Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Ilulissat-deklarasjonen: 
 
«Fra konferanse om Nordishavet (arktiske havområder), Grønland, 27-29. mai 2008 - Danmarks utenriksminister og Grønlands statsminister var verter til konferansen 28. mai 2008  mellom kyststatene rundt Nordishavet: Canada, Danmark, Norge, Russland, Grønland og USA. Møtet avholdt i Ilulissat på Grønland vedtok denne deklarasjonen:
 
Nordishavet står foran starten på store endringer. Ishavet smelter som følge av klimaendring og det får flere følger i et sårbart økosystem; Livsgrunnlaget for lokalbefolkning og urfolk trues og fremtidige muligheter for bruk av naturressurser står på spill.
 
Gjennom de 5 statenes suverene rettigheter og jurisdiksjon over store områder i Nordishavet har de en unik posisjon til å ta fatt på mulighetene og utfordringene. Her minnes vi det store  internasjonale regelverket for Nordishavet som ble diskutert mellom representanter for våre land på møtet i Oslo 15.-16. oktober 2007. (på høyt offisielt nivå (senior officials!)). 
 
Særlig  internasjonal havrett gir viktige retter og forpliktelser når det gjelder inntegning av grenser for  kontinentalsokkelen, vern av det marine miljøet, deriblant områdene dekket av is, frihet til å navigere, drive havforskning og andre former for bruk av havet. Vi forplikter oss til å fortsette arbeidet med regelverk og gode løsninger på alle mulige krav i dette området.
 
Regelverket gir et solid grunnlag for ansvarlig styring fra de fem statene og andre brukere av  havet gjennom nasjonal implementering og bruk av relevante tiltak. Derfor ser vi ingen grunn til å utvikle et nytt omfattende internasjonalt regelverk for Nordishavet. Vi vil følge med på utviklingen i havet og fortsette å implementere hensiktsmessige tiltak.
 
Nordishavet er et unikt økosystem. De fem kyststatene må i praksis vise at de tar rollen som forvaltere alvorlig. Erfaring har vist hvordan skipskatastrofer og påfølgende forurensing kan føre til irreversible forstyrrelser av økologisk balanse og skade selve livsgrunnlaget for lokal -og urbefolkning. Vi vil ta skritt i overensstemmelse med internasjonal lov både nasjonalt og i samarbeid mellom de fem statene og andre interesserte parter for å verne og bevare et sårbart havmiljø i Arktis. Gjennom den internasjonale skipsfartorganisasjonen vil vi styrke dagens og  utvikle nye tiltak for å bedre sikkerheten for navigering til sjøs og forebygge eller redusere risikoen for forurensing fra skip i Nordishavet.
 
Økt bruk av Nordishavet for turisme, shipping, forskning og ressursutvikling fører til større fare for ulykker. Derfor har vi et stigende behov å styrke katastrofeberedskapen rundt havet. Å sikre en hensiktsmessig kapasitet i forhold til ulykker er viktig. Samarbeid også om å dele informasjon er en betingelse for å gå løs på disse utfordringene. Vi vil arbeide for å fremme  sikkerhet til sjøs, også med bilaterale og multilaterale avtaler mellom alle involverte stater.
 
De fem kyststatene samarbeider for tiden tett i Nordishavet, også med andre interesserte parter. Dette inkluderer samling av vitenskapelige data om kontinentalsokkelen, beskyttelse av havmiljøet og annen vitenskapelig forskning. Vi vil styrke et samarbeid basert på gjensidig tillit og innbyrdes åpenhet gjennom jevnlig utveksling av data og analyser.
 
Arktisk råd og andre internasjonale fora, herunder Barentsrådet, har alt tatt viktige skritt i spesielle saker med hensyn til sikker navigering, forskning og redningstjeneste, styring av miljøovervåking og katastrofeberedskap og relevant vitenskapelig samarbeid i Nordishavet. De fem nordlige kyststatene vil fortsette sin innsats i arktisk råd og andre fora».
 
Ilulissat, 28. mai 2008               
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint