Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Nordahl Grieg Fredsfond
bygger på:
Charter
for
naturhumanisme.
 
På bakgrunn av at
* de første primatene trolig oppsto for 70 millioner år siden. Lemurslekten og apeslekten antas å ha skilt lag like etter at dinosaurene forsvant, for rundt 60 millioner år siden. De to gruppene har fortsatt mye felles, men etter dette tidspunktet er det betydelige forskjeller. Nyheten om det 49 millioner år gamle levningene av det som er en av våre utviklings forfedre - fossilet Ida - gikk verden rundt i mai 2009. Ida har mye til felles med lemurene, men deler også mange fellestrekk med aper. Vi er nærmest i slekt med afrikanske hominider, litt fjernere i slekt med aper og enda litt fjernere med lemurer
* et kranium av Sahelanthropus tchadensis er det eldste funn fra et nært individ på menneskelinjen, en hominid som levde for 6-7 millioner år siden i det nordlige Tsjad. I dag utgjør vi sammen med 6,3 milliarder mennesker på kloden de nålevende medlemmene av menneskefamilien. Av medmenneskene lever i dag 980 millioner i den ytterste nød og 2,6 milliarder i fattigdom
* planter, insekter, dyr og mennesker lever i en naturhumanistisk symbiose og har en felles interesse i å bevare og sikre en kontrollert utnyttelse av levende og ikke-levende ressurser
* zoologer i de senere år har funnet mange tegn på at en rekke forskjellige dyrearter har grunnelementer av moralsk adferd som empati, hjelpsomhet, rettferdighet og uselviskhet og moralsk adferd ser ikke ut til å være begrenset til mennesker, men utgjør snarere en glidende overgang fra så forskjellige dyr som mus og vampyrflaggermus via aper og hvaler til menneskeaper og mennesker
* menneskets moral kanskje er mer sofistikert og komplisert enn moralen hos menneskeapene, som i sin tur er mer avanserte enn hos andre dyrearter. Likevel bygger mange deler av vår moral tilsynelatende på instinkter som er videreutviklet fra moralske grunnelementer som finnes hos mange dyr.
* selv våre høyeste moralbegreper kanskje har et instinktivt fundament. Mennesket er ikke det eneste dyret som kjenner til solidaritet, rettferdighet, medfølelse og hjelpsomhet – kort sagt oppfører seg moralsk.
* den paleoantropologiske og arkeologiske  forskningen antok tidligere at Homo rudolfenis begynte å bruke redskaper for 2,5 millioner år og steinredskaper for 2,3 millioner år tilbake i tid. Nye funn i Etiopia viser at steinredskap var i bruk for rundt 3,4 millioner år siden og at våre formødre og forfedre brukte redskaper til å fjerne kjøtt fra beina på ville dyr mer enn 1 million år tidligere enn antatt og at vi idag  vet at aper benytter flere redskapstyper og at de deler kunnskapen med andre.
* forskningen antar at Homo habilis som levde for 1,8 millioner til 53 000-27 000 år siden, tok i bruk ilden 1,4 millioner år tilbake for å gjøre livet lettere i vår utviklingslinje og tilberedte mat for 1 millioner år siden. Våre forfedre og innvandret til Europa.
* en paleomagnetiske dateringsmetoden har stadfestet at Europas eldste spor etter mennesker er 1,9 millioner år gammelt fra Georgia. Et tannfunn av en elefant som er 1,7 millioner år gammelt er påvist nær byen Burgos i Spania, der levninger etter Vest-Europas eldste spor etter mennesker er fra 1,2 millioner år, funnet sammen med et 500 000 år gammelt kranium av Homo Heidelbergensis.  Mennesket innvandret til Nord-Europa for 700 000 år siden.
