and also approval of permanent legislation on special status of particular districts of Donetsk and Luhansk Oblasts in accordance with the measures spelt out in the footnotes, by the end of 2015».
--------------------------------------------------------------------------------
 
PÅ NORSK
 
agreement-on-Ukraine-crisis-text-in-full.html
 
Minskavtalen om krisen i Ukraina: teksten i sin helhet
Les en oversettelse av hele teksten avtalt lederne av Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland, og signert av pro-russiske separatister, på torsdag
 
14:11 GMT 12 februar 2015
 
«• Umiddelbar og full våpenhvile i bestemte områder i Donetsk og Luhansk oblasts (fylkene) i Ukraina og dens strenge oppfyllelse pr 00.00 midnatt (Kiev tid) den 15 februar 2015.
 
• Tilbaketrekking av alle tunge våpen like langt fra begge sider med sikte på etablering av en sikkerhetssone på minimum 50 kilometer fra hverandre for artilleri 100mm kaliber eller mer, og en sikkerhetssone på 70 km for MLRS og 140 kilometer til MLRS Tornado -S, Uragan, Smerch og taktiske rakettsystemer Tochka U.
 
- (Tilbaketrekking av) ukrainske soldater fra selve kontaktlinjen;
- (Tilbaketrekking av) væpnede formasjoner fra bestemte områder i Donetsk og Luhansk oblasts i Ukraina, fra kontaktledningen i samsvar med Minsk memorandumet fra 19 september 2014
 
• Tilbaketrekkingen av ovennevnte tunge våpen må starte senest den andre dagen etter våpenhvilen og være avsluttet innen 14 dager.
 
• Denne prosessen vil bli overvåket av OSSE med støtte fra den Trilaterale kontaktgruppen.
 
• Effektiv overvåking og verifisering av våpenhvilen og tilbaketrekkin av tunge våpen vil bli overvåket av OSSE, med hjelp av alle nødvendige tekniske hjelpemidler som satellitter, droner, radio-lokaliseringssystemer etc. fra tilbaketrekkingens første dag
 
• Den første dagen etter at tilbaketrekkingen har begynt skal man gå i dialog om hvordan man skal gjennomføre lokalvalg i samsvar med ukrainsk lov og Ukrainas lov "Om midlertidig gjennomføring av lokalt selvstyre i særlige områder i fylkene Donetsk og Luhansk" og fremtiden for disse områdene i henhold til ovennevnte lov.
 
• Uten forsinkelser, men ikke senere enn 30 dager fra datoen for undertegnelsen av dette dokumentet, må en resolusjon som indikerer hvilke territorier som skal inngå i den særskilte avtalen som samsvarer med loven "Om midlertidig gjennomføring av lokalt selvstyre i særlige områder i fylkene Donetsk og Luhansk", anerkjennes av Ukrainas Verkhovna Rada (parlament) basert på de retningslinjer som ble satt opp i Minsk-memorandumet av 19. september 2014.
 
• Vedta en lov som skaper forsoning, gir amnesti og forbyr forfølgelse og straff av personer i forhold til hendelser som fant sted i spesielle avdelinger i Donetsk og Luhansk oblasts i Ukraina.
 
• Sørge for løslatelse og utveksling av alle gisler og ulovlig anholdte personer basert på prinsippet om "en for alle og alle for en". Denne prosessen skal avsluttes senest den femte dagen etter tilbaketrekkingen (av våpnene).
 
• Sørge for sikker tilgang, levering, lagring og distribusjon av humanitær hjelp til de trengende, basert på en internasjonal mekanisme.
 
• Utvikle retningslinjer for full gjenoppretting av sosiale og økonomiske sammenhenger, inklusive sosiale overføringer som for eksempel utbetalinger av pensjoner og andre ytelser (inntekter og utgifter, rettidig betaling av kommunale regninger og gjeninnføring av skatteinnbetalinger innenfor rammen av Ukrainas lovverk)
 
• Med dette som målsetting, vil Ukraina gjenvinne styringen over den delen av banksystemet i de distrikter som er berørt av konflikten, og muligens vil en internasjonal mekanisme bli etablert for å underlette slike transaksjoner.
 
• Gjenopprette Ukrainas regjerings fulle kontroll over statsgrensen i hele konfliktsonen, som må starte på den første dagen etter lokalvalget, og ende med full politisk regulering (lokalvalget i bestemte distrikter i Donetsk og Luhansk oblasts basert på Loven om Ukraina og konstitusjonelle reformer) innen utgangen av 2015, på betingelse av oppfyllelse av Punkt 11 - i konsultasjoner og i samråd med representanter for bestemte distrikter i Donetsk og Luhansk oblasts innenfor rammen av Trilateral kontaktgruppen.
• Tilbaketrekking av alle utenlandske væpnede formasjoner, militært utstyr, inklusive leiesoldater fra ukrainsk territorium som overvåkes av OSSE. Avvæpning av alle ulovlige grupper.
 
