Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Londonavtalen av 1944

Av Kåre Wahl. Hammerfest

Ved flere anledninger har jeg holdt foredrag om krig, brenning og evakuering i Finnmark i årene 1940 – 45 for mennesker som hovedsakelig bor på Østlandet. Det er utrolig hvor lite de vet om hva som skjedde her under krigen. Men det er ikke tema her.

Etter disse foredragene er jeg blitt spurt om hvorfor Den Røde Arme trakk seg ut av Finnmark etter fredsslutninga. Som kjent kjempet sovjetiske soldater seg over grensa til Norge den 23. oktober 1944. Den 26. september 1945 trakk de siste av dem seg ut av Sør-Varanger. Hvorfor gjorde de det når de ble stående overalt ellers i befridde områder i Europa? Det er et spørsmål jeg også har stilt meg selv og andre uten å få svar. Jeg har ment at det forelå en avtale mellom den sovjetiske regjeringa og regjeringa i London, men jeg har ikke funnet ut hvor jeg har det fra. Forleden dag fant jeg svaret. Det sto selvfølgelig i bokhylla.

I «ALT FOR NORGE», en av Norges Kommunistiske Partis illegale aviser under krigen, nr. 19 fra november 1944, finner vi gjengitt kong Håkons tale fra London den 26.10.1944. Her kan vi lese.

«Min regjering traff for en tid siden med mitt bifall avtale med Sovjet-Samveldets regjering om militært samarbeid for det tilfelle at krigssituasjonen skulle utvikle seg derhen at sovjetrussiske stridskrefter kom til å operere på norsk territorium. Denne situasjonen foreligger nå. Sovjetrussiske stridskrefter kommer til Norge for å kjempe mot den felles fiende».

«Sovjet-Samveldet ble liksom Norge angrepet av Tyskland, og det er som våre allierte de sovjetrussiske styrker kommer til Norge. Vår avtale med Sovjet-Samveldet fastslår at etter hvert som den militære situasjonen tillater det, vil norsk administrasjon og rettspleie igjen tre i virksomhet i sitt fulle omfang».

«Vi har hatt tallrike vitnesbyrd om den sovjetrussiske regjerings og det russiske folks vennskap og sympati for vårt land. Og vi har med beundring og begeistring fulgt Sovjet-Samveldets heroiske og seierrike kamp mot vår felles fiende. Det er hver nordmanns plikt å yte våre sovjetrussiske allierte størst mulig støtte».

Statsminister Nygårdsvold sier i en annen tale samme dag.
«I samsvar med den avtalen vi inngikk med Sovjet-Samveldet 16. mai i år, har regjeringa tatt de nødvendige skritt til å gjenopprette et lovlig norsk styre i de befridde strøk så snart kamphandlingene tillater det».

Dermed er den saken klar. Det forelå en avtale av 16, mai 1944 om hva som skulle skje i Finnmark når nazi-Tysklands styrker var endelig beseiret.

På en måte hører det med til denne historia at 2122 sovjetiske soldater falt eller ble såret under kampene på norsk jord. Om det er ment ironisk skal være usagt, men i det nevnte nummer av «ALT FOR NORGE» er det også gjengitt et direktiv sendt over London radio den 31.10.1944. Avsenderen er forsvarssjefen og adressant er Hjemmefronten. Bakgrunnen er «det som skjer nordpå».

Direktivet er klinkende klart; «Unngå åpen kamp». Det direktivet ble overholdt helt til krigen var slutt. Det var ikke nordmenn som skulle ofre sine liv for å knekke Hitler-Tyskland.

Website Builder drives av  Vistaprint