*slekten homo kan ha begynt å jakte med spyd med bearbeidede retusjerte våpen langt tidligere enn man hittil har regnet med. Lokaliteten Kathu 1 i Kapp-provinsen i Sør-Afrika er arkeologisk undersøkt fra 1979. Her foreligger det nå dateringer som tyder på at retusjerte spydspisser av stein var anvendt på førmennesket Homo Heidelbergensis tid for 500 000 år siden.  Det er omkring 200 000 år eldre enn det tidligere eldste funnet av et fler komponentvåpen. Nylig ga en annen sørafrikansk boplass det foreløpig eldste funnet av piler.
* et kastespyd i et 400 000 år gammelt myrlag fra Schöningen i nordvest-Tyskland kan være laget av Homo erectus (det tilhører i tid begynnelsen av den perioden arkeologien har kalt Pebble Tool Culture som i England, Mellom-Europa og Russland er tidfestet til 400 000 - 80 000 f.Kr).
* det eldste kjente funn som viser at mennesket har bearbeidet gjenstander med andre formål enn til redskapsbruk er ribbeinet av en okse med en inngravert bord av halvsirkler fra Pech de l’Azé i Frankrike. Den ca. 300 000 år gamle gjenstanden og graveringene uttrykker månens forskjellige faser. Tolkningen samsvarer med antagelsen om at mennesket tidlig utviklet et forhold til himmellegemenes bevegelse.
* Homo erectus, Homo sapiens neandertalis og Homo sapiens sapiens  for 200 000 år siden trolig kjente til hverandre og levd i sameksistens.  Homo sapiens neandertalis og Homo sapiens sapiens  har forplantet seg med hverandre og fått barn og bidratt til å utvikle Pebble Tool Culture. Anatomisk moderne mennesker fantes i Levanten, Asias kystland ved Middelhavet,  for cirka 130 000 – 80 000 år siden, for så å dukke fram igjen i Levanten for 40 000 år siden (Homo erectus levde på jorden fram til for 53  000  - 27 000 år siden. Homo sapiens neanderthalis levde i Asia og Europa fra ca. 400 000-27 000 siden).
* verdens eldste rissede skivesymbol fra Subalyukhulen ved Tato i Bükk-fjellene i Ungarn – to korslagte linjer på verdens eldste diskosstein er av arkeologien datert til 150 000 til 30 000 f. Kr. Den eldste dateringen sammenfaller med Homo sapiens Idalhu fra Herto i det nordlige Etiopia, som er datert til 160 000 år før nå og levetiden til Homo erectus. Men skivesymbolet kan være risset inn av neandertalerne (nedtegnelsene på en gammel diskos er et hjelpemiddel til å memorere for å formidle videre en analyse – den samme funksjonen, hieroglyffer, tegn, helleristninger og bokstaver har og som har og har vært anvendt ved samlinger rundt runebommen og personlige medier eller fjernsynet i en annen sammenheng eller kontekst. Å analysere i vår betydning av ordet, heter på gresk diskos, der analysen eller fortellingen framstilles billedlig som på diskosen fra Faistos på Kreta).
* verdens eldste grav er fra Israel og 100 000 år gammel og verdens eldste smykker også er 100 000 år gamle - to skjell av typen Nassarius gibbosulus funnet i Skhuli Israel.
* redskapsfunn etter Nordens eldste innbyggere trolig stammer fra neandertalere som for 127 000 - 75 000 år siden bodde i Ulvegrotten ved Kristinestad i finske Österbotten og var en del Pebble Tool Culture.
* den typologisk orienterte arkeologi antar at de eldste groper i berg i Europa er datert til 70 000 – 38 000 f.Kr., der de eldste gropene er fra en barnegrav i Frankrike mellom 7 000 år før det moderne mennesket, Homo sapiens sapiens, innvandret til Europa for 45 000 år siden (gropenes alder er ikke ferdig datert og må måles med naturvitenskapelige og mer nøyaktige isotopmetoder som gjengir varigheten av virkning av kosmisk stråling på bergflater, for å få en mer eksakt tidsangivelse av alder).
* pollenanalyser i Shanidar-hulen i Irak indikerer at homo erectus, neandertalere eller homo sapiens sapiens dekket en avdød med blomster for 50 000 år siden (den nærmeste i tid registrerte neandertaler-grav inneholdt levningene av en fire-årig gutt som for 27 000 år siden omsorgsfullt ble begravet i Lapedodalen i Portugal).
