Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


Duen med talesymbol er Nordahl Grieg Fredsfonds emblem og er fra en helleristning fra jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.
Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammenhengene mellom natur og kultur.

Sannhets- og forsoningskommisjoner

Arbeidet med den første: Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Sametinget i Norge har fått i oppgave av Stortinget å komme med et innspill til Stortinget om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat.

 1. Sametinget
 2. Nyhetsarkiv
 3. Arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Derfor har vi (Sametinget) holdt åpne møter rundt om i Sápmi og bedt om ditt innspill. Nå starter Sametinget arbeidet med å lage Sametingets uttalelse, som skal behandles av Sametingets plenum.

En kommisjon som får tilstrekkelig betydning og plass i samfunnet vil kunne være et verktøy for å endre holdninger. Derfor er det viktig nå å avdekke hvilke samfunnsområder kommisjonens arbeid skal omfavne.

Sametinget konstaterer at det samiske folk har vært utsatt for statlig fornorskingspolitikk, som pågikk i mer enn 100 år. Mange samer bærer fortsatt på sår etter fornorskningen, både som individer og som samfunn. En helt vesentlig del av forsoning er felles forståelse av historien, av rett og urett i fortida som kan ha betydning fortsatt i dag, og av bilder av historiens mørke sider med diskriminering og overgrep med langtrekkende seinvirkninger. En fullgod forsoning kan vanskelig skje før sannheten er etablert og dokumentert så langt det lar seg gjøre, og før både myndigheter og allmennhet tar inn over seg det som har skjedd og de konsekvenser tidligere politikk har hatt for generasjoner etter.

Målsettingen bør være en grundig utredning som gir autoritet til oppfølgende tiltak. For å bidra til forsoning er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av fornorskningen gis mulighet til å komme til ordet og fortelle sine historier. En kommisjon handler om å etablere ny kunnskap og kunnskapsformidling som gjør at det er mulig å forstå dagens samfunn i Norge.

Nyhet: publisert 05.2.2018, oppdatert27.4.2018. Følg arbeidet på


Sannhets-, forsonings- og inkluderingskommisjoner

Nordahl Grieg Fredsfond foreslår den 15. mai 2018 at det i Sverige, Finland og andre land innen Arktisk råd også opprettes kommisjoner for urfolk.

Vi foreslår videre at Norge oppretter 9. Sannehets-, forsonings- og  inkluderingskommisjoner for:

 1. Familiene til de soldatene som deltok i kampene mot tysk/nazistisk oppupasjon av Norge fra 9. april 1940.
 2. Familiene til krigsseilerne og de omlag 150 000 etterkommerne etter krigsseilere fra Den andre verdenskrig, inkludert familiene og etterkommerne etter krigsseilere fra Den første verdenskrig.
 3. Familiene og etterkommere etter de som var med i SIV.ORG, MIL.ORG og den kommunistisk ledede del av motstandsbevegelsen under Den annen verdenskrig.
 4. Familier som ble overvåket under Den kalde krigen.
 5. Familier av taterslekt/romfolk/kvener og folk av finsk opprinnelse.
 6. Familiene til barn med norske og tyske foreldre fra Den annen verdens krig.
 7. Fabrikkeiere og arbeidere i virksomheter som produserte for Tyskland/Italia/Japan og samvirket med deres allierte under Den annen verdenskrig.
 8. Fabrikkeiere og arbeidere i virksomheter som idag produserer krigsmateriell til pågående folkerettsstridige kriger som bryter menneskerettighetene og skal anmeldes til Den Internasjonale Domstolen for Krigsforbrytelser, ICC i Haag.
 9. Stortingsrepresentanter som vedtar at Norge skal delta i folkerettsstidige kriger som bryter menneskerettigheten og skal anmeldes til Den Internasjonale Domstolen for Krigsforbrytelser, ICC i Haag.

Vi foreslår også at det innen aktuelle land i De Forente Nasjoner opprettes 4. Sannehets-, forsonings- og inkluderingskommisjoner for:

 1. Fred på og med Moder Jord.
 2. Familer og barn utsastt for uvett, rasisme, nazisme, fascisme og tidligere maktmennesker, rasister, nazister og fascister.
 3. Fabrikkeiere og arbeidere i virksomheter på den nordlige og sørlige halvkule som av merkantile interesser produserer gift, antibiotika i dyrefor, kjemiske medisiner, krigsmateriell, energi basert på forbrenning av fosile lagerressurser og klimagass utslipp fra transport, virksomheter og boliger i byene.
 4. Familene til barn av fedre eller mødre som under tysk/nazistisk, spansk/italiensk/tyrkisk/japansk facistisk ledelse eller som under tilsvarende faner i Europa, Afrika, Asia, Australia og Amerika forfulgte demokrater og de som kjempet mot okkupantene, deltok i krigsforbrytelsene på Østfronten eller i andre deler av Europa, Afrika og Asia og traumene til krigsforbryternes barn og barnebarn i etterkrigstiden og under de folkerettsstridige krigene til NATO og militæralliansen PARTNERSKAP FOR FRED.

Målsettingen skal være grundige utredninger som gir autoritet til nødvendige oppfølgende tiltak. For å bidra til forsoning, endring og inkludering er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av etterkrigstidens forsømmelser, uvettig stempling og behandling av medmennesker, forbrytelser mot familer og barn i nød eller statlig finansiert helseskadelig virksomhet innen barneværet, barnehagene, skoleverkene, eldreomsorgen,  landbruket og  industriens m.fl. De sårbare skal få komme til orde og fortelle sine historier.

Nedsettelse av kommisjonene handler om å etablere et naturhumanistisk verdisyn og et utsyn med rundsjå til horisontene som gjør det mulig å forstå og endre dagens samfunn i Norge og på den nordlige og sørlige halvkule ved å fremme nødvendige naturhumanistiske tiltak for Fred på og med Moder Jord
Website Builder drives av Vistaprint