Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Aktuell kommentar den 05.02.2018
av Knut Vidar Paulsen leder av Nordahl Grieg Fredsfond Äppelgården Luggerud - Stiftelsen Natur og Kultur:

Fred på og med Moder Jord.

 Norge og Norden opplever nå at EU knaker i sine sammenføyinger etter Brexit. Flere EU-land vil ikke innordne seg tysk kapital og bruk av EU til å fremme tyske og franske handels-, finans- og mellom-maktinteresser. Frankrike og Tyskland relanserer i en ideen om ett EU for kjernemedlemmer og ett for resten, for å redde Euroen. Visengradlandene ‒ Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn ‒ vil gå et skritt tilbake til EEC: Et frihandelsområde mellom suverene land.
 
Ansvarlige som vil beholde de nasjonale valutaene, sier nei til sosial dumping, undergraving av tariffavtaler og støtter en politikk for Rettferdig handel i Det nye EFTA  ‒ Economic Fair Trade Association.  Landene i Nordisk råd, rundt Østersjøen, i Arktisk råd, samt Be-Ne-Lux-landene, Storbritannia, Irland og Kina  skal gå foran og vise vei i 2018.
 
I 2018 bør Finland fase ut Euroen og de nordiske land fase ut EUs fire friheter og EØS-avtalen, avvise én strøm-fordyrende suverenitetsavståelse tilpasset EUs energiunion, avstå fra å øke militærbudsjettene ved at Norge ikke følger intensjons-erklæringen til Det europeiske råd om tett militært samarbeid eller planene om Den europeiske føderale statsdannelsen som vil øke levekårsulikhetene i Norge, Norden og Europa.
 
Norge og de nordiske land benytter dollar i handel med USA. Pund eller landenes lokale valuta innen Det britiske samveldet  og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Yuan eller landenes lokale valuta ved handel med landene i Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak i Asia (CICA), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Den afrikanske unionen (AU) og Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE).
 
Det knaker også i NATOs sammenføyninger og alliansens militærpolitiske rolle er på hell i fredens Europa. Svært få av NATO-landene følger opp Donald Thrump og NATOs generalsekretær Jens Stoltenbergs mål om å øke opprustningen til 2 prosent av NATO-landenes BNP.
 
Dette bekymrer leder av forsvars- og utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) som i debatten i Stortinget 31. januar knyttet til regjeringsplattformen mellom Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre uttaler:
 
«NATOs mål om å øke forsvarsbudsjettet til 2 pst. i 2024. Her er plattformen mye svakere enn Høyres og Fremskrittspartiets program. Jeløya-erklæringen sier at NATOs mål skal nås på sikt. Men det går i feil retning. Bakke-Jensen innrømmer at BNP-prosenten til forsvar er på vei ned.
 
    «Sommeren 2016 lovte forsvarsministeren i et skriftlig svar til Stortinget – på spørsmål fra oss – at uansett BNP-prognose skal BNP-andelen til forsvar øke i 2020. Hun sa:
 
«Avhengig av hvilke prognoser og scenarier som legges til grunn, vil forsvarsbudsjettets andel av BNP i 2020 ligge i spennet mellom 1,58 og 1,71 %. Uansett prognose vil BNP-andelen øke.»
 
Mitt spørsmål er da: Feilinformerte regjeringa Stortinget i forbindelse med framleggelsen av langtidsplanen i juni 2016?
 
Etter pressekonferansen i Det hvite hus sa den amerikanske presidenten at han trodde at Norge snart ville nå 2 pst. Man kan jo lure på om statsministeren informerte ham om at prosenten faktisk går ned».
 
Huitfeldt var én blant alle de andre stortingspolitikerne som i 2011 sluttet seg til statsminister Jens Stoltenbergs linje om at Norge skulle delta i bombingen av Libya. Stoltenberg ble etter den innsatsen belønnet ved å bli generalsekretær i NATO.
 
På 1980-tallet arbeidet imidlertid sosialdemokratene for nedrustning og fred.
 
Gro Harlem Brundtland satt i den FN-oppnevnte kommisjonen som i 1982 bavga Palme-rapporten: Sikkerhet i fellesskap.
 
*
 
Aftenposten meldte den 3. februar at Det norske forsvarsdepartement gjenopptok den 2. februar møter med Russland i Moskva på høyt militært nivå.
 
Sist det var møte mellom øverste ledelse for forsvarsdepartementene i Norge og Russland, er helt tilbake i 2013.
 
Nå er Norge et av de første NATO-landene som reiser til Moskva for å ha denne typen samtaler på høyt militært nivå.
 
Tidligere har både tyskere og briter gjort det samme.
 
Et av hovedtemaene på møtet i Moskva var gigantøvelsen som NATO skal ha i Norge til høsten.
 
Det er den største militærøvelsen i Norge siden Sovjetunionens oppløsning, med over 35 000 mann.
 
Høsten 2017 gjennomførte Russland den store Zapad-øvelsen, hvor store troppestyrker ble forflyttet til Kola nær norskegrensen og til andre områder av  den føderative republikk Russlands vestgrense.
 
Nordahl Grieg Fredsfond, Äppelgården Luggerud og Stiftelsen Natur og Kultur har i et åpent brev fra høsten 2017 tatt til orde for å fase ut disse avskrekkende, miljø-, klimaskadelige- og resursødende militærøvelsene, for å erstatte dem med tillitsskapende samarbeid basert på prinsippet: Felles likeverdig og udelelig sikkerhet.
 
De realpolitisk orienterte i Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har ikke avvist tilnærmingen og prinsippet om Felles likeverdig og udelelig sikkerhet. Norges lederskap i Nordisk råd  skal vise vei og få landene i Nordisk råd, rundt Østersjøen, i Arktisk råd, samt Be-Ne-Lux-landene, Storbritannia, Irland og Kina til å tiltre dette prinsippet for fredelig sameksistens  i 2018.
 
Ved å reetablere nasjonalstatenes suverenitet i fredens Europa med tiltak som prioritere: Fordeling, Basisinntekt, avskaffelse av fattigdom ‒ bruke avkastningene i virksomhetene til å omstille dem til nullutslipp av klimagasser og et Europa i klimabalanse innen 2030, åpner vi for omtanke og én inkluderende utvikling for Fred på og med Moder Jord.
 
Nasjonalstatene i Nordisk råd, Det baltiske råd og Østersjørådet, samt Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) etablerer atomvåpenfrie soner i Europa i 2018 ved å realisere:
 
 • Nordisk råds vedtak på Åland i 1994 om å gi sin tilslutning til å opprette Norden som atomvåpenfri sone.
 • Den parlamentariske forsamlingen i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) vedtak i Stockholm vinteren 1996 om å oppfordre til å etablere: Atomvåpenfrie soner i Europa.
 
Tidligere sentralasiatiske Sovjet republikkene har opprettet én atomvåpenfri sone.
 
110 av FNs medlemsland inngår i dag i traktatfestede atomvåpenfrie soner.
 
Vår nordlige dimensjon og Felles likeverdig og udelelig sikkerhet med atomvåpenfrie soner og klimabalanse skal fremme balansert nedrustning og konvertering av det
politisk/budsjett/finansierte/militær/industrielle kompleks: ‒ Virksomheter skal avskaffe fattigdom og forby miljøforurensinger og alle miljøskadelige utslipp i naturen i 2018. Samfunn og virksomheter lokalt, nasjonalt, regionalt, kontinentalt og globalt skal føres over i  klimabalanse innen 2030.
 
Felles likeverdig og udelelig sikkerhet bygger på fredelig sameksistens og klimabalanse uten bruk av sanksjoner ved tillitsskapende balansert nedrustning med reduksjoner på:
 
 • 40 % av militærutgiftene innen 2019 og 60 % innen 2020 konvertert til bærekraftig utvikling og til nye tiltak knyttet til prosessen med FNs 17. bærekraftmål «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development».
 
Nedrustning, tillitsskapende samarbeid, avskaffelse av fattigdom og vilje til å føre Europa og verdenssamfunnet over i klimabalanse gir klimaet og freden nye muligheter.

 
North Atlantic Treaty Organization (NATO), Intensjonserklæringen til Det europeiske råd om tett militært samarbeid, Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) og Shanghai Cooperation Organization (SCO) skal avvikle ressursødene militært forbruk fra 2018 til fordel for nøytralisering og balansert nedrustning med nullutslipp av klimagasser og samfunn i klimabalanse.
 
Dette er nødvendig, da: «Den globale oppvarmingen har fått permafrosten i Arktis til å begynne å smelte… viser en ny rapport fra Arktisk råd. Rapporten er utarbeidet av AMAP, en arbeidsgruppe for miljøovervåkning og utredning i Arktisk råd.
‒ Smeltingen går enda raskere enn vi forutså i 2011, sier AMAP-sjef Lars Otto Reiersen. Arktisk råd består av de fem nordiske landene samt Canada, Russland og USA», meldte NTB i Dagsavisen 26. april 2017.

 • Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen det siste året var 0,94 °C varmere enn gjennomsnittet på 1900-tallet.
 • Istykkelsen i verden er redusert med 39 fot eller 12 meter.
 • Breer i fjellet er på globalt tilbaketog. Den globale stigningen av havnivået på 20‒23 cm siden 1900 har bidratt til en sterk økning i oversvømmelser langs kystene.
 • Den store trusselen er isen som dekker Grønland og Antarktis. Det er nok til å heve havnivåer med 70 meter.
 • Da Moder Jord var bare litt varmere for 125 000 år siden, mistet Grønland og Antarktis tilsynelatende mye is. Havoverflaten var 6‒9 m høyere. En økning i den størrelsen ville i dag oversvømme kystbyer.

Det haster, da den årlige middeltemperaturen i 2013 etter industrialiseringen fra 1850 var steget med 0,78 °C, og nå er i ferd med å stige til 1 °C. Det er et farlig mål som medfører ekstremvær og klimaforandringer som truer matsikkerhet, bidrar til å spre farlige sykdommer og oversvømmelser som driver mennesker på flukt.

CO2-fangsten på 31 % av de globale utslippene har ført til ubalanse i klimasystemene. Temperaturen må ned under 1 °C og CO2-utslipp reduseres med 95‒100% innen 2030.

CO2-fangst og lagring i stort omfang er en del av løsningen. Nå går det for sakte. 25 CCS-prosjekter finnes i verden i dag, to av dem ‒ Snøhvit og Sleipner ‒ i Norge.

Antallet CCS-prosjekter for CO2-fangst må økes. Industrien står i dag for en fjerdedel av globale klimagassutslipp. Mange av disse utslippene lar seg ikke fjerne ved å bytte fossil med fornybar energi.

Ved å senke temperaturen forhindrer vi at smelting av is og snø i Arktis reduserer jordens refleksjon av solstråling, som gir ytterligere temperaturstigning, raskere havnivåstigning og forstyrre værmønstrene.


I Norge har omlag 14 % eller omlag 370 000 voksne fått lungeproblemer. «‒Snart vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken i verden», uttalte Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til Dagbladet 28. september 2013.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller kols upresist en epidemi.  Men lungeproblemer er også en følge av utslippene fra OECD- og CICA-landenes klimagasser og forurensning.
Stiftelsen Natur og Kultur sendte i oktober/november 2013 to Åpne brev til Helsedirektoratet i Norge. Stiftelsen fikk ikke svar på henvendelsen, og Helsedirektoratet har ikke fulgt prinsippene i forvaltningsloven.

EFTA-, EU-, OECD- og CICA-landene vedtar lovtekster for å fjerne 100 % sotutslipp innen 2020, redusere klimagassutslippene med minst 80 % i 2025 sammenlignet med 1990 og med 100% innen 2030 av de menneskeskapte klimagassutslippene i forhold til 1990.


Den nåværende grensen for temperaturstigningen og målet til EU- og FN-målet er fra Klimakonferansen i Paris og er satt til 2 °C. Klimakonferansen vedtak er et kompromiss som er helt uansvarlig, forsterker problemene, forringer levevilkårene på jorden og 'er én bremsekloss i forhold til utvidelse av omfanget av tiltak knyttet til FNs 17. bærekraftsmål «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development».

Ansvarlige virksomheter i verdenssamfunnet benytter i dag avkastningene ved å overføre dem til Basisinntekt og ved å føre virksomheter, samfunn, regioner og kontinenter over i klimabalanse. Målet er samfunn og virksomheter med nullutslipp av menneskeskapte klimagasser fra 2018 og én temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen år 2100.

Norge skal trekke Statens Pensjonfond Utland (SPU) og andre statlige og kommunale fond ut av alle virksomheter som ikke har planer for å lukke alle klimagassutslipp i planperioden 2018 til 2022. Disse tiltakene skal følges opp av Nordisk råd og Arktisk råd overfor alle FN-land.

Ved å styrke virksomheter og tiltak som avskaffer fattigdom, etablerer normer med nullutslipp og fører samfunn og land over i klimabalanse innen 2030 skal verdenssamfunnet fremme én temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen 2100.

Det norske lederskap i Nordisk råd skal ta høyde for at de andre nordiske land intensiverer omstillingene innen alle virksomheter i planperioden 2018 til 2022, for å følge opp den globale mobiliseringen som startet på Moder Jord-konferansen i Cochabamba 19.–22. april 2010.

Bolivias president Evo Morales foreslo da for de vel 35 000 deltakerne, deriblant 9254 internasjonale gjester fra 142 land, at de åtte spørsmålene han la fram på FNs klimakonferanse i København 17. desember 2009, først på toppmøtet i Bellacenteret og deretter samme dag i talen til folkemøtet om Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), blir ført videre.

Det bolivarske alternativet erstattet den vrakede amerikanske frihandelsavtalen FTAA. De fem spørsmålene fra Morales var:
 
 • Er du enig i at det skal gjenskapes harmoni med naturen, og Moder Jords rettigheter skal anerkjennes?
 • Er du enig i å skifte ut modellen med overforbruk og avfall som kjennetegner kapitalismen?
 • Er du enig i at utviklede land skal redusere eller binde sine utslipp av drivhusgasser så temperaturen ikke stiger mer enn én grad?
 • Er du enig i å bruke alle krigsbudsjett på å forsvare Moder Jord?
 • Er du enig i å opprette en internasjonal klimadomstol?

På Jordas dag 22. april 2010 kom Cochabamba-konferansen med følgende erklæring mot Redd: «Vi fordømmer mekanismene på det nyliberalistiske markedet, slik som Redd-mekanismen og dets versjoner Redd+ og Redd++ som øver vold på suvereniteten til våre folk og deres rettigheter til fritt, førsterettsmessige og opplyste samtykke og selvbestemmelse».
 
Vi må ta stilling til spørsmålene og utsagnene.I det største auditoriet på Universitetet i Oslo med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tilstede den 20. mai 2010 oppfordret Bolivias president Evo Morales tilhørerne til å endre det økonomiske systemet for å stoppe klimaendringene.
*
Norden utgjør verdens ellevte største økonomi. Norge og Nordens frihandel skal avløses av Rettferdig handel i Det nye EFTA  ‒ Economic Fair Trade Association

Etter Brexit skal Storbritannia   ‒ verdens femte største økonomi ‒ USA, Russland, de andre landene og urfolkene i Arktis råd, samt FN-landene tilbys rettferdige handelsavtaler som fremmer likeverd og klimabalanse.

Omtanke og folkestyre

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (CP) ble vedtatt og åpnet for underskrifter 12. desember 1966, trådte i kraft 23. mars 1976. Ratifisert av Norge 13. september 1972.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ESC) ble vedtatt og åpnet for underskrifter 16. desember 1966, trådte i kraft 3. januar 1976. Ratifisert av Norge 13. september 1972.

I 2014 ble menneskerettighetene skrevet inn i Norges Grunnlov.

Gjennomsnittsinntekt i Norge er 554.996 norske kroner, hvorav kr. 388 497,20 utgjør 70 prosent av inntekten.