* en hestefigur formet av en mamuttann fra Tato i Ungarn er datert til 50 000 f.Kr. En vakkert bearbeidet mammut skåret ut i elfenben er sammen med en rad med nye små dyrefigurer funnet i de schwabiske alper 40 000 år gamle og en del av aurignac-kulturen.
Tre figurer skåret ut i elfenben fra mammut – en hest, en fugl og en figur med mennesketrekk og trekk fra en løve – er fra Jurafjellene i Sveits og kan være 33 000 år gamle, 1000 år eldre enn et 32 000 år gammelt stykke elfenben fraVogelherd i Tyskland formet til en skulptur som forestiller en hest og at den store villhestknokkelen fra Verjrhøy grusgrav ved Arnlitlund litt syd for Vojens i Danmark er datert til å være omkring 38 000 år gammel, nesten samtidig med Chauvet-hulens villhester.
* den første fasen av hulemalerier, representerte enkle tegninger fra perioden 34 000 og 21 000 år tilbake (Blomstringen kom i Magdalen-perioden (19 000 – 12 000 år siden), da dyrene ble malt i forskjellige farger og de første plankbygde båtene ble bygd i Magdalenkulturen. Hulemaleriene fra paleolittikum finnes flere steder i verden. Håndavtrykket går igjen i flere huler og framkom ved at hånden ble holdt mot huleveggen og fargevesken blåst mot den. Håndflaten avtegner seg klart og kan ha uttrykt menneskenes vilje til å lege, hele eller velsigne berget og Moder Jord. Hulemalerier og bergmalerier av hender finnes ikke i Norden, men vi har spor etter denne tradisjonen i bergkunsten i noen helleristninger. Et av dem er hugget inn i berget ved Lågen på Hvittingsfoss i Kongsberg).
* Homo erectus og neandertalernesskjebne var et av de uløste spørsmål knyttet til samtidens forståelse av hva menneskelige og kulturlærte emosjoner gjøre individer av vår art i stand til å utføre av voldsverk. Homo erectus kan ha blitt utryddet eller forplantet seg med individer på vår utviklingslinje fra Homo sapiens Idalhu eller Homo sapiens neanderthalis som idag typologisk benevnes som Homo sapiens sapiens.
* trekull fra en flintgruve ved Nazletkatarakten i Egypt har gitt en radiologisk datering til 34 900±500 BP og at råstoffutvinning til redskapsproduksjon i paleolitisk tid foregikk i et område som lå sør for  Homo erectus og neandertalernes registrerte leveområder.
* nye naturvitenskapelige metoder vil fastsette alderen på forhistorisk bergbrytning med hammere, kilhakker, kaldkiling, sleggehoder og bergsjern, der kaldkiling og fyrsetting har vært bruk om hverandere. (menneskelig virksomhet med uttak fra flintgruver og diabas-, grønnstein og klebersteinsdrifter, kvartsitt, bergkrystall, rhyolitt, jaspis og mineralsk råstoff som salt og sølv, gull, kobber, tinn, bly er en del av bergverkene og malmbrytingens historie som teknologisk ble fornyet og allemannseie gjennom myrmalmbasert jernutvinning).
* naturvitenskapelige metoder trengs for en ny datering av synker, stoller, strosser, feltorter, tverrslag og røsk i tilknytning til gruver og daganlegg med spor etter forskjellige dam- og rennesystemer.
*Jegere og samlere som levde under istiden tilvirket keramikk-kar for å tilberede fisk. Forskere ved Stockholmsuniversitet har analysert matrester i 15 000 år gamle keramikk-kar. Det er de hitil eldste beleggene for forhistorisk bruk av kar. Det er et internasjonalt forskerlagsom utførte kjemiske analyser av matrester i keramikk-kar fra en av de best studerte keramikksekvensene i verden: den japanske Begynnende Jomonkulturen, fra 15 000 til 11 800 år tilbake. – Studien viser at det fra perioden fantes bevarte fettrester funnet på keramikk. Bruken av keramikk-teknologi kan nå kobles til jeger-samlergrupper i Øst Asia.
