Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE


Det virksomme menneske 
i 
bevegelse for Fred på og med Moder Jord 
 
1. Bevegelse for Fred på og med Moder Jord er livslang læring. Naturhumanisme er omtanke, ettertanke og omsorg for alt liv på Moder Jord.

2. MÅL En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, utfasing av avskrekkingsdoktrinene globalt i 2018, avskaffelse av fattigdom i 2019, karbonbalanse i 2019, temperaturnedgang til førindustrielt 1850-nivå og klimabalanse innen 2030.  

3. STRATEGI Fredelig sameksistens og konvertering, Felles likeverdig og udelelig sikkerhet; FRED, ÅPENHET OG SAMHOLD ‒  FORSONING ‒ VERDILEDELSE, KONVERTERING, BASISINNTEKT, HJEMFALL, NULLUTSLIPP, 16. TIMER 2 DAGERS LØNNET ARBEIDSUKE ‒ HØSTING, FORDELING, FORVALTNING, ANSVAR og KULTUR 

5.VERDIGRUNNLAG
Fred på og med Moder Jord; Naturhumanisme, Solidaritet og fossilfri energi, klimabalanse og harmoni.
                                                                                                 

Bevegelse for Fred på og med Moder Jord
Naturhumanisme, omtanke og ettertanke er visdommen i en inkluderende virksomhet. Ved å vende tilbake til en nøysom naturhumanistisk kultur utarmer vi ikke jorden.

Bevegelse for Fred på og med Moder Jord er å samvirke med naturen. 

Over millioner av år er de naturhumanistiske prinsipper utviklet seg. Søket etter harmoniske og fullverdige liv er en fortelling om Moder Jord.

Naturhumanisme praktiseres i dag over hele verden og søker alltid å nytte lokale ressurser, dyrkingsmuligheter og dekker de grunnleggende livsbehov ved bruk av minst mulig ressurser.

Naturhumanisme er ikke energi- eller kapitalkrevende, men forutsetter delaktighet, iakttakelse, kreativitet, omtanke og ettertanke knyttet til ressursforbruk og høstingssystem i jordbruket, fiske, handverk og industri. 

Vi vektlegger å høste av et naturlig overskudd og naturhumanisme er en levemåte. 

Naturhumanisme praktiseres i dag over hele verden og søker alltid å nytte lokale ressurser, dyrkingsmuligheter og dekker de grunnleggende livsbehov ved bruk av minst mulig ressurser.

Naturhumanisme er ikke energi- eller kapitalkrevende, men forutsetter delaktighet, iakttakelse, kreativitet, omtanke og ettertanke knyttet til ressursforbruk og høstingssystem i jordbruket, fiske, handverk og industri.

Vi vektlegger å høste av et naturlig overskudd og naturhumanisme er en måte å leve på.

Det industrialiserte jordbruket forbruker 10 ganger mer energi enn det som produseres. Naturhumanistisk bruk gir mulighet til å produsere ti ganger mer enn hva som er investert. Bøndene og arbeiderne i industrien skal fase ut fossilt energiforbruket innen 2030.

Å legge om til naturhumanistisk landbruk reduserer den fossile energibruken. Framstilling av kunstgjødsel og sprøytemidler er meget energikrevende. Bruk av sprøytemidler stresser plantene, dreper innsekter og påfører alt liv lidelser, ødelegger helsa til dyr og folk.

I deler av andelslandbruket og økologisk landbruk er fortsatt store maskiner i bruk. Produsentene og produkter transporteres over for lange avstander. Prosessene bruker mer energi enn hva som produseres.

Kretsløpet mellom planteproduksjon og husdyrhold skal være en del av organiseringen av tunet, bygningene og jorda som et fullstendig helhetlig innbyrdes forbundet system.
Naturhumanismen har røtter i sjølbergingsbruket, hager og hagedyrking med høsting tilpasset soppene i jordas evne til å binde karbon og verdsetter planter og trærs evne til å binde klimagasser og CO2-utslipp i fotosyntesen.

Menneskets relasjoner til medmennesker, planter, dyr, innsekter og organismer; teknologi, vitenskap og kultur er i en naturhumanistisk økonomi et hele fundert på Basis/Minimumsinntekt.

Naturhumanisme er samvirke med økosystemene av naturbestemte systemer for ville planter og dyr som i skog, eng og myr uten bruk av gift.

Mennesker har mange steder i verden laget hager som minner om naturlige skoger, der alt dyrkes slik det opprinnelig vokser. En naturlig skog består lagvis av trærnes løvkroner, mindre trær, store busker, små busker og nederst urter og grønnsaker. I et slikt system produseres det store mengder organisk materiale, mye mer enn i monokulturen åker, den utgjør jo bare et enkelt lag ofte under en  meter høyde.

Én skog i energibalanse gir mange spiselige planter gjennom naturlig tilvekst. Små skogshager gjør folk selvforsynte med et variert tilfang av mat i en delingsøkonomi med Nærmiljø Allmenninger.
En naturlig skog vedlikeholder seg selv ved hjelp av sollys, regn og omdannelse av jordens mineraler til plantenæring.

Åkrene i det industrialiserte landbruket blir regelmessig pløyd, harvet, sådd, gjødslet, luket og sprøytet.  Dette er svært arbeids- og ressurskrevende.

Naturhumanistisk høsting av skogenes rikdommer, er å spare energi og arbeid.
Moder Jord har store variasjoner i fysiske, biologiske og kulturelle forhold. En god levemåte bestemmer et områdes levedyktighet og harmoni.

Forskjellene kan være store fra land til land og fra hage til hage. Selv små forskjeller i klima, jord og vegetasjon påvirker.
Forskjeller i behov, smak, livsstil, forestillinger og væremåte er knyttet til kultur, klima og naturforståelse

Den forurensende svarte fossile økonomien har passert grensen for Moder Jords tåle og bæreevne. 

Dens herjinger slår nå tilbake.

Hva vi gjør mot andre og alt annet liv, gjør vi mot oss selv.
Vi er en del av helheten og skal verdsette oss selv som en del av helheten, elske plantene, dyrene og menneskene rundt oss og stanse ødeleggelsen av Moder Jord.

Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Norden virker for å ta ansvar for hverandre og alt liv på jorden, planter, fisker, dyr og jord - stein, vann. luft og lys. 

Vi inkluderer alt levende og ikke levende.

Naturhumanismen verdsetter naturgitte verdier og det hellige.


Website Builder drives av  Vistaprint