* Grunnlovsreform i Ukraina, med den nye grunnloven som skal tre i kraft innen utgangen av 2015, hvorav et viktig element er desentralisering (med hensyn til  særegenheter i bestemte distrikter i Donetsk og Luhansk oblasts, avtalt (eller: etter avtale?) med representanter fra disse distriktene), samt godkjenning av et permanent regelverk med spesiell status for bestemte distrikter i Donetsk og Luhansk oblasts i samsvar med de tiltak som er nevnt i fotnotene (ser ingen fotnoter her) innen utgangen av 2015».
 

Hva kan Ukraina-konflikten ende med?

I uke 33 tilspisser det seg på ny langs demarkasjonslinjen i sør-øst-Ukraina. Fra begge sider kommer beskyldninger om at motsatt side er skyld i ny eskalering og nye utbrudd i en væpnet konflikt. Men det finnes ikke 2 sannheter. Provokatørene kan identifiseres. Et viktig mål for planleggere og hovedaktører i slike væpnete provokasjoner er å skape en situasjon som gjør det mulig for Kiev og oppdragsgivere å bryte Minsk-avtalen, som jo har med bestemmelsene som skal regulere situasjonen i Ukraina, men USA er ikke der når avtalen ble inngått.

Russland går ut fra at det ikke er alternativ til Minsk-avtalen 15/2-15 for en fredelig løsning. Den har med alle nøkkelaspekt i en fredsløsning, som henger sammen; politisk, militært, sosialøkonomisk og humanitært. Derfor må avtalen realiseres fullt ut. Men slike holdninger finner vi ikke i USA og i institusjoner på oppdrag derfra.

Ukrainas regjeringssjef på USAs nåde, Arsen Jatsenjuk, sier da også 7/8-15: `Konflikten i Donbass er på langt nær er avsluttet, Russland er ansvarlig for brudd på Minsk-avtalen. Veien til fred er kun mulig via forsterket nasjonalgarde og en sterk ukrainsk hær, som vil beskytte Ukraina`. Under en reise i USA i juni 2015, lenge før siste dagenes opptrapping, gir han sine herrer et løft: `Vi er sikre på å gjenvinne kontroll over Donbass, Lugansk og Krim! Russerne er aggressive. De undergraver verdensordenen. Etter 2. verdenskrig tegnet de nye grenser og respekterte ikke rettighetene, frihetene, demokratiene og nasjonene våre. De er våre fiender`.

Ja, slik er den primitive men også eksplisitte forståelsen av hvordan forholdene i Ukraina og Europa skal reguleres av imperialismens mest ekstreme og reaksjonære krefter i verden!

Myndighetene i folkerepublikken Donetsk, FRD, ber Kiev stanse provokasjoner som kan føre til at våpenhvilen bryter sammen om de ikke drar tyngre våpen tilbake. Advarselen gjør også oppmerksom på at om Kiev bryter Minsk-avtalen, kan det føre til at krigen utvides til områder utenfor grensene til Donbass: `Det må ikke ignoreres at Kiev kjører fram stadig nye og mer moderne våpen til fronten`, sier FRD-representant i Minsk-kontaktgruppen, Denis Pusjilin. Kiev har til nå ikke fulgt opp et eneste punkt i Minsk-avtalen fullstendig: `Fra Kiev ser vi bare hykleri og provokasjoner mot oss og OSSE-observatørene!`

Også OSSE-observatørene sier at `de i løpet av de siste ukene har registrert tyngre våpen i de områdene som kontrolleres av Kiev`. Alexander Hug, nestsjef for OSSE-misjonen sier det slik, 7/8-2015: `Det er et brudd på avtalene`.

Det er en faktum at en ny runde med kamphandlinger i Syd-øst-Ukraina er brutt ut. Men det skjer etter at Kiev har blokkert og brutt med avtalepunktet om å trekke tyngre våpen ut av kampområdet; et kardinalpunkt i Minsk-avtalen.

Like etter Minsk-møtet startet Kiev uthaling og boikottet realisering av avtalen. For å skjule sine hensikter må det provoseres militært, politisk og via medie-utspill. Provokasjoner skal på samme måte rettferdiggjøres av de samme mediene som er forgiftet og snur opp ned på det meste av sannheten. Slik skapes fiendebildet. Når det pleies, ser propaganda for imperialistisk ekspansjon mer troverdig ut. På nytt er russere og østfronten i skyteskiven. For lengst er det samme fiendebildet forankret i hodene til kapitalens ideologer. Så intensivt og grusomt som mulig må det reproduseres og aktiveres på ny.  