 
* 830 000 – 710 000 gamle redskapsfunn på øya Flores, 500 kilometer øst for Wallace-linjen nær Australia antyder at stredet kan være krysset av Homo erectus hvis det den gang ikke var landfast.
* verdens eldste «urbåt» må ha vært en trestokk som man padlet fram med hjelp av hendene, for senere å benytte et trestykke til å padle. De første som krysset hav kan ha kommet på flåter, i båt eller med andre typer farkoster.
* det papuatalende folk bosatte seg i Indonesia, Papua Nin Kini og Salomonøyene for 30 000–50 000 år tilbake. Urbefolkningen i Australias ferd for mer enn 60 000 år siden strakte seg over en minst åtte mil lang havstrekning, ut ifra datidens laveste havnivå (de kom trolig på flåter, i båt eller med andre typer farkoster over havet i likhet med det folket som utvandret fra det sørøstlige Kina til Taiwan for 8 000–9 000 år siden og i de følgende årtusene befolket øyene i Stillehavet).
* flere bearbeidede flintsteiner og rester av et antatt ildsted med trekull datert til å være 50 000 år gamle ved bredden av Savannah-elven i byen Topper i South Carolina i USA, funn av 164 ca 40 000 år gamle fotspor i lavastein i Mexico og at Atlanterhavsteorien som bygger på likheten mellom Clovis-folkets spydspisser og solutré-kulturen i Frankrike og Spania 17 000 - 20 000 f.Kr har fornyet debatten om oppdagelsen av Amerika.
* Norskerenna kan ha vært krysset fra Nordsjølandet med farkoster allerede i mellom-paleolitikum før siste istid av gropknakkende folk som tilhørte Pebble Tool Culture.
* En av de eldste registrerte boplassene for 12 000 årsiden i Norge er fra paleolittikum og lå ved strandkanten inne i en stor fjord nedenfor den gamle Kongeveien ved Dunserud på Fiskum i Øvre Eiker i Buskerud. Båtene må ha vært av skinn, da byggematerialet til uthulte stammebåter ikke dengang vokste i området.
* Vestfolds eldste registrerte boplasser er fra Sky-Paulerområdet ved E-18 i Larvik, Pauler 1 og Pauler 2 lå i tilknytning til stranden, henholdsvis 127 og 124 meter høyere enn dagens havnivå og er angitt til å være 11 800- 11 700 år gamle.
* båtene på den 10 000 år gamle boplassen ved Ringserød på Orust, Bohuslän i Sverige må ha vært av skinn, da byggematerialet til uthulte stammebåter ikke dengang vokste i området.
* Vestfolds høyest liggende helleristningsgroper på Hotvedt i Sandefjord 80 moh. kan være et av Norges eldste gropfelt. 60 meter høydekurven til Statens kartverk sammenfaller med kystlinjen i Sandefjord første del av eldre steinalder 9400 f.n. (før nåtid; 1950) i Sandefjord.
* Norges eldste antatte helleristninger av båt er fra Slettnes på Sørøya i Finnmark datert til 9 500 BP.
* Europas eldste stammebåt er 14C datert til å være 8500 år gammel og er fra Pesse i Nederland.
* de 7000 år gamle harpiksbitene fra utgravningen i Huseby klev på Orust i Bohuslän med avtrykk av langsgående trefiber og snøre kan være rester av tetningsmassen av kvae som er brukt til å tette de sydde hullene i båtplanken på en uthult trestamme eller båt (under utgravningen ble det funnet flintøkser, skraper for bearbeiding av skinn og borr som kan gjøre hull i tre. Tygd kvae med avtrykk av snøre kan være anvendt som tetningsmiddel, når en sydde sammen to eller flere trestykker?)
* et av verdens eldste «skipstegninger» av helleristninger med råseil og årer er fra Naqada ved Røde havet datert til 4500-3100 f.Kr.
* Newgrange ble bygd 900–400 år før Stonehenge I og II ca. 2800-2100 f.Kr., 1600-600 år før de store pyramidene i Egypt, 2600-1600 f.Kr og 300 år senere enn den neolittiske boplassen med fangstbønder på Auve i Sandefjord, fra 3500-2700 f.Kr.
* Omkring Store sjø (Lake Superior) i USA og i Canada før europeere kom til Isle Royale, utvant amerikanske indianere kobber der. Noen trekull er datert til å være 4500 år gamle. I dag finnes de gamle kobberminene innenfor Isle Royale National Park. Mineingeniører har i et skjønn anslått uttaket av kobber fra bruddet til 250 millioner kilo eller 250 000 tonn. Det er et betydelig volum og mye mer enn oldsakfunn i kobber fra Amerika. Kobberet ved Øvre Sjø hadde to fordeler framfor kobberet i den gamle verden. Det lå i overflaten, var lett å bryte og i motsetning til europeisk malm var det rent.
* Hypoteser er stilt om at Øvre Sjø i eldre bronsealder var det eneste stedet på kloden der Europas folk kunne få det kobberet de behøvde. Hypotesen forutsetter at man først lærte å rense kobbermalm for 3000 år siden. Å sikre den mer arbeidskrevende europeiske kobberproduksjonen mot amerikansk kobberimport kan i Oldtiden ha blitt regulert gjennom en politisk mytiske forestillingen som i norrøn mytologi er kjent som Ginnungagap. Helleristningsfeltet i Petersborogh nær Torinto i Ontario-provinsen i Canada er tolket av den avdøde professor Barry Fell som en fortelling om en nordisk konge ―Wooden Lithi ― fra Ringerike ved Oslo ca. 1700 f.Kr. I jordbeskrivelsen Gripla kalles Markland for «Skrælingeland, der de innfødte holdt til».
* Oppdagelsen i 1749 av en skatt av karthagensk mønster fra det fjerde århundre før Kristus på Azorene, mer enn åtte hundre sjømil fra det nærmeste punkt på Portugals kyst, bekrefter at det norrøne Uthavet (Mare Oceanum) var seilet på sytten århundrer før portugisiske sjøfolk gjenoppdaget Azorene.
* minoiske skip seilte til Skandinavia 1900-1450 f.Kr og to skip er avbildet på helleristningsfeltet Langkjenn i Gamlegrendåsen i Kongsberg.
* naturlig forekomster av kobber, tinn, gull og sølv i Europa og den minoiske hieroglyfen og Linear A teksten på berghellen på Langkjenn i Gamlegrendåsen i Kongsberg med lydverdiene we-tu-vu og ni-ti, de bløte/rene/ublandede eller ulegerte, dvs. det rene sølvet og strossene kan vitne om brytning av sølv på Kongsberg 1900-1450 f.Kr.
* bronsealdervesselene fra Dover er fra 1340 f.Kr.
* handelsskipet som sank utenfor Uluburun i Tyrkia er fra 1325 f.Kr.
* Skandinavias eldste registrerte plankbygde båt er fra Høgvik på Sør-
Helgeland, datert til 800-400 f. Kr.
* elver og sjøveis forbindelse og forskjellige førhistoriske teknologiske transportmetoder gjenskapes gjennom forsøksvirksomhet for å rekonstruere fortidens handelsveier – en del av arbeidet med en global rettferdig FN-handelsstandard og et nytt inkluderende EFTA-handelssystem – Economic Fair Trade Association - med inkluderende bærekraftige, fordelingsmessige og miljøvennlige transportløsninger som fremmer velferd for alle i en klimanøytral verden uten krig og atomvåpen.
* de første verdifellesskap ble dannet i en fjern fortid og alle yter i dag små eller store bidrag til verdifellesskapene og erkjenner selvstendig sammenhengene i en stadig mer kompleks og spesialorientert verden, der vi alle er avhengige av hverandre og må ta ansvar i samspillet mellom natur og kultur.
* vi vil alltid beveger oss innenfor naturen og kulturens rammer.
* verdifellesskapene fremmer: Forståelseav sammenhengene under samvær og dialoger som søker innovative og inkluderende løsninger knyttet til resursutnyttelse, Ansvar for oppdragelse til en rettferdig fordeling av natur- og kulturarv og inkluderende bærekraftig forvaltning til beste for jordens folk, Toleranse mennesker imellom på tvers av forskjeller i natur og kultur med selvfølelse og forståelse av seg selv og omverden som toner ned selvbevisstheten og egeninteressen i en uegennyttig  omsorg  for Moder Jord.
 
* det fra de første hominide individene til de tidligste nærmennesker fram til dagens mennesker er en rød tråd, der daterte vitenskapelige funn og teoretisk erkjennelse ikke stenger, men åpner for gjenkjenning og menneskelig opplevelse slik at bevaring og kontrolleret utnyttelse av regionenes levende og ikke-levende ressurser igjen blir en del av menneskenes naturhumanistiske virke innen det levende og ikke-levende fellesskapet på jorden.
* menneskene innen regionene styrker og utvikler rettferdige handelsmæssige og gode og vennskapelige kulturelle forbindelser med en bærekraftig økologisk fundert transportavstand i globaliseringen og naturhumanismens tjeneste.
* regionene og deres råd styrker og utvikler samarbeid for å fremme vennskap, forståelse, samarbeid og fredelig sameksistens mellom folk og nasjoner i verdenssamfunnet, der de levende og ikke-levende ressurser er av avgjørende betydning for jordens økologi.
* vår oppgave å gi den felles klimasikkerheten på den nordlige og sørlige halvkulen et avmilitarisert perspektiv. Freden har Antarktis, men trenger også Arktis, der vest møter øst og der nord kommer sør i møte. Arktis har gitt mange folkeslag et hjem og del av sin rikdom. De arktiske folk har utviklet sine kulturer og samfunn uten krigsguder og i pakt med naturen, og denne kulturarven er det i dag nødvendig å løfte fram i dagen. Vår tid benytter seg av moderne teknologi som erstatter eldre tiders medier og kommunikasjon, men formålet er det samme å skape trygge samfunn ved å etablere råd som sikrer godt naboskap, fremmer felles forståelse, åpner ferdselsveier og sikre en rettferdig deling av Moder Jords rikdommer. Natur og kultur vil alltid være rammen om samfunnene, der folkene er trådene i den faste veven som knytter båndene mellom Norden, Europa, Russland, Asia, Amerika, Afrika, Australia, Antarktis og Arktis. Våre samfunn skal oppfostre og oppdra barn og unge til fred, og ta hånd om syke og gamle, for å trygge folkenes kultur og liv, gi menneskene tilgang til naturresurser og rett til utkomme i pakt med natur og kultur og gi felles klimasikkerhet et sosialt og sivilt innhold ved å avskaffe det militærindustrielle kompleks og avmilitarisere krigsfremmende militære strukturer og fjerne ABC-våpnene på den nordlig og sørlige halvkule.
De er det oppløftende at 15. statslederne i FNs sikkerhetsråd den 24. september 2009 samlet vedtok enstemmig en resolusjon om å fjerne alle atomvåpen. 
Verdenserklæringen – Vår nordlige dimensjonog Charter – grønn solidaritet med Moder Jordfører en urgammel naturhumanistisk tradisjon videre.
 
Årsting for naturhumanisme og bergkultur på Kvelde bygdetun i Vestfold behandlet den 18. august 2007 Charter for naturhumanisme og bergkultur som kom med anbefalinger på grunnlag av erfaringene med helleristningenes 139-års forvaltningshistorie i Vestfold fylke.
Årsting for naturhumanisme
i Visthusbiblioteket påLuggerud, Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland, Sverige vedtok Charter for naturhumanisme den 31. juli 2010.
Website Builder drives av  Vistaprint