På det grunnlaget kan også en stedfortrederkrig selges propagandistisk som om det gjelder `folkenes kamp for frihet`. Det som nå skjer i Ukraina er en stedfortrederkrig i Europa, som drives av en fascist-infisert Ukraina-hær med `frivilligbataljoner` fra Høyre Sektor på oppdrag fra imperialistland, på Russlands vestgrense.
Viktig funksjon for stadige militære provokasjoner fra høyre-nasjonale og fascistiske krefter er å avspore oppmerksomheten fra en reaksjonær utvikling og økende undertrykkende tiltak i selve Ukraina. De gjennomføres også for å unngå at landet `står i fare for` å gå tapt som inn-flytelsessfære og sentralt ledd i imperialistlandenes innringing av Russland fra Baltikum til Svartehavet og vel så det.

En slik reaksjonær offensiv krever stadig flere diktatoriske midler og metoder. Det gjelder å hindre demokratiske impulser fra patriotiske krefter i Ukraina kan stå fram med demokratisk legitimitet. Da blir forbudet mot kommunistiske bevegelser og deres symboler viktig. Del av denne interne utviklingen er innsatsen til US-borgere eller US-avhengige utlendinger i stats-funksjoner, sentralt og regionalt, som ministrer, guvernører osv. En utvikling, begrunnet med å beskytte frihet mot `russisk aggresjon`, skal sikre innflytelse for US-imperialismens allierte og de reaksjonære i et Ukraina, som mer og mer glir over i en kolonistatus og fungerer i tråd med interessene til utenlandsk kapital. 

Framfor alt skal Ukraina bygges opp som bastion for USA i Europa. Men slik oppstår også nye farer. Samtidig framtrer svært ulike og nye konflikter, karakteristisk for forholdet mellom USA og EU-imperialistene. Det gjelder også forholdet mellom Tyskland og USA i regionen. Den utviklingen kan bli sentral i en eskalerende konflikt-kjede med økende fare for fred og sikkerhet i Europa, opp mot Russlands grenser. Disse nye farene skal heller ikke gjøres kjent blant folk flest!

En tilleggsfunksjon er vedvarende provokasjoner fra krefter, styrt fra USA: Fra ukrainske og utenlandske politiske, militære og `sivile` skal gjennom sin offentlige opptreden sørge for at USA-NATOs innflytelse i Ukraina og øst-europeiske EU-land styrkes og utvides. Men det må for en hver pris omgis av tykk tåke, som hindrer folk i å se den sanne karakteren av målene til USA og andre imperialist-land og rettferdiggjøre US-politikken. 

Parallelt med multilaterale aksjoner jobber USA intenst for å bygge ut sine posisjoner i øst-europeiske land på bilateralt grunnlag for å konsolidere egne muligheter i Europa, uavhengig av multilaterale initiativ. `Nå dreier det seg om å bygge et nytt Europa`, sier US-politikere og inngår bilaterale avtaler om strategisk partnerskap. som regulerer kontakt med et og et øst-europeisk land politisk og økonomisk, slik at USA også kan gå ut aktivt mot EUs interesser i de samme EU-medlemslandene.

Det er også grunnlag for US-rakettforsvarssystem, rettet mot Russland, etablert på US-baser i Baltikum, Polen og Romania, Bulgaria ved Svartehavet, direkte på russergrensen. På samme grunnlag stasjoneres utenriks -og militær-rådgivere, instruktører og spesialister i US-ledelsen, deriblant spesialister på nyhetsformidling. US-imperialismen utvider konstant sin militære tilstedeværelse i Øst-Europa for å omringe Russland og sette landet under et økende ytre press. Men alt dette tildekkes gjennom russofob propaganda for å skjule og rettferdiggjøre USAs provokasjoner i Øst-Ukraina. Propagandaen om faren fra øst skal tilsløre de faktiske målene. Prosessene i og rundt Ukraina gjør det tydelig at det som nå er viktig for USA og andre imperialist-land er å bruke kampen om Ukraina til å diskreditere Russland og svekke landets anti-imperialistiske holdninger.

Jo mer Russlands utenrikspolitikk igjen sto fram som anti-imperialistisk, jo tydeligere kunne vi se interessekonflikten overfor målene til USA og andre imperialistiske land. Konfliktene vi ser i Ukraina-spørsmålet, må forstås i en større sammenheng.

8/2-2008 sendes et telegram fra USAs Moskva-ambassade til daværende US-utenriksminister Condoleezza Rice. En wikileaks-lekkasje gjør det senere kjent at US-ambassadøren i brevet formilder til Rice at Russlands utenriksminister Sergei Lavrov har erklært at `Russland ikke er innforstått med Ukraina som NATO-medlem`.

Lavrov frykter at slik dagsorden `vil splitte Ukraina og føre til voldeligheter, ja mange hevder at det til og med kan føre landet inn i en borgerkrig, som vil tvinge Russland til å vurdere intervensjon`. Men kun 2 måneder senere kunngjør likevel NATO på toppmøtet i Bukarest, Romania, at alliansen vil ta opp Georgia og Ukraina som NATO-medlemmer! (NATO = nord-atlantisk forsvar!)

Konflikten er altså programmert av NATO i mange år. Maidan og kupp fra fascist-krefter i Kiev har som mål å skape betingelser for å virkeliggjøre imperialist-statenes planer. Det er åpenbart at US-president Obamas brå avlysing av planlagt toppmøte i Moskva i september 2013, like før start på Maidan-provokasjonene i Kiev, henger sammen med kunnskap om det som skal skje. De trodde de kunne isolere Russland. Antikommunisme og antisovjetisme gjenopplives som ny form for russofobi. Håpet fra reaksjonære i USA, ledende NATO-kretser og imperialistlandene i EU om å isolere Russland viser seg som ønsketenkning. Konfliktene blir mer langvarig enn imperialist-statene hadde ventet. De vil vare ved så lenge kapitalismens  stormakter nekter å anerkjenne Russland legitime stormaktsinteresser. Russlands objektive  internasjonale posisjon, tilsier at landets politikk må ha anti-imperialistisk karakter om den skal gjenspeile landets egne nasjonale interesser.

For å hindre mulige allianser, som er resultat av Russlands objektive internasjonale stilling, må landet framstilles som aggressivt med imperialistiske mål. Lykkes det i å utvikle Brics (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) og Soz (Kina, Russland, Usbekistan, Pakistan, India, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan) til enda mer unisone allianser, kan det føre til grunnleggende endring av det internasjonale styrkeforholdet, som kan sette klare grenser for imperialist-maktene. Provokasjonene i Donbass og dekningen av dem i vestlige medier skal derfor hindre at det oppstår et positivt bilde av Russland og landets politikk.

Slik forgiftes det åndelige landskapet i globale forbindelser også i Europa og den ideologiske kampen om krig og fred skjerpes generelt. USA og EU-stormaktene har begynt å demonisere russiske sikkerhetsinteresser. I stedet for å ta Russland på alvor, neglisjeres reglene som er utviklet for å sikre fred og trygghet for folkene i Europa. Utenrikspolitisk følger USA en såkalt `transformasjons-teori`, som tar for gitt at politikk og økonomi er tilpasset et politisk system etter euro-atlantiske normer for internasjonal kapital, fra Vesten til Beringstredet. De pågående provokasjonene i Øst-Ukraina og framfor alt ensidig, tendensiøs propaganda fra de imperialistiske agentueer skal her legitimere en aggresiv imperialistisk politikk.

Det er realistisk å gå ut fra at vi i lang tid framover vil være i en tilstand, preget av manglende stabilitet og usikkerhet. `Ukraina-spørsmålet` blir da ikke kortsiktig. Det kan gi grunnlag for større konfrontasjoner med ukontrollerbare følger.

Også nylig vedtatt ukrainske nasjonal sikkerhetsstrategi er innstilt på langvarig konfrontasjon med Russland. Innenrikspolitisk betyr det ytterligere militarisering av landet på bekostning av levestandard og sikkerhet til befolkningen og freden i regionen. Den gjør det mulig for USA og NATO å bruke ressursene i Ukraina og ser for seg en ytterligere tilnærming til NATO og EU og provoserer ny eskalering av konflikten i sør-øst-Ukraina.  Ifølge Alexander Turtsjinov, sekretær i Ukrainas sikkerhets -og forsvarsråd, utgjør `representerer den russiske politikken de største farene for Ukraina`.

Også her er det stor overensstemmelse med USA, som også har nasjonal sikkerhetsstrategi rettet mot Russland. Derfra understrekes også at `Russlands aggresjon` må demmes inn, først og fremst i forhold til Ukraina. På vei til juni-møtet 2015 mellom NATOs forsvarsministrer sier USAs Ashton Carter, at NATO bygges ut strategisk for en lengre konfrontasjon med Russland. Også han fordømmer den `russiske aggresjonen` i Ukraina og snakker om en `ny dreiebok`, som snart er i bruk. 

Misbruk av Ukraina i kamp mot Russland vil bli drevet videre. Vi kan ikke utelukke at det følges opp med mer involvering av øst-europeiske land. Dermed øker farene for fred og sikkerhet i Europa!  

Oversatt og bearbeidet for Friheten og Radio Arbeidet, 21/9-2015. Kilde: uz/dkp, Anton Latzo, 18/8-15.  


Website Builder drives av  Vistaprint