Stortinget avsetter 400  milliarder kroner til et Basisinntekt og folkehelseprosjekt, der norske kommuner samarbeider med
Kommunenes sentralforbund, Helsedirektoratet og NAV om gjennomføring av én ny sosial og helsemessig reform i 2018.

Retten til arbeid, lønnspolitikk, arbeidstid og frivillighet

Grunnloven skal garantere arbeid til alle. I Grunnlovens § 110 heter det bl.a.: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring…».

Innen sommersolverv fases 30 prosent av merkantilt beskjeftigede mellomledere ut og fram til høstjamdøgn tilbys ytterligere 30 prosent av merkantilt beskjeftiget personale overgang til tjenesteytende første linje arbeid i en faglig baserte Tillitsreform i alle virksomheter innen kommuner, fylkeskommer (amt, len mm.), i statsadministrasjonene og konserner innen landene i Nordisk råd, rundt Østersjøen, i Arktisk råd, samt Be-Ne-Lux-landene, Storbritannia, Irland og Kina i 2018. Det innføres:

 • 35 timer arbeidsdag fra vårjamdøgn 21 mars 2018.
 • 6 timers arbeidsdag fra 2020.
 • 5 timers arbeidsdag fra 2030.
 • Topplederlønnene harmoniseres i ovennevnte land med en norm på 554.996 kroner, som er årlig gjennomsnitts-inntekt i Norge.
 • Resepsjonister, koordinatorer, fagutdannede, tjenesteytende m.fl. lønnsskalaer harmoniseres i ovennevnte land med en norm på 478 700 kroner, som er årlig medianinntekten i Norge.
 • Ufaglærtes lønnsskalaer harmoniseres i ovennevnte land med en norm som starter på kr. 388 497,20 kroner og utgjør 70 § av gjennomsnittsinntekten i Norge.


Alle borgere som deltar i frivillig arbeid skal av parlamentene garanteres et inntektsnivå gjennom budsjettavsetninger harmonisert i ovennevte land med en norm som starter på 335 090,- kroner og utgjør 70 § av medianinntekten.

Lærlinger, praktikanter, studenter og ungdom over 18 år skal av parlamentene i ovennevnte land garanteres gjennom budsjettavsetninger med én norm for Basisinntekt som starter på kr. 187 994,40 kroner i året og utgjør 39.27 % av medianinntekten i Norge.

Reformen skal redusere innteksforskjellene mellom ansatte i virksomhetene i ovennevnte land og folk flest, da forskjellene i inntekt innen og mellom virksomhetene har økt nasjonalt og globalt etter tusenårsskiftet.

Omfordeling av rikdom og avskaffelse av fattigdom på den nordlige og sørlige halvkule

I Norge eier 1 % av de rikeste privathusholdningene 19 % av all formue.

En rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam (www.oxfam.org) offentliggjort 18. januar 2016 viser at 62 personer nå har like stor formue som den halvparten av verdens befolkning som utgjør hele 3,5 milliarder mennesker. Og forskjellene øker i stor fart.

I 2010 var det 388 personer og i 2014 80 personer som eide like mye som halve verdens befolkning.

*

I en verden der millioner mennesker dør av underernæring hvert år, 60 millioner er slaver, 30 millioner er klimaflyktninger og 32 millioner er flyktninger fra krig, skal én naturhumanistisk framtid med ansvar og muligheter avskaffe forskjeller mellom folk flest i etablering av én verdensomspennende Klimaøkonomi i sosial og naturhumanistisk balanse.

Tidligere kunne omlag 1,02 milliarder mennesker ikke spise seg mette. 70 % av jordens fattige var kvinner, 800 millioner mennesker var kronisk underernærte, 18 000 barn av 40 000 mennesker døde hver dag av sult relaterte årsaker som følge av at FNs Tusenårsmål bare ville halvere fattigdommen innen 2015. 1,4 milliarder mennesker levde i ekstrem fattigdom.


 • Rundt en av fem personer som bor i utviklingsland, lever på mindre enn det merkantile målet på 1,25 dollar per dag. De aller fleste som lever på under 1,25 dollar om dagen bor i Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara. En tredjedel av verdens 1,2 milliarder fattige (400 000 000) bor i India. 13 prosent av verdens fattige (156 000 000) bor i Kina. Men mennesker som lever på under 1,25 dollar om dagen lever ikke i kronisk sult og fattigdom om de er selvstendige og nøysomme sjølbergede småbrukere på eget eid bruk som ikke er underlagt føydal skattlegging.
 • 6 prosent av ansatte i utviklingsland har en usikker arbeidsplass mot ti prosent i rike land.
 • 842 millioner mennesker, eller en av åtte av alle verdens innbyggere, lider av kronisk sult.
 • Det var 173 millioner færre mennesker som led av kronisk sult i 2011-2013 enn i 1990-1992.
 • En av fire barn under fem år er lavere enn de ville vært med god helse og nok mat.
 • Hver dag i 2013 måtte 32 000 mennesker flykte fra hjemmenes sine på grunn av krig og konflikt.


10,5 millioner barn helt ned til femårsalderen arbeider under slavelignende forhold avdekker en rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Tre av fire barneslaver er jenter og de fleste er å finne i Afrika sør for Sahara i land som Burkino Faso, Ghana, Elfenbenskysten og Mali. Svensk radio meldte i november 2014 at antall slaver i verden nå hadde økt til 106 millioner.

Stiftelsen Natur og Kultur fremmet overfor Nordisk råds møte i Helsingfors 31. oktober til 2. november 2017 forslag om at patentrettigheter til liv kriminaliseres i én Klimaøkonomi i sosial og naturhumanistisk balanse.

Norske ungdommer mellom 15 og 29 har 60 prosent større sjanse for å ende opp i fattigdom eller falle ut av samfunnet i forhold til gjennomsnittet av befolkningen i Norge (25 mot 15 prosent). Denne forskjell er størst i Norge av alle EU/EØS-land.

For dem som ikke bor hjemme er faren end større.

Dette viser utdragene til EU-kommisjonens ungdomsrapport, publisert den 15. september 2016. Rapporten kan leses på ec.europa.eu/youth/policy/implementtion/report_en.htm

EUs definisjon av fattigdom (60 % av medianinntekten på 478 700 kroner) anslår at det var cirka 356 479 fattige i Norge (2013) medregnet alene boende studenter. En firebarnsfamilie som har inntekt på 685 000 kroner i året regnes som fattige i henhold til EUs definisjon.

Norge har under Solberg-regjeringen lavere satser enn OECD norm 50 % av medianinntekten som er 239 350 kroner. I følge OECD normen er omlag 297 066 fattige i Norge (2013) medregnet alene boende studenter. Den offisielle definisjonen av fattigdom i Norge er lav inntekt, dvs. «norsk standard» lå under 129 200 kroner i 2011 for en enslig person.

I en rappot varsler Nav om økende kløfter mellom fattig og rik. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige opp fra 7,7 til 9,3 prosen, skriver Pål Hellesnes i Klassekampen 14. november 2017.

I Sverige levde i 2016 240 000 pensjonister under EU’s fattigdomsgrense på skr. 11 100,- i måneden. Svensk radio meldte 17. oktober 2017 at 1,8 millioner svensker hadde én fattigdomsinnkomst under Skr. 13 500,- og at 14% av befolkningen på landsplan var u-hjelpte og at dett utgjorde 25% i Göteborg.

"Den fattigaste halvan av världens befolkning fick ingen förmögenhets-tilväxt alls under förra året. Samtidigt gick 82 prosent av ökningen till den allra rikaste procenten i världen. Denna chockerande orättvisa mäste få ett slut - nu behövs kraftfulla ätgärder. Vi måste i högre grad belöna arbete, inte rikdom", skriver Robert Höglund, Oxfam i Dagens Nyheter 22. januar 2018.

Men de 5. punktene han foreslår av tiltak iverksatt av regjeringer, og de 2. punktene han foreslår overfor företag er velmenende og berettigede henstillinger om at virksomhetene regulere formueulikheten i verden, der den rikeste prosenten eier like mye som de øvrige 99 prosentene. En rapport fra the World inequality lab viser at 27 prosent av den globale innteksttilveksten har tilfalt den rikeste prosenten av befolkningen mellom 1980 og 2016. Den fattigste halvdelen av verdens befolkning har fått halvparten av det, 13 prosent.

De fattigste 10 prosent av befolkningen har i gjennomsnitt fått en årlig lønnsøkning på mindre enn 3 dollar på 25 år. Dette er en ekstrem skjevfordeling av velstandsøkningen som holder mennesker nede i fattigdom.

Antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom - på under 1,90 dollar pr. dag - har blitt redusert de siste tiårene, men fortsatt lever over halve jordens befolkning på mellom to og ti dollar om dagen.

Økonomisk ulikhet slik det er i dag innebærer at den globale økonomien må bli 175 ganger større for at alle skal kunne tjene minst 5 dollar om dagen. Til det rekker ikke jordens resurser.

Avkastningene i virksomhetene skal tilfalle de fattigste og benyttes til å føre virksomheter og samfunn over i klimabalanse i planperioden 2018 til 2022.

Utviklings Nikolai Astrup (Høyre) inntar i artikkelen: Ny giv i utviklingspolitikken i Dagsavisen 18. januar én
velmenende, for ikke å si avsporende posisjon, der det innlednigsvis heter: " Vi trenger en strek prioritering av FNs bærekraftsmål, bedre samordning av utviklingspolitikken og vi må mobilisere næringslivet i kampen mot fattigdom".

FNs 17. bærekraftsmål omtaler Astrup som "ambiøse", mens de i realiteten er den industrialiserte verdens strategi for å sikre seg tilgang til utviklingslandenes råvareressurser som styrkes av klimaendringene, kriger, konflikter og menneske skapte flyktinge strømmene.

Mantraet i Astrups artikkel: " Økonomisk vekst og friere handel er nøkkelen til å løfte folk ut av fattigdom for godt", kolliderer med rapporten fra the World inequality lab og Robert Höglund, Oxfams dokumentasjoner i Dagens Nyheter 22. januar 2018.

I Robert Höglunds artikkel heter det bl.a.: " De 3,7 miljarder människor som utgör värdens fattigaste hälft fick ingen ökning alls. Detta visar hjälporganisationen Oxfams nya rapport 'Reward work, not wealth' som vi publicerar i dag (22.01.2018) inf¨ør World economic forums möte i Davos. Under 2017 tjänade man inte främst pengar på arbete utan på att vara rik".

Oxfams rapport viser at de 762 millijarder dollar som verdens miljardærers formuer økte med mellom mars 2016 og mars 2017 (da Forbes miljardærliste ble publisert) hadde kunnet avskaffet den ekstreme fattigdommen syv ganger om formuene var sikret hjemfall til samfunnene og fordelt sosialt til de 3,7 milijarder fattige..

FNs anbefaling fra 1972 om at de industrialiserte land skal gi 0,7 prosent av bruttonasjonalprodukt til bistand oppfylles i dag kun av Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia.

I ÅPENT BREV TIL: 

Nordisk råds president Britt Lundberg, Åland
President i FNs generalforsamling Miroslav Lajcák
FNs generalsekretær Antonio Guterres
Hans Majestet Kong Harald VII
Sametingspresident Vibeke Larsen
Stortingspresidenten Olemic Tommessen
Statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Børge Brende
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget
Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget
Europautvalget på Stortinget
Energi og miljøkomitéen på Stortinget
Justiskomiteen på Stortinget
Finanskomiteen på Stortinget
Alle partier som stiller til Stortingsvalg 
Nordisk Råd
Nordisk Ministerråd   
Europarådet
Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa
NATO/Russland rådet                                         
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen
Helsingforskomitéen
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Europabevegelsen
Nei til EU
Foreningen Fritt Norden, Norge, Sverige, Danmark
Foreningen Norden
FN-sambandet
Globaliseringskonferansen
International Peace Bureau, IPB
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN
Hardanger Akademiet
World Future Studies Federation, WFSF
Framtiden i våre hender
Främtiden i våra händer
Bondelaget
Norsk bonde og småbrukarlag
Norges kystfiskarlag
Norges fiskarlag
Råfiskarlaget
Freds-, forsvar-, kvinne, ungdoms, pensjonist, miljø- og klimaorganisasjoner
Den internasjonale straffedomstol
Organisasjoner og enkeltpersoner i Norden,
Europa og på Den nordlige halvkule
                                                                              
Äppelgården Luggerud ‒ innen den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905 ‒ Värmland, den 18. oktober 2017:
 
Med overskriften: "En kilde til sjølråderett med omfordeling av rikdom, nedrustning, klimabalanse, nordisk alliansefrihet, nasjonal suverenitet, autonomi og sunn mat i en naturhumanistisk framtid", skriverKnut Vidar Paulsen, leder av virksomhetene: Nordahl Grieg Fredsfond, Äppelgården Luggerud, Stiftelsen Natur og Kultur følgende bla. om skatte og omfordelingspolitikk for å avskaffe fattigdom:

" Hvert land i Arktis råd og OSSE sikrer en nedre grense gjennom lønnsdannelsen av medianinntekt på 478 700 kroner i Norge ved å vedta en lov som sikrer alle en garantert  inntekt på 70 prosent dvs. kr. 335 090,- året i Norge. 70 prosentprinsippet globaliseres ut i fra 35 timer arbeidsdag i 2017, 6 timers arbeidsdag i 2021 og 5 timers arbeidsdag i 2025. Full lønnskompensasjon for lønnsinntekt opp til medianinntekt. Null lønnskompensasjon for 6 og 5 timers arbeidsdag for lønnsinntekter over medianinntekt på kr. 478 700,- med progressiv beskatning opp til 65 % i en overgangsfase fram til 2030.

* I Norge skal alle personinntekter over 2.000 000,- tilfalle stat (15 %), fylke (35 %) og kommune (50 Nordiske statsborgere skal behandles likt og ha bunnfradrag på :

 1. 187 994,40 kroner for å utjamne pensjons- og lønnsforskjeller i Norge. Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.
 2. 1 000 000,- kroner for enslige og 2 000 000 kroner for formue til samboere og ektepar. .Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.
 3. + investeringer av kapital for å oppnå klimanøytrale virksomheter til selvkost i +bygg med 500 års standard fram til 2030. Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.

*Bunnfradrag ved arv fra far og mor eller stemor og stefar settes til 5. mill. kroner. Arv ut over disse summene avgiftsbelegges med 2 % fra 7 million kroner; 5 % fra 10 millioner, 10 % fra 20 millioner, 20 % fra 40 millioner, 40 % fra 80 millioner, 75 % fra 120 millioner og 100 %  hjemfall for beløp over 200 millioner.%). Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.

*Skatt på formue over 2,0 million settes til 1,3 % og med 1,6 % fra 3,0 million kroner; 1,9 % fra 4 millioner, 2,1 % fra 5 millioner, 3,0 % fra 10 millioner, 4 % fra 15 millioner, 5 % fra 20 millioner og 10 % fra 25 millioner. Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.

* Hjemfall for formuene til null-skatteytere med verdier over 10 millioner kroner i Norge. Hjemfallet tilfalle Kommunenes Sentralforbund, KS og eventuelle virksomheter organiseres som kommunale foretak. Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.

*Basisinntekt skal være en del av lønnsdannelsen og i Norge være en statlig garantert basisinntekt på kr. 142,42 i timen i en sekstimers dag dvs. kr. 187 994,40 i året, 15 666,20 i måneden som er 39.27 % av medianinntekten på kr. 478 700,-.

* Et nytt sosialt levekårsprogram finansiert av et statlig virksomhetsfond skal være en resursbrønn for selvhjelpsvirksomheter, frivillighetssentralene, vernede tiltak og bedrifter med mer, hvor de virksomme gjennom sin samfunnsinnsats og bidrag gjennom hele året kan belønnes med et tilskudd opp til 70 % av medianinntekt, dvs. kr. 335 090,- i Norge. . Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.

* Sykelønn fastsettes etter medianinntekt på 478 700,-. kroner i året eller 39 892,- kroner i måneden med 70 % av medianinntekt som utgjør 335 090,- kroner eller 27 924,- kroner i måneden. Alle med høyere lønnsinntekt enn medianintekten får maksimum kr. 39.892,- i måneden. I dag er det slik at om man mister jobben får én 62,4 prosent av tidligere inntekt i dagpenger. Blir man syk og får nedsatt arbeidsevne, får man først 100 prosent i sykepenger og deretter som «langtidssyk» arbeisavklarings-penger. De utgjør 66 prosent av tidligere inntekt —  men ingen får mindre enn ca. 185 100 kroner. Ved utgangen av juni 2016 mottok 144 800 personer med nedsatt arbeidsevne arbeids-avklaringspenger. På samme tidspunkt mottok ca. halvparten så mange arbeidsledige dagpenger. Stortinget må klargjørende prinsippet for en felles felles ordning for syke og arbeidsledige for å harmonere sosialt fellessatsen til 70 %, dvs. at alle ikke skal ha mindre enn 70 % av medianinntekten ved sykdom eller nedsatt arbeidevne som er kr. 27 924,- kroner i måneden.

* Barnetrygden grunnbeløp er kr. 970,- pr. barn. For inntekter over medianinntekten på kr. 478 700,-. stigende til kr. 2 500,- pr. barn for familier under medianinntekten. Barnetrygden skattlegges ikke. Statens bruk av barnetrygd økes til 35 milliarder for å gjøre barnehage og skolefritidsordning (SFO) gratis.

*Engangsstønad ved fødsel på 130 000 kroner. Kontantstøtte på 7500 kroner i måneden for alderen 13-30 måneder. 3750 kroner i måneden for under halve dagen i barnehagen. . Harmonisert mellom landene i Norden, rundt Arktis, i OSSE og FN.
*Overgangsstønad for aleneforsørgere under medianinntekt på kr. 100 000 i året.

*Fase ut forskjellsbehandling i arbeidslivet ved at bransjer som renhold, helse og omsorg og belastningslidelser og yrkesskader for kvinner kommer inn i de nordiske-, arktiske-, OSSE- og FN-landenes yrkesskadelover.

* Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 132 555 kroner eller 11 046,25 kroner i måneden i Norge.
*Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 132 555 kroner eller 11 046,25 kroner i måneden i Norge.

*For vernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings- eller samfunnstjeneste.

*Finansiert 12 måneders allmenn verneplikt og samfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 132 555 kroner i Norge. For vernepliktige med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges 12 måneders nærings- eller samfunnstjeneste.

*Full studiefinansiering for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 132 555 kroner eller 11 046,25 kroner i måneden i Norge. For studenter med barn og studenter med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges forholdene.

*Finansiert 5―10 års vervet verneplikt med opplæring og et tilsvarende antall måneders allmenn verneplikt og samfunnstjeneste for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år, dvs. med en årlig grunnlønn rundt 132 555 kroner eller 11 046,25 kroner i måneden i Norge de tre første årene etter endt videregående skole for begge kjønn i Norge. Ved utenlandsoppdrag full medianinntekt på 478 700,- kroner i året.

Tiltakene harmoniseres i de i nordiske-, arktiske-, OSSE- og FN-land gjennom FN-prosessen «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development»".
 
 • Regi Theodor Enerstvedt  er gått bort, en skattet venn og medlem av Nordahl Grieg Fredsråd.

 • Harry Sønsterød døde 19. desember 2017. Med det er den siste av de sentrale lederne i sabotasjeorganisasjonen «Osvald-gruppa» gått bort.

 • Sosialdemokraten Odvar Nordli er gått bort. Han sto i 70-tallets sterke sosialdemokratiske vinder og gjennomførte viktige reformer.

Vi lyser fred over deres minne.
 
Vi avslutter med en forsinket gratulasjon til Per Lothar Lindtners 70 års dag 27. desember 2017. Per Lothar satt tidligere i styret i Nordahl Grieg Fredsfond og har oversatt til engelsk flere av våre dokumenter som ligger ute på www.fredsfond.info


Aktuell kommentar den 11. oktober 2017 av Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond, Äppelgården Luggerud og Stiftelsen Natur og Kultur.

Norsk lederskap for en tillitsskapende nordisk politikk

Norsk basepolitikk ble vedtatt i 1949, da Norge meldte seg inn i NATO. I regjeringen Gerhardsens brev til Sovjetunionen het det at «den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».
 
Regjeringen Solberg ved forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) hevdet i oktober i fjor, da det ble klart at soldater fra det amerikanske marinekorpset skulle stasjoneres på Værnes at « ‒ Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering av en amerikansk base i Norge», skrev  Simen Tallaksen og Magnus Lysberg i Klassekampen 7.10.2017.
 
Regjeringen Solberg har avvist at de amerikanske soldatene utgjør et brudd på norsk basepolitikk ‒ seinest i juni i år, da regjeringen forlenget avtalen med amerikanerne til ut 2018.
 
Klassekampen meldte den 7.10.2017 at avisa har fått innsyn i marinekorpsets egne dokumenter, ved hjelp av den amerikanske offentlighetsloven Freedom of Information Act og at amerikanerne skrev at formålet er «å etablere en vedvarende roterende tilstedeværelse på Værnes».
 
US Marines skal sende flere soldater til Norge, og ønsker å få på plass marinesoldater i indre Troms i løpet av 2018.
 
Avisen melder at nyhetene først ble meldt av Nordlys torsdag og skrev at «en styrke bestående av over 400 mann kan bli fast stasjonert på Setermoen i Troms». Det står imidlertid ikke et slikt oppslag i Nordlys’ papirutgave den 5. oktober 2017!
 
I et notat fra US Marines heter det ifølge Klassekampen 9. oktober : «Norge blir stadig viktigere i marinekorpsets planlegging».
 
Avisen mener årsaken er Norges strategiske plassering og ikke de russiske militærøvelsene Zapad (Vest). Kaptein Alexandra B. Anderson i US Marines skrev ifølge avisen i en artikkel at «Norge er slagmarken i en potensiell framtidig konflikt med Russland». Artikkelen skal være publisert i Marine Corps Gazette, marinekorpsets eget magasin, og datert mai 2017.
 
I 2015 drøftet forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen muligheten for allierte baser på norsk jord. I forsvarssjefens fagmilitære råd la han fram Nato-baser som en kriseløsning, dersom han ikke fikk mer penger til Hæren.
 
«Uten evne til å yte motstand på bakken, er det en betydelig risiko for at en motpart kan nå sine territorielle mål uten at vårt nasjonale forsvar kan påvirke situasjonen», skrev forsvarssjefen.
 
«Den siste uka i september var general Robert Neller, øverste lederen i US Marines, på befaring i leiren på Setermoen i Bardu kommune. Han undersøkte forlegningsmulighetene i leiren, og ble flydd rundt i helikopter for å rekognisere området», heter det i Klassekampen 10. oktober 2017 og avisen fortsetter:.
 
«Men på tross av at arbeidet allerede er i gang, har ikke regjeringen informert Stortingets utenriks- og forsvarskomité om at de amerikanske soldatene er på vei.

Liv Signe Navarsete har i fire år vært Senterpartiets medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hun har ikke blitt informert om at US Marines nå planlegger å etablere seg i Troms, bekrefter hun.

‒ Nei, dette har jeg ikke hørt noe om.

Er det et problem?

‒ Ja, det er det. I den grad Norge har forpliktet seg til noe, må en vente at det blir en sak i Stortinget…

‒ Det høres ganske ille ut når vi ikke har hatt drøftinger om dette i Stortinget…

‒ Basepolitikken blir tøyd på Værnes. Vi får en rullerende, permanent base. Jeg synes dette er ganske urovekkende signaler», sier Navarsete ifølge Klassekampen 10. oktober 2017.

Under trontaledebatten i Stortinget tirsdag 10. oktober fikk Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide samme spørsmål fra både Eirik Sivertsen (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) om hun kunne avkrefte planene:
 
Statsråden svarte ifølge Klassekampen 11.10.2017: «‒ Vi har ikke mottatt noen formelle henvendelser fra amerikanske myndigheter om dette, men som alltid foregår det jo diskusjoner på lavere-militært nivå om man ønsker å øve og trene norske styrker i utlandet, eller utenlandske styrker i Norge. Men det er altså ikke det samme som at det av er fattet beslutninger. Dette kommer regjeringen til å gjøre på akkurat samme måte som vi har gjort med Værnes, dersom det skulle bli aktuelt…
 
‒ En eventuell endring av innretningen på den treningen som gjøres i dag, vil ikke være en endringi basepolitikken. Det er nettopp fordi vi har basepolitikken at vi er så avhengige av å drive trening og øving med allierte styrker i Norge, fordi vi ikke har utenlandske baser på norsk jord i fredstid», sa Ine Eriksen Søreide ifølge Klassekampen.
 
Norsk NATO-medlemskap og militærpolitikk har fram til nå vært tuftet på doktrinen om atomvåpenavskrekking og konvensjonell militær avskrekking.
 
Norges militære infrastruktur, deltakelse i militærøvelser og i NATOs planleggingsgruppe for bruk av atomvåpen bekrefter dette.
 
Men Norge har som rettsstat ratifisert artikkel 48 i 1. tilleggsprotokoll i Genèvekonvensjonene som slår fast kravet om beskyttelse av sivile i krig.
 
Dette skal være normen for Stortinget og Den norske stats militærmakt.
 
Når Norge stiller styrker til militære oppdrag skal det være i samsvar med Stortingets ratifiserte artikler bl.a. i Genèvekonvensjonene og folkerettsforankrede FN-mandat.
 
Hæren og Heimevernet
 
Etter den gradvise avviklingen av mobiliseringsforsvaret på 1990-tallet ble Hærens freds- og krigsorganisasjon i Norge redusert fra 160 000 soldater til 100 000.
 
Ved tusenårsskiftet var den NATO-tilpassede norske Hær på omlag 20 000 personer, med befal, mannskaper og sivilt ansatte.
 
I 2018 skal Hæren etablere 5. Divisjonskommandoer (DK) i henholdsvis Nord-Norge (DKN, Bodø), Trøndelag (DKT, Trondheim), Østlandet (DKØ, Rena) samt Sørlandet (DKS, Kristiansand) og Vestlandet (DKV, Stavanger).
 
De nye divisjonskommandoene fører kommando over alle Hærens avdelinger i sine områder, og har ansvar for så vel operativ som forvaltningsmessig og styrkeproduserende virksomhet. Innen hvert område skal virksomheten til Brigade (3000 soldater), Bataljon (300 soldater) og Kompanier (50 soldater) organiseres i forsvarsdistrikter (FDI) med tilhørende infanteriregimenter (IR) i Sør-Norge, og med landforsvar (LF) i Nord-Norge.

Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) opprettes i Stavanger med blant annet en egen landkommandør med faglig ansvar for Hæren.
 
Hæren reetablerer nye befalsskoler, skole- og øvingsavdelinger, samt flere spesialiserte fagskoler, herunder forvaltningsskole, hesteskole, jegerskole og ingeniørskole. I tillegg til Krigsskolen i Oslo reetableres krigsskolen på Gimlemoen i Kristiansand.
 
En forutsetning for mobiliseringsforsvaret er at soldater og avdelinger gjennomfører repetisjonsøvelser som en del av den norske styrkebrønnen, sammen med Heimevernet og Skyttervesenet.
 
Hærens organisasjon – både freds- og krigsorganisasjonen – skal bestå av lokalvernkompanier, bataljoner, regimenter, brigader, distrikts- og divisjonskommandoer.
 
Hæren skal reetablere det organisatoriske hovedprinsipp som har ligget til grunn siden 1628: distriktvise regimenter med ansvar for å sette opp egne avdelinger i sitt område med 2 timers mobilisering innen rodene eller via SMS, e-post, radio og fjernsyn.
 
Lokal rullføring av personell legges til Brigade/Bataljon/Kompani i samvirke med de fem Divisjonskommandoene.
 
Heimevernet settes til 60 000 soldater, Sjøheimevernet til 5000 for å sikre objekter og militære poster også på Sørlandet, Nord-Vestlandet og i Oslofjordområdet. Lokale styrker skal gi trygghet, vokte nøkkelpunkter og er helt avgjørende i alle kriker og kroker av Norge med sin tilstedeværelse.
De skal løpende trenes med støtte fra den norske marine og det norske flyvåpen.
 
Kystjeger-kommandoen og basen i Harstad opprettholdes.
 
Norge skal beholde kjernekompetanse i alle hær-system, verneplikt, industri -og samfunns-beredskap. Reserver i en styrkebrønn fra 18 til 60 år skal innkalles og aktiveres i en moderne forsvarsmakt, når krig truer vårt land. 
 
Fagbevegelsen, handelsstanden, bønder og fiskerinæringen bør iverksette en leveringsstopp av varer til den amerikanske basen på Værnes, forberede leveringsstopp til de planlagte amerikanske styrkene i Troms og kreve reetablering av verneplikten med 5 divisjoner til Hæren, 60 000 mann til Heimevernet og 5000 til Sjøheimevernet. 
 
Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island skal ikke tillate NATO å benytte landenes luftterritorium til fly med atomvåpen eller kryssermissiler eller anløp i territorialfarvannet av krigsskip med atomvåpen.’
  
Nordahl Grieg Fredsfond anbefaler følgende tilnærming:
 
«Norge og de nordiske land ber Russland redusere bemanningen i sine garnisonsforlegninger i Arktis, på Kolahalvøya og langs grensene til Finland, De baltiske land, Polen, Ukraina og Georgia.
De nordiske land avstår fra å delta i konvensjonelle grensenære NATO-øvelser eller øvelser i Partnerskap for Fred i en tre-årsperiode..

De nordiske land arbeider for at NATO og CSTO (Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet) avstår fra konvensjonelle grensenære militærøvelser og reduserer størrelsen og hyppigheten av øvelser. De nordiske land trekke tilbake avtaler om forhåndslagring av militærmateriell fra allierte stater i 2018».
 
Norge avholder militærøvelser sammen med Finland og Sverige fram til 2020, og støtter prosjekt idéen: Østersjøen ‒ Fredens Hav.
 
Norge skal ikke bestille flere F-35 enn de 28 flyene det er skrevet kontrakt for.
Norge skal begrense anskaffelse av nye kampfly til 25 i samråd med Sverige og Finland.
Norge trekker militærpersonellet ut av Irak og Afghanistan.
 
De nordiske land har ratifisert artikkel 48 i 1. tilleggsprotokoll i Genèvekonvensjonene som slår fast kravet om beskyttelse av sivile i krig. Det norske lederskapet av Nordisk Ministerråd skal sikre at verdivalget legger føringer for de nordiske land når de deltar i militære operasjoner i samsvar med folkerettsforankrede FN-mandat.
 
Parlamentene i Norden skal vedta lover som forbyr eksport av militært materiell til krigførende land som ikke har ratifisert eller følger artikkel 48 i 1. tilleggsprotokoll i Genèvekonvensjonene om beskyttelse av sivile i krig.
 
Norden, atomvåpenfrie soner og tillitsskapende samarbeid
 
Den 24. januar 1946 vedtok FN sin første resolusjon. Den opprettet en kommisjon med ansvar for å finne løsninger som fjerner alle atomvåpen.
 
FNs generalforsamlings første spesialsesjon for nedrustning ble avsluttet i New York 1. juli 1978. Den vedtok enstemmig Sluttdokumentet som vurderte «opprettelsen av atomvåpenfrie soner som viktige tiltak på veien mot nedrustning».
 
 I 1983 hadde 125 kommuner og 11 fylker i Norge sluttet seg til kampanjen for å traktatfeste Norden som en atomvåpenfri sone ved å erklære seg som atomvåpenfrie områder.
 
Den nordiske del av den verdensomspennende bevegelsen for traktatfestede atomvåpenfrie soner nådde følgende viktige delmål:
 
 1. Et utvalg oppnevnt av det norske utenriksdepartement avga i 1985 en rapport om en atomvåpenfri sone i Norden.
 2. Stortingsmeldingen om Sikkerhet og nedrustning fra 1987 belyste soneforutsetningene og mulige nedrustningsalternativer og veier å gå.
 3. Den fellesnordiske embetsmannsrapporten om sonespørsmålet som kom i 1991, var en viktig merkestein. Rapporten åpner for et perspektiv der de nordiske land samlet bruker suvereniteten til å løse Norden fra førstebruksstrategien med atomvåpen og atomavskrekkingens militærpolitiske og ideologiske bindinger.
 4. Nordisk råds enstemmige vedtak om å gi sin tilslutning til å opprette Norden som atomvåpenfri sone på Åland i 1994 var et av flere slike regionale initiativ.
 5. Den parlamentariske forsamlingen i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSE vedtok i Stockholm vinteren 1996 å oppfordre til å etablere atomvåpenfrie soner i Europa.
 
I verdenssamfunnet er i dag 110 FN land medlem av en traktatfestet atomvåpenfri sone.
 
Norsk lederskap av Nordisk Ministerråd skal i 2017 i samarbeid med Sverige og Finland åpne en vei for å avskaffe militæralliansenes avskrekking med atomvåpen ved å skrive inn i sine grunnlover forbud mot atomvåpen, og sammen med Danmark og Island opprette En traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden, og kreve at alle atomvåpenmakter undertegner traktatens garanti om ikke-bruk av atomvåpen mot atomvåpenfrie soner.
 
Et atomvåpenfritt Europa ‒  fra Ural til Midt-Østen, Afrika og til havområdene rundt Azorene, Grønland og den europeiske del av Arktis  ‒ er et av delmålene på veien til en atomvåpenfri nordlig halvkule.
 
De politiske virkemidlene skal innlede en prosess med å redusere eller avstå fra militærøvelser på Den nordlige og sørlige halvkule, og inngå nedrustningsavtaler for å frigjøre midler og ressurser øremerket det politisk/budsjett/finansierte/militærindustrielle kompleks omfordeles til offentlig og ikke-militær privat sektor, ved å redusere ressursforbruket skal velferdssamfunn føres over i klimabalanse innen 2030 gjennom den FN-ledede prosessen  «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development».
 
Fredag 7. juli 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for avtalen om å forby atomvåpen. 140 land bidro med innspill til traktaten.
 
Avtalen om å forby atomvåpen er en bindende juridisk tekst som krever at land som ratifiserer avtalen aldri, under noen omstendigheter, kan utvikle, teste, produsere, framstille eller på annen måte.
 
Den toneangivende militærpolitikk og fornying av atomvåpen omfordeler budsjettmidler  fra sivil sektor til militær opprustning.
 
Da 122 av FNs medlemsland stemte for avtalen om å forby atomvåpen fredag 7. juli 2017 var regjeringen Solberg (Høyre og Fremskrittspartiet) ikke representert på politisk nivå. Regjeringen stemt imot vedtak om å forby atomvåpen.
 
Regjeringen Solberg fremmet høsten 2016 tillitsskapende nedrustning i en FN resolusjon «om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men sju avsto». (NTB) 29.10.2016.
 
Nobels fredspris for 2017 er tildelt Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen, ICAN.

Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt på Stortinget kan utgjøre et flertall for FN-avtalen om å forby atomvåpen.
 
Dette Stortingsflertallet skal i samarbeid med Regjeringen Solberg vedta en ny atomvåpenpolitikk for Norge og NATO med Norden som traktatfestet atomvåpenfri sone etableres av landene i Nordisk råd i 2018, for å følge opp vedtaket på Åland i 1994.
 
Vi ønsker regjeringen Solberg, Nordisk Ministerråd og Nordisk råd lykke til og gratulerte ICAN med Nobels Fredspris ved å formidle oppslag i pressen og artikler fra Norges Forsvarsforenings blad: Norges Forsvar i den elektroniske budstikka:VENNSKAP.
  
Se Åpent brev: For klimabalanse, nedrustning, nordisk alliansefrihet, nasjonal suverenitet, autonomi og sjølråderett i en naturhumanistisk framtid www.fredsfond.info
  
Skriv gjerne en artikkel til neste nummer av: VENNSKAP og send artikkelen på e-post til: Nordahl.Grieg.Fredsfond(a)gmail.com

MILITÆRØVELSEN AURORA M.M. 

Vi stiller følgende spørsmål til partiene som stiller til stortingsvalg 11.september: 

 1. Mener partiet at militærøvelsen Aurora bidrar til avspenning, tillitsskapende samarbeid og fred? 
 2. Støtter partiet prinsippet om: felles likeverdig og udelelig sikkerhet? 
 3. Vertslandsavtalene til Norge, Sverige og Finland med USA legger forholdene til rette for at NATO avholder militærøvelser i Norge, Sverige og Finland. Støtter partiet denne politiske utvikling? 
 4. ACE er en del av Nordic Defence Cooperation (NORDGFCO) som innebærer samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. Skal dette militære samarbeidet vektlegge de tidligere tillitsskapende militærøvelsene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland i forhold til terrortrusler og sivil beredskap, samt styrke samarbeidet mellom naboland? 
 5. Skal Norge, Sverige og Finland avstå fra å delta i militærøvelser i det nordiske området de neste tre år i påvente av eventuelle imøtekommende tillitsskapende tiltak fra Russland og Hviterussland? 6. Støtter partiet en ny konferanse for Arktis og Nord-Europa etter Tromsø-konferansen i februar 2011, for å redusere det konflikteskalerende militære fotavtrykket i Nordområdene og igjen åpne for å drøfte felles likeverdig og udelelig sikkerhet på Den nordlige halvkule
 6. Skal Nordisk råd ta initiativ for å forhandle fram til en avtale om å fjerne atomvåpnene fra Arktis og Europa innen 2020 og på Den nordlige halvkule innen 2025 ‒ knyttet til forpliktelsene i Ikkespredningsavtalen av atomvåpen, NPT for å innfri FNs 17 bærekraftsmål og delmål, for å fremme en verden i klimabalanse innen 2030?  

Vi håper at vår henvendelse vil bli tatt godt imot og ser fram til svar på spørsmålene.

Sandefjord den 3. september 2017.
 
Vennlig hilsen
 
Nordahl Grieg Fredsfond
Äppelgården Luggerud
Stiftelsen Natur og Kultur
 
Knut Vidar Paulsen /s/
Leder av virksomhetene        

Fakta om Aurora-øvelsen:  

I September 2017 blir store deler av Sverige militær øvingsplass med 20 000 soldater fra USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge. Samlet kostnad for øvelsen er 583 millioner svenske kroner. Den svenske forsvarsmakten har ikke fått garantier fra USA om at de ikke vil ta med atomvåpen.  

Annen faktabakgrunn 

USAs fornying av atomvåpen er rettet mot Russland, Kina og medlemslandene i: Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (CSTO), Shanghai Cooperation (SCO, der atommaktene: Russland, Kina, India og Pakistan er medlemmer), samt Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak i Asia, CICA, der bl.a Sør-Korea er medlem.   NATOs rakattskjold er et brudd på INF-avtalen fra 1987, da våpensystemets utskytningsraketter kan omprogrameres ved krig.

Jeg viser førøvrig til følgende sammenhenger som omtales i dokumentet: Forandring - En endringsplan som ligger ute på www.fredsfond.info, www.norfm.org og www.leidin.info:  

"USA og Sovjetunionen ødela i alt 2692 missiler fra 1987 til 1991 etter samtaler i den hvite villaen Høfdi i Reykjavik 11. og 12. oktober 1986 og i Washington 8. desember 1987, da INF-avtalen ble signert. Det sovjetiske missilet SS-20 og de amerikanske Pershing-2 og Tomahawk ble fjernet som en følge av avtalen.  

Sovjet begynte å utplassere SS-20 i 1976 og NATO svarte i 1979 med dobbeltvedtaket, utplassering av Pershing-2 med mindre Sovjet trakk tilbake sine raketter.  

Norge har i løpet av 15 år gått fra å være motstander av et rakettskjold, da det bryter INF-avtalen, til at regjeringen Solberg har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hva Norge kan bidra med i Natos missilforsvar.  

Ekspertgruppen består av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt i Norge og det amerikanske Missile Defence Agency. En konklusjon er ventet «innen utgangen av 2017», opplyser Forsvarsdepartementet. Nedrustningseksperter fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Fredsforskningsinstituttet er ikke med i gruppa.  

Vi minner om at Barack Obamas første valgkamp i 2008 forpliktet han seg til visjonen om en verden uten atomvåpen. Han sa: «Jeg vil gjøre målet om å eliminere kjernevåpen til et sentralt element i USAs atomvåpenpolitikk. Hvis vi ønsker at verden skal legge mindre vekt på atomvåpnenes rolle, så må USA og Russland lede an ved å være gode eksempler».  

Obama foreslo da 14 tiltak for atomnedrustning:  

 1. Lede en internasjonal innsats for å redusere atomvåpnenes rolle rundt om i verden. 
 2. Styrke Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT). 
 3. Låse inne usikrede atomvåpen som finnes der ute i verden akkurat nå. 
 4. Sikre alt kjernefysisk materiale i løpet av fire år. 
 5. Umiddelbart ta ut alle atomvåpnene som skal reduseres i henhold til Moskva-avtalen (SORT) og oppfordre Russland til å gjøre det samme. 
 6. Søke en avtale med Russland om å forlenge de viktige overvåknings- og verifiseringsbestemmelsene i START I-avtalen (Strategic Arms Reduction Treaty) før den utløper i desember 2009.
 7. Arbeide med Russland for å ta amerikanske og russiske atomraketter ut av høy beredskap. 
 8. Arbeide med de andre atommaktene for å redusere de globale lagrene av atomvåpen dramatisk innen slutten av presidentperioden.
 9. Stoppe utviklingen av nye typer atomvåpen. 
 10. Arbeide for dramatiske reduksjoner i amerikanske og russiske lagre av atomvåpen og kjernefysisk materiale. 
 11. Sette et mål om å utvide det amerikansk-russiske forbudet mot mellomdistanse-raketter, slik at avtalen blir global. 
 12. Bygge en tverrpolitisk konsensus for ratifikasjon av Prøvestansavtalen. 
 13. Kutte investeringer i rakettforsvarssystemer som man ikke har bevist at virker. 
 14. Ikke utplassere våpen i verdensrommet.  

Da Utenriksminister Børge Brende og utenriksminister Sergey Lavrov gjennomførte sine samtaler under den arktisk konferanse i Arkhangelsk i Russland i slutten av mars, hvor president Vladimir Putin også var tilstede gjenopptok Norge og Russland kontakt på politisk nivå.  

To nye forkortelser: 9M729 (russisk) og SSC-8 (vestlig) er betegnelsen på en ny russisk mellomdistanserakett, et mobilt system, fire utskytere med seks atomraketter på hver, 24 i alt.

Rekevidde ca. 480-5500 km. Nå utplassert to steder i Russland.  Utplasseringen er et brudd på START II-avtalen.  

Pressen har varslet at omkring 180 nyrenoverte B61-12 bomber er antatt klare til utplassering i Tyskland, Tyrkia, Belgia, Italia og Nederland i 2020. Moderniseringen vil forlenge levetiden med 30 år.   «Amerikanske nedrustningseksperter frykter at moderniseringen kan senke terskelen for bruk av slike våpen.  

‒ Tankegangen synes å være at dersom atomvåpen er mer anvendelige, så avskrekker de også bedre. Det er en farlig logikk, fordi den vil resultere i nye strategier og scenarier for en eventuell bruk av atomvåpen. Ettersom USA allerede har meget effektive atomvåpen til avskrekkelse, så må de våpnene som nå forberedes være tiltenkt en annen rolle. Det gir grunn til å tro at atomterskelen kan bli senket», skriver Hans M. Kristensen i en e-post til Aftenposten den 28. februar 2017. 

*

Etter forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksens møte med sin russiske kollega Serrgej Sjoigu i Moskva den 13. februar i 2013, var det enighet om å fortsette å videreutvikle det tillitsskapende militære samarbeidet.  

Den norsk/russiske enigheten om å utarbeide en gjensidig sikkerhetsavtale åpnet for å tillate utveksling av gradert informasjon, ga ingen plikt til å utveksle informasjon, men åpnet for å gjøre nye tillitskapende tiltak mulig.   Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bør følge opp dette sporet etter at nye ressurser er bevilget til norsk etterretning. Men det er urovekkende at det er varslet at åtte radarstasjoner i kystradarkjeden i Nord-Norge legges ned. 

Sjøforsvaret i Norge gjennomførte i slutten av november 2016 den største sjømilitære øvelsen de har hatt siden den kalde krigen i Nord-Norge. Den omfattet fire fregatter, fem korvetter i Skjold-klassen, i tillegg til ubåter, mineryddere, kystjegere og minedykkere. ‒Dette er en betydelig økning av vår operative styrke, uttalte sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes.

Gjennom å kutte i staber på land klarer nå Sjøforsvaret å seile fire fregatter og fem korvetter.   Langtidsplanen i Norge skal styrke vårt eget tillitsskapende forsvar, og bidra til å styrke samarbeidet i Barentsrådet og i Arktisk Råd.

Effekten av å ha folkesuverenitet og folkeretten som førstelinjeforsvar, et troverdig og godt militærtforsvar forebygger krig og forhindrer militære angrep på Norge. Et avstemt forsvar og tillitsskapende samarbeid skal sikre at Norge ikke blir angrepet, forsøkt presset, eller at vår suverenitet blir utfordret slik det skjer av EU gjennom EØS-avtalen og av NATO gjennom målet om 2 % økning av forsvarsbudsjettet i forhold til Brutto Nasjonal Produkt, BNP.  

I Russland økte forsvarsutgiftenes andel av BNP fra 3,6 % i år 2005 til 5,4 % i 2015, og ble prioritert før andre utgiftsposter i budsjettet i denne perioden ifølge Dagens Nyheter 9.12.2016.  

I slutten av oktober 2016 meldte DONi News at det ble lagt fram et forslag fra Statsdumaen i Russland om at Militærbudsjettet kuttes med $15,7 milliarder (133 milliarder NOK) eller 30 % skrev Kommersant, ifølge en e-post den 2. desember fra avisa Frihetens medarbeider Per Lothar Lindtner.

En e-postmelding fra Norges Forsvarsforening den 5.12.2016 bekrefter at Russland varsler å redusere forsvarsbudsjettet med en fjerdedel før valget i 2017.  

«Forholdet mellom NATO og Russland har i de siste tre årene vært inne i en negativ spiral, drevet fram av uforenlige virkelighetsoppfatninger og gjensidig mangel på tillit. Denne situasjonen stiller store krav til partenes ansvarlighet og evne til episodehåndtering og eskaleringskontroll. 

I løpet av de snart 20-årene som er gått siden inngåelsen av den såkalte Grunnakten («NATO-Russia Founding Act») våren 1997, har NATOs forhold til Russland gjennomgått en rekke oppturer og nedturer», skriver Kristian Åtland, sjefsforsker; Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).  

Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München 17.-19. februar, og innleggene som der ble holdt av blant annet USAs visepresident, Russlands utenriksminister og NATOs generalsekretær åpnet ikke for en politisk tilnærming mellom NATO og Russland.  

Større åpenhet og satsing på tillitsskapende og risikoreduserende tiltak, særlig på det militære område. I nordområdene har eksisterende avtaleverk for episodeforebygging og -håndtering, inludert den norsk-russiske «Incident at Sea»-avtalen fra 1990 utgjort et godt utgangspunkt.  

I det nåværende geopolitiske klimaet må de nordiske land fremme forslag for Østersjøen og Svartehavet om å forebygge hendelser som i verste fall kan eskalere til mellomstatlige konflikter. Det er i alle parters interesser å etterleve eksisterende avtaleverk vedrørende militær aktivitet.

Målet må være at antallet øvelser, alvorlighetsgraden og eskaleringspotensialet for uønskede hendelser minimeres.   Den negative utviklingen i forholdet mellom Russland og Vesten er i stor grad knyttet til at Vesten ikke legger press på Kiev for å følge Minsk II-avtalen og ikke folkeretslig godkjenner folkeavstemningene på Krim og i Folkerepublikkene Lugansk og Donets".  

Etter folkeavstemmingen på Krim i 2014 valgte folket der å søke medlemskap i Den russiske føderative republikk etter at myndighetene i Kiev forbød russiskundervisning i skolen.  

Opprøret i Øst-Ukraina av den russisktalende befolkningen var også en følge av denne språkpolitikken.  

På denne bakgrunn iverksatte USA og EU sanksjoner mot Russland. Norge sluttet seg til sanksjonspolitikken og Russland har svart med motsanksjoner.  

Under sanksjonspolitikken fortsatte de nordiske land dialogen og samarbeidet med Russland innen rammene av Arktisk råd, Barentsrådet og Østersjørådet. I dag er direkte bilateral kontakt gjenopptatt på politisk nivå mellom de respektive nordiske land og Russland.  

Nordisk råd ved generalsekretær Dagfinn Høybråten innleder samtaler med Den russiske føderative republikk om mulighetene av en tilbakeføring til Finland av landområder fra Vinterkrigen i 1939 basert på prinsippet om: Folkesuverenitet, felles likeverdig og udelelig sikkerhet.  

Nordisk råds generalsekretær innleder videre samtaler med De baltiske land med anmodning om at de oppfyller de politiske og sivile menneskerettighetene ved å gi den russisk språklige minoritetsbefolkningen statsborgerskap i de respektive land, stemmerett og fulle demokratiske rettigheter, samt garantere minoritetsbefolkningens sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter.  

Nordisk råd vedtar å tilbakekalle forpliktelsen om å stille fly for å overvåke de baltiske lands luftterritorium om landene ikke sikrer den russisk språklige minoritetsbefolkningen politiske og sivile menneskerettigheter, samt sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter.  

Nordisk råds generalsekretær rapporterer til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland om innholdet i samtalene. Europarådets generalsekretær følger opp saken videre i forhold til De baltiske land.  

Nordisk råd tilbyr Irland, Skottland, England, Murmansk Oblast, Karelen, St. Petersburg, Hviterussland, Kaliningrad, Polen, Tyskland, BeNeLux-landene og De alliansefrie Staters Bevegelse i likhet med De baltiske land observatørstatus i Nordisk råd, samt konsultasjons rett i forhold til ministrene i et utvidet Nordisk ministerråd.


Atomnedrustning


Av Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond, den 16. mars 2017.

Regjeringen Solberg fremmet høsten 2016 en historisk FN resolusjon «om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men sju avsto». (NTB) 29.10.2016.

USA og Sovjetunionen ødela i alt 2692 missiler fra 1987 til 1991 etter samtaler i den hvite villaen Høfdi i Reykjavik 11. og 12. oktober 1986 og i Washington 8. desember 1987, da INF-avtalen ble signert. Det sovjetiske missilet SS-20 og de amerikanske Pershing-2 og Tomahawk ble fjernet som en følge av avtalen.

Sovjet begynte å utplassere SS-20 i 1976 og NATO svarte i 1979 med dobbeltvedtaket, utplassering av Pershing-2 med mindre Sovjet trakk tilbake sine raketter.

Norge har i løpet av 15 år gått fra å være motstander av et rakettskjold, da det bryter INF-avtalen,  til at regjeringen Solberg har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hva Norge kan bidra med i Natos missilforsvar. Ekspertgruppen består av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt i Norge og det amerikanske Missile Defence Agency. En konklusjon er ventet «innen utgangen av 2017», opplyser Forsvarsdepartementet. Nedrustningseksperter fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Fredsforskningsinstituttet er ikke med i gruppa.

I pressen er det varslet at Utenriksminister Børge Brende og President Vladimir Putin vil være tilstede på en arktisk konferanse i Arkhangelsk i Russland i slutten av mars. Norge gjenopptar da kontakt på politisk nivå. I april møter nærings-minister Monica Mæland Russlands naturresurs og miljøminister Sergej Donskoj i Moskva.

To nye forkortelser: 9M729 (russisk) og SSC-8 (vestlig) er betegnelsen på en ny russisk mellomdistanserakett, et mobilt system, fire utskytere med seks atomraketter på hver, 24 i alt. Rekevidde ca. 480-5500 km. Nå utplassert to steder i Russland.  Utplasseringen er et brudd på START II-avtalen.

Pressen har varslet at omkring 180 nyrenoverte B61-12 bomber er antatt klare til utplassering i Tyskland, Tyrkia, Belgia, Italia og Nederland i 2020. Moderniseringen vil forlenge levetiden med 30 år.
«Amerikanske nedrustningseksperter frykter at moderniseringen kan senke terskelen for bruk av slike våpen.

‒ Tankegangen synes å være at dersom atomvåpen er mer anvendelige, så avskrekker de også bedre. Det er en farlig logikk, fordi den vil resultere i nye strategier og scenarier for en eventuell bruk av atomvåpen. Ettersom USA allerede har meget effektive atomvåpen til avskrekkelse, så må de våpnene som nå forberedes være tiltenkt en annen rolle. Det gir grunn til å tro at atomterskelen kan bli senket», skriver Hans M. Kristensen i en e-post til Aftenposten den 28. februar 2017.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har tatt til orde for ny atomnedrustning.

Klimanøytral nedrustning

Av Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond, den 16. desember 2016.

Regjeringen Solberg fremmet i høst en historisk FN resolusjon «om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men sju avsto». (NTB) 29.10.2016.

Den 15. november 2016 ble langtidsplanen for Forsvaret «Kampkraft og bærekraft» vedtatt av Stortinget. Med det har regjeringen fått gjennomslag for en historisk satsing på Forsvaret. Aldri har en større andel av stortingsrepresentantene stemt for en Langtidsplan.
Da regjeringen tiltrådte i 2013, var sikkerhet og beredskap et prioritert område i regjeringsplattformen, som åpnet for videre utvikling av tillitsskapende samarbeid med Russland.

I dag ser vi et Moskva som henter retning fra sin egen historie, og fra tradisjonen om at Russland ‒ verdens største land med verdens lengste grenser ‒ bare er trygg bak en innflytelsessfære, spesielt mot et ekspanderende Vesten som ikke i alle sammenhenger aksepterer folkesuverenitet og har brutt folkeretten i Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Syria m.fl.

Går vi tilbake til 2+4-forhandlingene som samlet Tyskland i 1990, ser vi at det russiske diplomati IKKE knesatte en innflytelsessfære mot Vesten. Den gang forhandlet verdenskrigens fire seiersmakter ‒ USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike ‒ med de to tyske statene. Anført av president Mikhail Gorbatsjov godtok Moskva da Helsinki-avtalens prinsipper, også om at enhver stat fritt skal kunne velge sin alliansetilknytning.

Da Russland (etter Sovjetunionens oppløsning i 1991) knyttet en relasjon til NATO i 1997, foreslo Moskva et «tak» på én NATO-brigade i hvert land ‒ eller fire-fem ganger mer enn det som nå er planlagt i de baltiske land. I dag har NATO forsterket de baltiske lands forsvar med en bataljon på rotasjon. Polen har i tillegg inngått en bilateral avtale med USA om en ekstra amerikansk brigade ‒ også på rotasjon.

Det het den gang i avtalen mellom Russland og NATO at under «de nåværende og forutsigbare sikkerhetspolitiske omgivelser» … «ivaretar sitt kollektive forsvar og andre oppgaver ved hjelp av den nødvendige interoperabilitet, integrasjon og evne til forsterkning snarere enn ved varig stasjonering av substansielle kampstyrker».

Dette skapte en faktisk sone av land som var atomvåpen og alliansefrie ‒ en atomvåpenfri korridor i Europa i tråd med Palme-kommisjonens forslag fra 1980-årene.  Den militært uttynnede sonen mellom Russland og vest-europeiske land var en realitet før øst-europeiske land og tidligere republikker i Sovjetunionen ble opptatt i NATO.

De gjorde bruk av Helsinki-avtalens bestemmelser om rett til fritt allianse-valg.

Det store bruddet med Moskva kom på NATOs Bucuresti-toppmøte våren 2008, da NATO ‒ etter press fra USAs president Georg W. Bush ‒ åpnet døren for Ukraina og Georgia som NATO-medlemmer. Frankrike og Tyskland gikk sterkt imot et slikt skritt.

Et NATO-medlemskap for Ukraina og Georgia ville bety: NATO ville nærme seg Moskva og strekke seg lenger mot øst. Alliansen ville gjøre Russlands eldste og store marinebase i Sevastopol på Krim-halvøya til en del av NATO-området. Mellom NATO og Moskva ville det ligge kun 500 kilometer med et flatt territorium ‒ uten militære hindringer. I dag har Russland utplassert 330 000 mann i militære styrker langs sin vestgrense.

NATO-land har avstått fra å gi effektiv militær støtte til Ukraina, men gitt moderne utstyr for å finne og fjerne landminer, ikke detornerte granater og minefeller. Ukraina får imidlertid en del finansiell støtte vestfra, på betingelse av å privatisere statseide virksomheter og offentlig sektor.

NATO og EU har hittil skritt for skritt innført økonomiske sanksjoner rettet mot banker, mot utvalgte sektorer som energi, og mot navngitte enkeltpersoner. Sanksjonene ‒ som er møtt med russiske mot-sanksjoner ‒ er politisk knyttet til gjennomføring av Minsk-forståelsen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har beregnet at effekten av sanksjonene utgjorde 1-1,5 prosent nedgang i den russiske økonomien (BNP) i 2015. Dette kom på toppen av en allerede pågående økonomisk nedtur, samlet har nedgangen vært 3,5-4 prosent.

Sanksjonene ‒ som er møtt med russiske mot-sanksjoner ‒ er politisk knyttet til gjennomføring av Minsk-forståelsen. En avstemning i EU-parlamentet 23. november var en sterk indikator hvor splittet Europa egentlig er i synet på Russland. 304 stemte ja for en russisk kritisk resolusjon, 179 stemte mot og nei, mens over 200 avsto fra å stemme, ifølge Morgenbladet nr. 49-2016.

De nordiske land må sammen med Hellas, Kypros, Italia, Bulgaria, Slovakia, Ungarn, Luxembourg og Østerrike heve sanksjonene mot Russland fra 1. januar 2017, og kreve at Ukraina innfrir sin del av Minsk II-avtalen ved å reetablere det ukrainske banksystemet over hele landet. Folkerepublikkene Donetsk/Lugansk skal forbli atomvåpen- og alliansefrie, samt beholde sine forsvarsstyrker og benytte rubel som valuta i 2017 om Kiev ikke gjenåpner bankene i Øst-Ukraina.
*
Den nye langtidsplanen for forsvaret i Norge legger opp til en oppbygging av forsvaret over tre faser: - Først skal vi få det vi har til å fungere. Vi skal ta igjen etterslepet innenfor økonomi og vedlikehold, og vi skal fylle opp beredskapslagrene. - Deretter skal vi sørge for mer aktivitet: Soldatene våre skal trene mer, flyene skal fly mer, og fregattene skal seile mer. - Til slutt gjør vi investeringer i nye kapasiteter som gjør at vi er i stand til å møte morgendagens utfordringer.

Investeringene i etterretning, i Hæren, luftromsovervåking, ubåter, maritime overvåkingsfly, langtrekkende luftvernsystemer og kampfly er planlagt for en 20-årsperiode. Langtidsplanen har varslet at forsvarsrammen styrkes med 165 milliarder kroner. Budsjettnivået i 2020 skal være 7,2 milliarder kroner høyere enn da vi startet arbeidet. Budsjettforliket i Stortinget har økt disse rammene ytterligere.

Etter forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksens møte med sin russiske kollega Serrgej Sjoigu i Moskva den 13. februar i 2013, var det enighet om å fortsette å videreutvikle det militære samarbeidet. 
Den norsk/russiske enigheten om å utarbeide en gjensidig sikkerhetsavtale åpnet for å tillate utveksling av gradert informasjon, ga ingen plikt til å utveksle informasjon, men åpnet for å gjøre nye tillitskapende tiltak mulig.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kan aktivt følge dette sporet etter at nye ressurser er bevilget til norsk etterretning.
Sjøforsvaret i Norge gjennomførte i slutten av november den største sjømilitære øvelsen de har hatt siden den kalde krigen i Nord-Norge.

Den omfattet fire fregatter, fem korvetter i Skjold-klassen, i tillegg til ubåter, mineryddere, kystjegere og minedykkere. ‒Dette er en betydelig økning av vår operative styrke, uttalte sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes. Gjennom å kutte i staber på land klarer nå Sjøforsvaret å seile fire fregatter og fem korvetter.
Forsvaret av Norge skjer i samsvar med våre allierte i NATO og i samvirke med Russland og NATO-rådet.

Norge er et Nato-land i nord som bygger på fredelig sameksistens og respekt for inngåtte grenseavtaler med naboland. Langtidsplanen skal styrke vårt eget tillitsskapende forsvar, og vår evne til å styrke samarbeidet i Barentsrådet og i Arktisk Råd.
*
Etter den gradvise avviklingen av mobiliseringsforsvaret på 1990-tallet ble Hærens freds- og krigsorganisasjon redusert fra 160 000 soldater til 100 000. Ved tusenårsskiftet besto Hæren i fredstid av nærmere 20 000 personer, med befal, mannskaper og sivilt ansatte.

I 2017 etablerer hæren 5. Divisjonskommandoer (DK) i henholdsvis Nord-Norge (DKN, Bodø), Trøndelag (DKT, Trondheim), Østlandet (DKØ, Rena) samt Sørlandet (DKS, Kristiansand) og Vestlandet (DKV, Stavanger). De nye divisjonskommandoene fører kommando over alle Hærens avdelinger i sine områder, og har ansvar for så vel operativ som forvaltningsmessig og styrkeproduserende virksomhet. Innen hvert område skal virksomheten til Brigade (3000 soldater), Bataljon (300 soldater) og Kompanier (50 soldater) organiseres i forsvarsdistrikter (FDI) med tilhørende infanteriregimenter (IR) i Sør-Norge, og med landforsvar (LF) i Nord-Norge.

Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) opprettes i Stavanger med blant annet en egen landkommandør med faglig ansvar for Hæren.

Hæren reetablerer nye befalsskoler, skole- og øvingsavdelinger, samt flere spesialiserte fagskoler, herunder forvaltningsskole, hesteskole, jegerskole og ingeniørskole. I tillegg til Krigsskolen i Oslo reetableres krigsskolen på Gimlemoen i Kristiansand.

En forutsetning for mobiliseringsforsvaret er at soldater og avdelinger gjennomfører repetisjonsøvelser som en del av den norske styrkebrønnen, sammen med Heimevernet, Skyttervesenet og Norges Jeger og Fiskerforbund.

Hærens organisasjon – både freds- og krigsorganisasjonen – skal bestå av lokalvernkompanier, bataljoner, brigader, distrikts- og divisjonskommandoer. Hæren reetablerer det organisatoriske hovedprinsipp som har ligget til grunn siden 1628: distriktvise regimenter med ansvar for å sette opp egne avdelinger i sitt område med 6 timers mobilisering via SMS, e-post, radio og fjernsyn. Lokal rulleføring av personell legges til Brigade/Bataljon/Kompani i samvirke med de fem Divisjonskommandoene.

Det er viktig for et lite land som Norge å ha bred enighet om veivalg i sikkerhetspolitikken. Effekten av å ha et folkeforsvar basert på folkesuverenitet og folkeretten som førstelinjeforsvar, et troverdig og godt forsvar måles faktisk på at det forebygger krig og forhindrer militære angrep på Norge. Et avstemt forsvar og tillitsskapende samarbeid skal sikre at Norge ikke blir angrepet, forsøkt presset, eller at vår suverenitet blir utfordret slik det skjer av EU gjennom EØS-avtalen og av NATO gjennom målet om 2 % økning av forsvarsbudsjettet i forhold til Brutto Nasjonal Produkt, BNP.
I Russland økte forsvarsutgiftenes andel av BNP fra 3,6 % i år 2005 til 5,4 % i 2015, og ble prioritert før andre utgiftsposter i budsjettet i denne perioden ifølge Dagens Nyheter 9.12.2016. Slik skal det ikke være på Den nordlige halvkule.

I slutten av oktober meldte DONi News at det ble lagt fram et forslag fra Statsdumaen i Russland om at Militærbudsjettet kuttes med $15,7 milliarder (133 milliarder NOK) eller 30 % skrev Kommersant, ifølge en e-post den 2. desember fra avisa Frihetens medarbeider Per Lothar Lindtner. En e-postmelding fra Norges Forsvarsforening den 5.12.2016 bekrefter at Russland reduserer sitt forsvarsbudsjett med en fjerdedel før valget neste år.

På denne bakgrunn bør Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i samvirke med Ordførere for fred innby til en konferanse med representanter fra: NATOs parlamentariske forsamling og parlamentarikere i Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak, ODKB i krigsseilerbyen Sandefjord.

Regjeringen Solbergs FN-resolusjon om atomnedrustning bør åpne for vedtak av Sandefjord-erklæringen: Felles likeverdig og udelelig sikkerhet på Den nordlige halvkule.

De globale utfordringene krever en slik tilnærming for å fremmed nedrustning og frigjøre økonomiske ressurser til klimatiltak nasjonalt og internasjonalt.

Vi minner om Columbias president Juan Manuel Santos ord i Nobeltalen: «Nå gjelder det å avslutte alle kriger på Den nordlige halvkule».

Klimaforlik og klimalov

Av Knut Vidar Paulsen, leder av Stiftelsen Natur og Kultur den 13. desember 2016.

De aller fleste av de 47 landene i Climate Vulnerable Forum har til felles at de kan bli hardt rammet av klimaendringene. De vil begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen og satser på 100 % bruk av fornybar energi senest mellom 2030 og 2050.

Blant de landene som vil fase ut fossil energi fullstendig finner: Etiopia, Afghanistan, Kenya, Marokko, Niger, Filippinene, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Sudan, Vietnam. Felles for mange av disse landene er at de etter sterk vekst i bruk av olje gjennom mange år, nå har klart å få til en utflating eller en nedgang i forbruket.

Det var under COP22, FNs klimatoppmøte i Marrakech i uke 46, at Climate Volnerable Forum la fram sitt mål om å kvitte seg helt med oljen til erstatning for fornybar energi.

Danmark satser nå på å bli fossiluavhengig innen 2050. Norge og de andre nordiske land må slutte seg til denne linjen og satse på å bli fossiluavhengig innen 2050.

Det er nødvendig at Norge tar et slikt lederskap, da de norske utslippene av klimagasser etter 1990 har økt med 4,2 %. Verst er utslippsøkningene fra olje- og gassutvinning. Her er det en økning på 83,3 %. Fra 2014 til 2015 økte utslippene fra olje- og gassnæringen med 2,5 %. Fra 14,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter til 15,1 millioner tonn i 2015.

Norge har på dette området EU-tilpasset seg mål om å kutte utslippene med 40 % innen 2030. Den tredje og fjerde konsesjonsrunde må avlyses, og de fossile resursene bli liggende i bakken. Klima- og miljødirektør Hildegunn T. Blindheim viser til at produksjonen av olje- og gass i perioden fra 1990 til 2015 har økt med 70 %.

Den store utfordringen for Norge er at utslippsreduksjonene må øke til 16.0 millioner tonn CO2 (fra transport, jordbruk, bygg, olje- og gass) i gjennomsnitt pr. år for å nå målet om 80 prosent reduksjoner i klimagass utslippet innen 2030. Hvis vi begynner lavere i 2017 må reduksjonene være høyere mot slutten av perioden. Denne strategien er et kunnskapsgrunnlag for en klimapolitikk som alle har et ansvar for å gjennomføre, for å få den på plass i neste budsjett og ved neste valg.

I teksten som inngår i budsjettforliket i Norge heter det at det skal legges fram et forslag til klimalov «der det skal settes et mål for lavutslippssamfunn i 2050 om at klimagassutslipp i Norge skal reduseres i størrelsen 80-95 % fra 1990-nivå». Dette må innebære at utslippene skal tas i Norge. Klimamålene skal bli progressivt strammere og tallfestestet til 80 % i 2030 og 100 % fra 1990 nivå innen 2050. I et slikt grønt skifte må Norge og de nordiske landene fremme følgende felles lovtekst: «Loven skal fremme gjennomføringen av de nordiske lands klimamål som ledd i omstillingen til nullutslippsamfunn i klimabalanse».

Lovforslaget sendes til landene i Arktis råd, OSSE, OECD, CICA og FN.

Vi trenger 100 % fornybar energi verden over og 80 % kutt av all klimagassforurensning i alle sektorer innen 2030. Varer fra land som ikke slutter seg til lovtekstens mål pålegges 60 % klimaavgift.
Realistiske klimamål er fundert på klimabalanse og FNs 17. bærekraftsmål.

For felles likeverdig og udelelig sikkerhet

Av Knut Vidar Paulsen, 16.11.2016

Regjeringen Solberg fremmet så i høst en historisk FN resolusjon «om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men sju avsto». (NTB) 29.10.2016.

Høringsinnspillet: Forandring med Ansvar og Muligheter i en ny klimaøkonomi i sosial og naturhumanistisk balanse. En endringsplan med tillitsskapende tiltak fra 2016 til 2030 fremmet følgende atomnedrustningsskisse:

Plan for reduksjon av operative atomvåpenstridshoder fram til 2020:
                                 Antall utplasserte stridshoder
Atommakt År:      2016  2017   2018   2019      2020
USA                    1930    965     483     150          0
Russland              1790    895    447     150           0
Storbritannia         120      60      30       15           0
Frankrike              280    140      70       35           0
Kina                     260    130      65       35           0
Israel                    80      40      20       10           0
Pakistan         100-130      50      25       12           0
India             100-120      50      25       12           0
Nord-Korea            10      10       5         5           0
 
Det konkretiserer FNs 17. Bærekraftsmål og ligger ute på www.norfm.org, www.fredsfond.infoogwww.leidin.info
Et samvirke med Nordisk råd og Nordisk Ministerråd vil kunne åpne for innbydelse til  en konferanse av representanter fra: NATOs parlamentariske forsamling og parlamentarikere i Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak, ODKB.
I følge USAs kommende president Donald Trump er det i utenrikspolitikken en åpning for samarbeid med Russland. Atomnedrustning kan komme på tale. Det er blitt større kutt i rustningsarsenalene under Republikanerne enn under Demokratiske administrasjoner.
Trump går inn for å legge handelsavtalene med Asia og Europa til side. Vi går spendende tider i møte, sewww.leidin.info, www.fredsfond.info ogwww.norfm.org


Fredsbyen Sandefjord

Av Knut Vidar Paulsen, 7.11.2016

Stokke og Sandefjord kommune bør i desembermøtet vedta å slutte seg Ordførere for fred.

1.november 2016 hadde Ordførere for fred tilslutning fra 7 164 medlemsbyer og kommuner i 162 land med 1,5 milliarder innbyggere, hvorav 113 hovedsteder. I alt 100 medlemsbyer, kommuner og fylkeskommuner i Norge; 26 i Sverige; 13 i Danmark; 3 i Finland og 3 på Island. Andebu kommune er en av kommunene som er tilsluttet Ordføre for fred. Politikerne fra alle partier på Stortinget med ordførere har sete i et koordinerende råd. Kontaktperson i Ordførere for fred i Norge: Thore Vestby (Høyre) Frogn kommune er en av vicepresidentene i Mayors for Peace, sewww.mayorsforpeace.org

I vår vedtok Stortinget at: « det var enighet om at Norge skulle arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for avskaffelse av atomvåpen der kjernevåpenstatene også er med».

Regjeringen Solberg fremmet så i høst en historisk FN resolusjon «om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men sju avsto». (NTB) 29.10.2016.

Det norske og de andre nordiske lands koordineringsråd i Ordførere for fred bør avholde en Inernasjonal fredskonferanse 8.— 9. mai 2017 gjerne lagt til krigsseilerbyen Sandefjord.

Et samvirke med Nordisk råd og Nordisk Ministerråd vil kunne åpne for innbydelse til konferansen fra: NATOs parlamentariske forsamling og parlamentarikere i Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak, ODKB, samt fra Ordførere for fred i NATO- og ODKB-landene.

Ordførere for fred i Norge bør innen 9. april 2017 i samarbeid med Nordisk Ministerråd uarbeide dokumentet: Fredsbyer for felles likeverdig og udelelig sikkerhet i Europa.
 
Fakta bakgrunn
På NATO-toppmøtet i Warszawa den 8. — 9. juli 2016 stadfestet stats- og regjeringssjefene i de 28 medlemslandene at rakettforsvarsystemet Aegis er installerte på landjorden i Deveselu, Romania, planlagt i Polen og Tyrkia, og at systemet er montert på 4 av USAs marinens støttepunkt Rota i Spania.

Russland har svart med å utplassere atomraketten: Iskader i enklaven Kaliningrad. Den har en rekkevidde på 500 kilometer. Dette skjedde få uker før to korvetter 25. oktober seilte til enklaven med raketter av typen Kalibr, som kan nå mål 2 600 kilometer unna. Ifølge russiske pressemelding skal fem lignende fartøy stasjoneres i Kaliningrad, ifølge Dagens Nyheter 28.10.2016. Det vil si at rakettsystemene kan nå alle land i Europa, også Island.

I tillegg vil Russland i  slutten av 2016 og tidlig i utplassere anti-rakett-forsvar av typen S-500. Det vil sperre russisk luftrom mot fiendtlige ballistiske raketter med atomvåpen. Trolig en russisk reaksjon på Aegfis systemet er utplassert i Romania og Spania, og planlegges i Polen og Tyrkia.

Konferansen Norden og Russland finner sted på Voksenåsen i Oslo den 30. november til 1. desember 2016. Sewww.leidin.infoFelles likeverdig og udelelig sikkerhet

Av Knut Vidar Paulsen - 5.11.2016

Den 6. til 16. juni 2016 gjennomførte NATO en militærøvelse med 30 000 soldater i Polen.

NATOs militære styrke ved Russlands vestlige grense omfatter nå også en «roterende» bataljon på 4000 mann i Polen, Latvia, Litauen og Estland.

I dag har Russland utstasjonert 330 000 soldater langs sin vestgrense.

Russland eksporterer våpen for rundt 15 milliarder dollar i året, og gir arbeid til 2 — 2,5 millioner mennesker rundt om i Russland. Rundt 20 prosent av alle arbeidsplasser i russisk industri er forsvarsrelatert.
«— I den offentlige debatten om Russlands opprustning er det en tendens til at russerne fremstilles som tre meter høye.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland bruker til sammen 170 mrd. dollar på forsvaret, eller det dobbelte av hva Russland bruker», uttalte General Sverre Diesen i følge bladet Norges Forsvar nr.5/2016 på et møte i Håndverkerens store sal i Oslo i slutten av september.

På NATO-toppmøtet i Warszawa den 8. — 9. juli 2016 stadfestet stats- og regjeringssjefene i de 28 medlemslandene doktrinen om atomvåpenavskrekking. I Warszawa-erklæringen heter det at: «først og fremst USAs a-våpen er viktigste garanti for de alliertes sikkerhet. Det krever planmessig ledelse ut i fra de kravene det 21. århundret stiller».

Mellomdistanserakettavtalen, INF fra 1987 er avviklet som en følge av at det amerikanske rakettskjoldet under president Barack Obama ble en del av NATOs forsvarsplaner.

NATO-toppmøtet stadfestet at rakettforsvarsystemet Aegis er installerte på landjorden i Deveselu, Romania, planlagt i Tyrkia og Polen, og at systemet er montert på 4 av USAs marinens støttepunkt Rota i Spania.

Russland har utplasserte i enklaven Kaliningrad atomraketten: Iskader med en rekkevidde på 500 kilometer. Dette skjedde få uker før to korvetter 25. oktober seilte til enklaven. Rakettene om bord på de to korvettene er av typen Kalibr, som kan nå mål 2 600 kilometer unna. Ifølge russiske pressemelding skal fem lignende fartøy stasjoneres i Kaliningrad, ifølge Dagens Nyheter 28.10.2016. Det vil si at rakettsystemene kan nå alle land i Europa, også Island.

«— Rent militært betyr det at man kan angripe mål over hele Norden, og at man har fått et svært kvalifisert våpen mot andre overflatefartøyer her opper», uttaler den svenske forsvarseksperten Tomas Ries i følge en NTB-melding i Nationen den 27. oktober 2016.

Det har vært høylytte protester fra Russlands naboland. 17 NATO-land har besluttet å sende fire bataljoner på 900—1200 soldater til Estland, Latvia, Litauen og Polen. Fire land står for hovedstyrken som komplitteres av andre alierte.

Estland: Storbritannia + Danmark, Frankrike.
Latvia: Kanada + Italia, Polen, Slovenia, Albania.
Litauen: Tyskland + Norge, Nederland, Belgia, Kroatsia, Frankrike, Luxemburg.
Polen: USA + Storbritannia, Romania.

I slutten av 2016 og tidlig i 2017 vil Russland ha anti-rakett-forsvar av typen S-500. Det vil sperre russisk luftrom mot fiendtlige ballistiske raketter med atomvåpen.

Nordahl Grieg Fredsfond anbefaler å fase ut en politikk basert på atomvåpen og konvensjonell militær avskrekking ved at:

·         Nordisk ministerråd innbyr Konferansen om samkvem og tillitskapende tiltak, ODKB og Natos parlamentariske forsamling til et fellesmøte i Oslo i 2017 før FNs generalforsamling, der parlamentarikerne i fellesskap vedtar dokumentet: Felles likeverdig og udelelig sikkerhet i Europa — For konvensjonell militær nedrustning og godt naboskap uten kjernefysisk og konvensjonell avskrekking i En ny klimaøkonomi i sosial og naturhumanistisk balanse.

Vi anbefaler NATO-landene å trekke tilbake vedtaket om å utplassere styrkene og innlede en dialog med ODKB om felles likeverdig og udelelig sikkerhet på et lavere militært styrkenivå, da Traktaten om konvensjonelle styrker i Europa (CFE) er foreldet. 

Målet må være å få etablert atomvåpenforhandlinger i mars til neste år og nødvendige vedtak under FNs hovedforsamling i november eller desember 2017 i tråd med det norske FN-forslaget som oppmuntrende samlet 177 stemmer for balansert nedrustning.
Innen rammen av norsk NATO-medlemskap er det rom for væpnet suverenitet som er i tråd med vår sikkerhetspolitiske historie fra 1814 til 1905.  Væpnet suverenitet med en tillitskapende nordisk balanse mellom NATO-landet Norge, alliansefrie land og naboland åpner for et tettere forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med Nederland og Storbritannia.

Våre lands felles oppfyllelse av FNs vedtak fra 1972 om 0,7 BNI fra medlemslandende til utviklingsformål er også et løft for FNs 17. bærekraftsmål. Dette verdistandpunktet kan stimulere tillitskapende samvirke med Russland og Hvitrussland, samt de andre landene i NATO og ODKB.

Konferansen Norden og Russland finner sted på Voksenåsen i Oslo den 30. november til 1. desember 2016.


Løsningen for Moder Jord
 
Av Knut Vidar Paulsen

Den 13. september var det offisiell åpning av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) ved Statsminister Erna Solberg.
 
Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013, og er et kommunalt eid selskap Vesar AS, grunnlagt av Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble. Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass som er et bestillerselskap. Det skal bl.a. sikre lokal gjenvinning av matavfallet og slammet til eierkommunene i Den Magiske Fabrikken.

Sandefjord, Stokke, Larvik og Lardal er ikke med i prosjektet, men må nå orientere seg bort fra gruvedriftplanene til det engelske selskapet Kodal Minerals PLC. Selskapet har søkt Larvik og Andebu kommuner om tillatelse til å starte gruvedrift på fosfatreservene i Andersbotn. Kodal Mining (UK) LTD eier to norske aksjeselskap, Kodal Phosphat AS og Kodal Mining AS, begge med adresse i Sandefjord og en aksjekapital på kr. 30 000. Kodal Phosphate AS har søkt Mineraldirektoratet om utvinningsrett. Den retten har de fått og det er tinglyst! Men det er Kodal Minerals som søker kommunene om å få startegruvedrift for å ødelegge et vakkert naturområde i Vestfold.

Det er knyttet forventninger til at Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp), Andebu (påtroppende leder av: Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, SAS) sammen med Anders Sperre (H) (påtroppende leder av: Næringsutvikling og eiendom, SAS) og Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) avviser denne anmodning sammen med sine kollegaer i Larvik.

SAS og nye Larvik kommune må samtidig søke å tegne aksjer i det kommunalt eide selskapet Vesar AS som står bak: Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) og Den Magiske Fabrikken.

Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres og det vil derfor i framtiden ikke lenger være behov på gruvedrift på fosfor nasjonalt eller globalt.

Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold. Biogassprosjektet ble i 2008 startet i Vestfold av engasjerte og miljøbevisste ordførere med hensikt om å oppnå ambisiøse klimamål, og i 2011 kom også Grenlandskommunene med. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen har også vært sentrale bidragsytere i dette prosjektet. I 2017 skal også Sandefjord og Larvik kommune søke å bli med.

Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne. Fra juni i år gikk også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff.

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar vi til reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel fjernet for gift og tungmetaller til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november 2015 på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020. Målet for 2020 bør for Vestfold settes til 60 % ved også å inkludere Sandefjord og Larvik.

Den helhetlige kretsløpstankegangen gir muligheter for grønn vekst, med arbeidsplasser og innovasjon. Her er det sirkulær økonomi i praksis, med stor klimagevinst for alle parter. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken, med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

Samarbeidet med landbruket og bøndene har vært svært viktig, og har bidratt til at Den Magiske Fabrikken har en svært god klimagevinst. Landbruket har vært med tidlig i prosessen, og har også tatt en aktiv rolle i prosjektet. Bøndene har nylig organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold, bl.a. med et formål om å få en felles møteplass for å diskutere, dele kunnskap og erfaringer.

Sluttefekten av prosjektet skal være at Kodal Minerals PLC søknad til Larvik og Andebu kommuner om tillatelse til å starte gruvedrift i Andersbotnen avvises på grunn av at selskapet ikke er hjemmelshaver til tinglyst rettigheter.
Utstedt tillatelse fra Mineraldirektoratet erstattes med kr 30 000 til Kodal Phosphate AS og fosfatreservene i Andersbotten blir liggende som lager reserver i Moder Jord.
 
Knut Vidar Paulsen
Leder Stiftelsen Natur og Kultur
 
Bakgrunn:
Biogassprosjektet i Vestfold ble initiert av politikerne i Vestfold etter et studiebesøk i Trollhättan i Sverige. I første omgang var prosjektet et unikt 12K samarbeid, med hensikt om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av avfallet vårt. Det har vært gjennomført både forstudie og et forprosjekt, og deretter ble det besluttet at prosjektet skulle videreføres som et OPS-prosjekt. Vesar fikk i oppdrag å gjennomføre de nødvendige prosessene i dette prosjektet, og har frem til stiftelsen av Greve Biogass AS ledet arbeidet på vegne av kommunene. I juni 2011 inngikk Vesar en intensjonsavtale med Grenlandkommunene om levering av matavfall og slam til biogassanlegget, noe som gjorde at prosjektet ble videreført som «Biogass i Vestfold og Grenland». Våren 2012 ble det klart at det ikke lot seg gjøre å bygge anlegget etter OPS-modellen, og Vesar fikk mandat til å fortsette utviklingen av biogassprosjektet med alternative eiermodeller.

Etter en grundig gjennomgang ble det klart at det beste alternative for realiseringen av et biogassanlegg i regionen Grenland Vestfold ville være etter «Vesarmodellen», som er basert på erfaringer fra hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag. Denne modellen innebærer at en kommune eier og finansierer biogassanlegget, og at det opprettes et bestillerselskap som får ansvaret med å prosjektere og bygge det nye anlegget og dermed leie anlegget tilbake på lagtids kontrakt. Driften vil bli konkurranseutsatt.

For å minimere risiko i prosjektet ble det stilt flere forutsetninger for realiseringen av prosjektet. Disse forutsetningene er blant annet knyttet opp til avsetning av biogass og biogjødsel. Forutsetningene måtte være på plass før bestillerselskapet ble stiftet.

Slik har biogassanlegget blitt realisert:
 • Tønsberg kommune eier og finansiere anlegget
 • Greve Biogass er ansvarlig for å prosjektere og bygge anlegget på vegne av Tønsberg kommune
 • Greve Biogass leier anlegget tilbake på langtidskontrakt
 • Driften av anlegget er konkurranseutsatt, det er Lindum som skal drifte anlegget

Krigsseilernes plass

Av Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond

Søndre Vestfolds Skipsførerforening har i følge Sandefjord Blad i april behandlet maritime særtrekk i byen.

Krigsseiler byen Sandefjord har tradisjon for å sette blomster foran minnetavlene i Sandefjord og Sandar kirke den 8. mai under frigjøringsmarkeringen. Minnetavlene med innskriften ― De satte livet inn ― i våpenhuset i Sandar Kirke med over 222 sandaringer ble avduket 17. mai 1947. 100 navn står på minnetavlene som ble avduket 29. juli 1947 i Sandefjord kirke.

Søndre Vestfolds Skipsførerforening har påpekt at utplasserte gjenstander og gatenavn i Sandefjord står i fare for å forsvinne.

Denne utviklingen bidro i april Kultur- og fritidsutvalget i byen til å forsterke ved bevilgningen av 60 000 kroner til installasjonen «Veiviseren». Den er så langt tenkt utplassert foran Sjøfartsmuseet.

Solstadprosjektet med Aage Andersen og Sigurd Ohrem forsøkte 6. april å fjerne ankeret, men lykkes ikke i følge bilde i Sandefjords Blad den 7. april. Deres installasjon revitaliserer ikke plassen, men er et nytt uheldig framstøt mot symboler fra Sandefjord maritime historie. Sjøfartsmuseet ble nedlagt i 2002.

Solstadprosjektet oppfordres på denne bakgrunn til å finne en mer høvelig plass til forfatter Dag Solstads 75 årsdag i sommer og installasjonen.

Krigsseilerne ga Alt for Norge og Krigsseilerens plass må bli det nye navnet på plassen der ankeret står foran Sjøfartsmuseet.

Aktuell kommentar fra leder av Nordahl Grieg Fredsfond ved leder Knut Vidar Paulsen den 9. april

etter vedtak på Høyres landsmøte 8. — 10. april 2016.

Mot statsministerens råd, vedtok Høyres landsmøte enstemmig NATOs to-prosentmål som Høyres langsiktige mål. At målet ikke er tidfestet, gjorde det trolig lettere for Solberg å støtte resolusjonen. Flere fylker ville at Norge skulle nå målet innen 2024.

Bak diskusjonen om prosentmålet, ligger en betydelig misnøye nedover i Høyres rekker med at en Høyre-ledet regjering gjennom to og et halvt år ikke har levert så mye penger til Forsvaret som mange hadde forventet. 17 av 19 fylkeslag, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, hadde sendt inn resolusjonsforslag med krav om betydelig styrking av Forsvaret - 12 av dem med krav om 2 prosent av BNP til Forsvaret.

Etter vedtakene på Høyres Landsmøte forventes det at regjeringen minner om vårt Åpne brev av 30. september 2015 om Langtidsplanen for forsvaret der Nordahl Grieg Fredsfond anbefalte at Norge i samråd med Sverige, Finland, De baltiske land, Polen, Ukraina, Tyskland og Nederland innledet de utsatte samtaler som skulle ha funnet sted i samarbeid med Russland høsten 2014. De planlagte 15 besøk og aktiviteter var bl.a.:

 • Besøk fra den russiske hærsjefen
 • Stabssamtaler om sjømilitært samarbeid
 • Bilaterale embetssamtaler». 

Generalløytnant og sjef for etterretningstjenesten Morten Haga Lundes foredrag «Etterretningstjenestens fokus 2016» i Oslo Militære Samfund 14. mars 2016 var en nøktern fagmilitær gjennomgang av situasjonen regionalt, kontinentalt og globalt.

Høyres landsmøte vedtak er et utgangspunkt for en etterlengtet dialog etter at russiske myndigheter i 2016 har besluttet å redusere landets militære opprustning.


Aktuell kommentar den 7. april 2016 fra Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond.

Høyres landsmøte kan i helgen komme til å binde partiet og regjeringen til målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret innen 2014, noe Nato-landene vedtok på sitt toppmøte i Wales i 2014. Så mye som 11 av 19 fylkeslag har sendt inn resolusjonsforslag som vil binde partiet til denne målsetningen.

Kom ikke her å beskyld Høyre for å avskaffe fattigdom i Norge, når partiet har mulighet til å prioritere det politisk/finansierte/militær/industrielle kompleks!
Aktuell kommentar den 31. mars 2016 fra Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond.

Sandefjord Forsvarsforening hadde årsmøte torsdag 10. mars på Kong Carl i Sandefjord. Jeg fremmet før årsmøtet et forslag om at regjeringen skriver inn følgende tekst i Langtidsplanen for forsvaret og fremmer forslaget i forbindelse med vedtaket av dokumentet fra NATO-toppmøte i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016. Forslaget var:

«Nato arbeider for en verden fri for kjernevåpen. Et skritt på denne veien slo NATO fast på Toppmøtet i Chicago i 2012 ved at alliansen vedtok at slike våpen ikke skal brukes mot land som er med i Ikke-spredningsavtalen (NPT), som ikke har kjernevåpen, og som overholder sine forpliktelser.
Nato utvider nå sine forpliktelser ved å slå fast at slike våpen ikke skal brukes mot land som er med i Ikke-spredningsavtalen (NPT), som har kjernevåpen, og som overholder sine forpliktelser». Forslaget ble sendt for sent for sent inn, men jeg fikk anledning til å lese forslaget og ble valgt inn i styret i Sandefjord Forsvarsforening.

På Facebook fikk jeg dagen før møtet den 9. mars kl. 17.37 følgende hyggelige oppmuntring fra Ragnar Aamot etter at innspillet var spredd på forskjellige nettsteder i Sandefjord. Ragnar Aamot skrev: «God dag, Jeg viser til meldingen om støtte til ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Jeg støtter også denne uttalelsen. Jeg har som bakgrunn at jeg var nestformann i Oslo Forsvarsforening, styremedlem i Folk og Forsvar og foreleser for nye rekrutter i opplæring av Etterretnings- og sikkerhetstjeneste på Akershus Festning. Jeg har også bakgrunn som ansvarlig for forsvarsstoff i Morgenbladet og har forfattet boken "Forsvaret - reform eller konfrontasjon. En bok om soldaten i Forsvaret" som ble utgitt på Elingaard Forlag. Som ung mann var jeg med i en liten gruppe som etablerte HV-Ungdommen i HV-12 under ledelse av fenrik Nilsen i Trondheim. Med i gruppen var også senere justisminister Odd Einar Dørum. Vi hadde Trondheim og Røros som tjenersteo0mråder. vi spilte også 8inn instruksjonsfilmer for ungdommen i forsvaret. Siden jeg nå har passert 70 år begynner det å bli en liten stund siden, men meningene er de samme. Lykke til».

Den 10. mars 2016 lå Vestfold i front i atomvåpenspørsmålet i Norge:

«UTTALELSE FRA LARVIK NEI TIL ATOMVÅPEN PÅ ÅRSMØTET 10. mars 2016.

Til de politiske partiene på Stortinget.

Regjeringen har nå startet en utredning om Veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken.  Denne utredningen skal pågå i ett år og behandles i Stortinget våren 2017. Vi i Larvik Nei til atomvåpen vil komme med et innspill i denne sammenheng.

Atomvåpen er de mest ødeleggende våpen menneskeheten har frambrakt, og vi vil minne om hvor viktig det er med videre arbeid  for nedrustning og med mål om å avskaffe disse våpnene.
Siden år 2000 har faktisk kjernevåpenstatene halvert antall stridshoder, men likevel er det anslagsvis 16000 slike stridshoder igjen. De landene som har slike våpen er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, Pakistan, India og Nord-Korea.  Utredningen om sikkerhetspolitikk må vise vei for nedrustningsplaner, slik at vi snart kan leve i en verden fri for atomvåpen. Vi ber regjering og Storting medvirke til å uttrykke slike intensjoner i alle aktuelle sammenhenger, ikke minst når NATOs strategier diskuteres, og at det nedfelles i Langtidsplan for forsvaret, som snart skal behandles.

I stedet bør de folkevalgte arbeide for felles tillitsskapende tiltak i vår del av verden, slik at en balansert nedrustning kan bli gjennomført. En nedrustning i alle kjernevåpen-land vil frigjøre økonomiske og andre ressurser slik at vår tids nød og konflikt krigshandlinger kan avhjelpes. Ingen er tjent med atomvåpen!»

I Aftenposten onsdag den 30. mars har Statsminister Erna Solberg artikkelen: Norge arbeider aktivt mot atomvåpen. I dag, den 31. mars, samles 52 statsledere i Washington DC til et toppmøte for å styrke samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet. Vi oppfordrer Statsminister Erna Solberg ta med seg innspillene fra Vestfold, og til å støtte Ordførere for freds gamle mål om å avskaffe alle atomvåpen innen 2020. Lykke til.


 
Aktuell kommentar den 9. juni 2015, Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond

Land for land rapportering (LLR) ble innført i Norge fra 1.1.2014 for alle norskregistrerte, multi-nasjonale selskaper som driver innen petroleums- og gruveindustrien, samt innen skogdrift. Formålet med LLR er å synliggjøre kapitalflyt over landegrensene, og forhindre eller avsløre ulovlig kapitalflukt og uønsket skattetilpasning.

I utvidet LLR, som er spesifikt utviklet for petroleums- og gruveselskaper, skal også opplysninger om blant annet profitt, kostnader, investeringer, produksjon og aksjeutbytte inkluderes. I løpet av et drøyt tiår ble fattige land tappet for skatteinntekter tilsvarende mer enn syv oljefond, dvs. 48 972,7 milliarder kroner. Det er anslått at utviklingsland mister 2 dollar for hver dollar de får i investeringer som følge av ulovlig kapitalflyt ut av landet.

Utviklingsland taper hvert år enorme verdier på kapitalflukt. I perioden 2003-2012 ble utviklingsland og fremvoksende industriland tappet for 6600 milliarder USD. Får disse landene hånd om disse inntektene kan de avskaffe nød, fattigdom og arbeidsløshet innen 2017 og etablere nasjonale Grønne fond.

I 2013 anslo Økokrim at hele 136 milliarder kroner unndras beskatning årlig i Norge. Med en selskapsskatt på 27 prosent tilsvarer det 37 milliarder i årlige tapte skatteinntekter. Når Arbeiderpartiet nå tar til orde for at Norge skal bli første landet i verden til å innføre en ny åpenhetslov for multinasjonale selskaper, er dette et viktig skritt i riktig retning som globalt må bli et internasjonalt løft for alle land som deltar på FNs klimakonferanse i Paris. Åpenhetsloven vil være avgjørende for den framtidige finansieringen av tiltak for å avvikle klimakrisen og utvikle velferdsstaten. De multinasjonale selskaper skal også bidra over skattesedelen. I dag er så mye som en tredjedel av verdens bruttonasjonalprodukt gjemt bort i skatteparadiser.

Utvidet LLR er basert på et forslag som er utarbeidet av organisasjonen Publish What You Pay Norge (PWYP Norge).  En organisasjon som arbeider for å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt i petroleums- og gruveindustrien. Stortinget debatterte Åpenhetsloven med de tre siste åpenhetskravene til selskapene den 5. juni.  Globale vedtak av Åpenhetslover før FNs klimatoppmøte i Paris vil være et internasjonalt løft, der de folkevalgte i verdenssamfunnet stiller seg på siden til nasjonale bedrifter og vanlige skattebetalere. Finansdepartementet i Norge har så langt beskyttet skatteparadiser ved ikke å kreve rapportering fra såkalte støttefunksjoner i disse landene, da dagens LLR fritar multinasjonaleselskap fra å rapportere fra skatteparadis.

Den internasjonale klimakonferansen (UNPCCC) — COP 21 i Le Bourget utenfor Paris — den 30. november til 11. desember 2015 må evaluere prosessen med å få vedtatt Åpenhetslover nasjonalt og globalt for å finansiere Grønne fond. Og fredens mål i Atlanterhavserklæringen fra august 1941 om — demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød skal være retningsgivende for arbeidet i en verden med 1. milliard fattige og 40 millioner mennesker som dør av underernæring hver dag; 27 millioner slaver, 30 millioner klimaflyktninger og 32 millioner flyktninger fra kriger. FNs klimakonferanse i Paris skal legge det politiske grunnlaget for The New Climate Economy ved avskaffelse av sult, slaveri, arbeidsløshet og fattigdom innen 2017; 60 % CO kutt fra 1990 nivå innen 2020, 80 % CO kutt fra 1990 nivå innen 2030, der klimabalanse åpner for en planlagt temperatur nedgang til 0 °C i forhold til 1850-niva innen 2100, for å fremme de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene.


Aktuell kommentar den 17. februar, Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur

Jonas Gahr Støre tok i sin tale til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet den 11. februar til orde for en ny industripolitikk. Han vil at Arbeiderpartiet skal sette ned et utvalg som skal se på hvordan Norge kan utvikle industrien samtidig som klimagassutslippene blir redusert. Dette samsvarer med oppgave inndelingen for CO-reduksjonene i de forskjellige næringssektorer som er reist i dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy».
   
I dag er 37 prosent av Oslo Børs eid av utenlandske eiere. Stortinget bør vedta at Norges Bank bistår statlige og kommunale fond for å sikre partnerskap ved hjemkjøp fra utenlandske eiere. Hjemkjøp bør skje fra miljøfarlige virksomheter for klimavennlig omstilling nasjonalt, regionalt og globalt.

Et løft for Norges banks nye fondsdivisjoner er å avsette:
 1. 1500 milliarder til investeringer i Kommunesektoren, Helseforetakene og staten for energi +bygg innen: 1. Boligsektoren; 2. Industrien; 3. Transport og annen virksomhet for å etablere nullutslippsamfunn og klimabalanse i alle norske byer innen 2030.
 2. 1500 milliard kroner stilles til disposisjon for: Norges Banks divisjon for nasjonale og nordiske investeringer i grønn omstilling. Klare rammer etableres for statlig, fylkeskommunale og kommunale partnerskap med næringslivet for å styrke fellesskapets evne til å sikre klimamessige nullutslippsløsninger lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.
 3. 1000 milliarder kroner i gullbeholdning hentes hjem ved å øke Norges Banks gullbeholdning, for å fremme avskaffelse av atomvåpen innen 2020, implementere 60 % CO2 kutt innen 2017 og en nedgang i temperaturen til 0 °C i forhold til 2100 ved å stille til disposisjon for målene:
        • 500 milliarder kroner som garanti for Verdensbanken.
        • 500 milliarder kroner som garanti for den fellesbank BRIKS-
           landene har opprettet.

Finansselskapet DNB, der den norske stat eier 34 % og andre finansselskaper i Norden og i landene i Arktis råd tas av børs. Gjennom klimalover og konsesjoner pålegges bankene å stille utlånsbetingelser om nullutslipp av klimagasser for å fremme en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850 innen 2100 i «The New Climate Economy» ved utstedelse av lån.

Av en meningsmåling utført av Opinion for organisasjonen «Folk og Forsvar» mener bare 59 prosent at NATO trygger landet.  Dette er den laveste oppslutning NATO har hatt i Norge på 25 år. Det er særlig ungdommen som tar farvel med militæralliansen som ideologisk bygger på førstebruk av atomvåpen, konvensjonell avskrekking og sanksjoner.  Tillitskapene samarbeid, nedrustning og fred tjener ikke det politisk/finansierte/militærindustrielle kompleks. Blant ungdom mellom 18 og 22 år synes nok de fleste at det ikke er stas å slutte opp om NATOs folkerettsstridige kriger. Blant ungdommen er oppslutningen om NATO sunket til 40 prosent.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide varsler om «varig endring» i det sikkerhetspolitiske landskapet gjennom NATO-øvelsen i Finnmark i mars. Mette Kongshjem, pensjonert ambassadør skriver i Aftenposten 14. februar: «― Vi har avvist en anmodning fra Russland om å hjelpe med å hente opp et flyvrak med fire unge døde russere fra havet utenfor Berlevåg, og vi har avvist en invitasjon om å delta i en felles minnesermoni for marinesoldater fra den russiske Nordflåten som døde under andre verdenskrig». Les Nordahl Grieg Fredsfonds åpne brev om saken, se kolonnen med åpne brev.

Dronedrap

Jürgen Rose er ex-oberstløytnant. Her peker han på at US-president Obama etter alle kriterier på folkerett er krigsforbryter. På `terror-tirsdagen`, gir han hver uke grønt lys for dronedrap. Den tyske regjering har ikke utstyret. Krigsminister von derLeyen sier det er en mangel ved tysk stormakts-politikk, hanmå gjøre noe med. Han kan regne med kansler Merkels støtte. SPD og De Grønne i Tyskland går ikke alvorlig ut mot mordprogrammet. Hva kan vi regne med av tyske og norske politikere etter 25 år med støtte til NATOs angrepskriger?   
   
Kommentar til debatt om fredsfyrsten Obama: Dronekrig - terrorkrig?!  

Jürgen Roses innspill er fra Neue Rheinische Zeitung i januar 2014: Et eksempel på hvor kontraproduktivt det er å erstatte fredsarbeid med bruk av alle ressurser på høyteknologiske våpen, er utvikling av droner. De styres fra uangripelige baser med sine døds-laster. Utdeling av Nobels fredspris misbrukes til å profilere Obama som `fredsfyrste`. Når verdier snus opp ned slik, kan USA- presidenten intensivt fortsette programmet til CIAs `Special Activities Division` og SOCOM (US Special Operations Command) i Tampa, Florida. Ofrene for `krig mot terror` er tusenvis uskyldige sivile. Strengt hemmelige JSOC (Joint Special Operations Command) har ansvar for CIAs ubemannete fly, men angrepene derfra kontrolleres ikke av noen offentlig instans. Alt i oktober 2009 sier derfor Philip Alston, hos FNs høykommissær for flyktninger: `CIAs program dreper svært mange, og er absolutt uansvarlig i forhold til relevant folkerett`.

Strafferetts-professor i USA, Marjorie Cohn, har stor anseelse. Hun sier om droneangrep: `Overlagte politiske drap med tillatelse fra regjeringen uten enhver retts-prosedyre er krigs-forbrytelser ifølge `US War Crime Act`.  FN-charteret og Genéve-konvensjonen sier: `Under ingen omstendighet kan vilkårlige henrettelser rettferdiggjøres, selv ikke i krigstid`.

Følgelig er USAs president statsterrorist og morder, en jevnbyrdig gjenganger av Osama bin Laden, privat-terroristen, som Obama lar mishandle og drepe i en regulær lynsj-henrettelse.

Journalist, Jeremy Scahill, utgir Skitne kriger. Boka bygger på flere års gransking. Her viser han til dokumenter som bekrefter USAs hemmelige kommandoaksjoner. I Dronenes år gir Scahill innsikt i planlegging og utføring av den folkeretts-stridige dronekrigen: `12 måneder etter innsettelsen er Obamas anti-terror-team intensivt opptatt av å formalisere tiltak for å ta livet av terror-mistenkte og `militante`. Det er uproblematisk for Obama å overta der Bush-folkene, de ny-konservative, slapp og deres syn på verden, som en stor slagmark. På døds-listene fra `terror-tirsdagene` står navn fra hele verden. I motsetning til Bush, som overlater vedtak om å ta livet av folk til de militære og CIA, vil Obama selv signere drapsordrene og lede tirsdagsmøtene. Da `nomineres mål` og folk listeføres. Ofte er det krigere i Pakistan, Jemen og Somalia, men av og til er det personer med løs kontakt til noen mistenkte, eller de bor rett og slett i en bestemt region eller et land som statsterroristene har under lupen`.  

New York Times: Den hemmelige nomineringsprosessen er noe Obamas folk har funnet på. En debatt-klubb av hardlinere sitter med lupe og studerer PowerPoint-framstillinger med navn, dekknavn og biografier over mistenkte medlemmer av al-Qaida-avleggere i Jemen eller fra deres allierte i somaliske Shabaab-militsen`,

Å havne på dødslisten betyr forhåndsstraff av dem som oppføres som mistenkte terrorister. Deres livssituasjon i seg selv gjør dem til fritt vilt. Når Signature Strikes innføres, står ikke lenger bare folk på dødslistene, som forbereder komplott mot USA. Metoden rettferdiggjør å ta liv av folk som har mulighet og kan gjennomføre slike handlinger en gang i framtida. Det er nok å tilhøre en bestemt gruppe menn `i stridsdyktig alder` i en pakistansk region. Obama godkjenner angrep fra JSOP(Joint Special Operations Command), mot utvalgte personer i Jemen som ingen i staben overhodet kjenner. Slike feige drap heter i JSOP-språket; Terrorist Attack Disruption Strikes; `Slag for å forstyrre terrorist-angrep`

Professor Michael Boyle er ved La Salle-universitetet i Philadelphia. Han har erfaring fra Obamas valgkamp fra ekspertgruppen på terror-`forsvar`. Nå peker han på den kriminelle karakteren av programmet: `Med drapslistene bryter presidenten løftet om å sørge for at kamp  mot terror baseres på USAs forfatning. Fra det ovale rom gjøres derimot drap uten lov og dom til normal rutine når USA bruker sitt foreløpige teknologiske forsprang i skyggekriger med droner i Afghanistan, Pakistan, Jemen, og Somalia. Uten grunnlag i jus, rettsvesen og uten offentlig innsyn signeres for drap, uke etter uke, mens debatt om hvorvidt folk på drapslisten er skyldig- ikke skyldig føres bak lukkete dører`.

Dette gjør det innlysende at debatt om dronene ikke må miste fokus på det sentrale: Hva er hensikten? Debatt med fokus på dronenes virkning, kan lett føre på villspor. De ansvarlige vil ha debatt som avsporer fra det illegitime, illegale og folkeretts-stridige i stats-terroren. Uansett må denne formen for krigføring stanses øyeblikkelig. Men NATO-regjeringer er med, dels med stilltiende godkjennelse, men og med leveranser av delutstyr!  

I tillegg til det høyeste prioriterte målet, trengs rustningskontroll og nedrustningstiltak, først og fremst for å få kontroll med en meget rask teknologisk utvikling av droner. Slik vi i praksis under den kalde krigen får på plass tiltak for nedrustning, trengs grep for å få kontroll med opprustningsdynamikken i dette nye og mangesidige våpensystem. For å klare må det utvikles brukbare definisjoner som kan kontrollere at nedrustningen følger avtalene. 

Pentagons definisjon av droner i dag: `En drone er et ubemannet fly eller en ballong, som kan styres via fjernkontroll`. Den er utilstrekkelig, for under den definisjonen faller alle fjernstyrte bomber, raketter og kryssermissiler, altså hele arsenalet av moderne kampfly.

Det trengs spesifiserte kriterier for droner, som skal elimineres fra våpenarsenalet for å få til konstruktive og framgangsrike tiltak i forhandlinger om rustningskontroll og nedrustning. Aktuelle definisjonskriterier må underlegges mer detaljert overprøving. Forslag:
- Droner drives av motor eller et drivverk og beveger seg ikke ballistisk, men aero-dynamisk i luften, som hang-glidere eller helikopter.
- Droner kan starte og lande igjen flere ganger.
- Droner kontrolleres og styres av radio og/eller satellitter.
- Droner kan brukes i etterretnings-system, som bærere av flere våpentyper eller som enveis-kamikaze-våpen.
- Droner kan inndeles etter rekkevidde i taktiske, operative og strategiske system.
- Droner har meget ulik fly-varighet, fra få timer til flere dager.
- Dronenes stayerevne kan forsterkes flere ganger ved hjelp av luft-tanking.
- Droner kan nå meget ulik høyde og fjelltopper.
Forslaget til kriterier er ikke fullstendige, men viser hvilke spesifikasjoner og kategorier av ubemannete fly som i en prosess for rustningskontroll og forhandlinger om nedrustning, kan elimineres eller legges inn i omforente konsensus-avtaler.   
Vi vet at droner også kan være til sivil nytte. Selv om det er den mest humane løsningen, vil det å eliminere alle dronesystem være urealistisk, også fordi teknologien er så utbredt.

Per Lothar Lindtner, 11/9-2014. Kilde: Unsere Zeit/Antimilitarismus/Jürgen Rose Neue/ Rheinische Zeitung i januar 2014.  

FN taper i konkurranse med NATO

Av Gunnar Garbo

"Så fort de grusomme flyangrepene mot tvillingtårnene i New York var over, erklærte Jens Stoltenberg som statsminister at nå måtte Norge i samsvar med NATO-pakten bistå USA i krigen mot gjerningsmennene. Det var ingen enkel sak. Flykaprerne var omkommet i de to tårnene sammen med fangene sine. Bakmennene var ukjente. Uten god kunnskap om bakmennene valgte Washington å gå til krig mot Afghanistan. Det forelå ikke noe bevis for at  regjeringen i Afghanistan var medansvarlig for angrepet på tvillingtårnene. Jens Stoltenberg fikk likevel norske spesialtropper med i det ulovlige angrepet fra første øyeblikk – uten hjemmel verken fra FN eller fra Stortinget. Dette var en så grov forbrytelse mot folkeretten at det burde ha ledet til rettssak ved den internasjonale domstolen. Men lederne i Washington var godt fornøyde med et norsk medansvar.

Det vi burde ha gjort og som vi bør gjøre straks, finner vi ganske enkelt i FN-pakten. I motsetning til NATO, som er et maktorgan for de vestlige land, opererer FN med bakgrunn i en pakt som er underskrevet av alle verdens land. Men selv om NATO er avhengig av et mandat fra FNs Sikkerhetsråd for at operasjonene skal være rettmessige, setter organisasjonen aksjoner igjennom uten denne godkjenningen. I virkeligheten er det oppstått en konkurranse mellom de to organene. FN-organet er hittil den tapende part.

I denne situasjonen har den norske regjeringen klart å få Jens Stoltenberg utnevnt til NATOs generalsekretær. Det plasserer Norge i en særstilling. Gjennom lang tid har det vært et godt norsk prinsipp å støtte FN og aldri gjøre noe til skade for FN. Skal vi fortsette den politikken, må regjeringen altså arbeide for at NATOs generalsekretær skal støtte NATOs konkurrent. En slik holdning ser vi i dag ingen tegn til. Faren er overhengende for at Norge vil bli ytterligere lydhør for USAs ønsker. Dette gjør etter mitt syn behovet for en våken og pågående fredsbevegelse i Norge større enn noen gang," skriver Gunnar Garbo blant annet i forordet til nyutgivelse av boka "Også krig er terror". Les hele teksten under "les mer."
 
Gunnar Garbos forord til nyutgivelsen av boka "Også krig er terror."

Takket være gode venner i fredsbevegelsen og forlegger Jørgen Johansen utgis min bok ”Også krig er terror” nå for tredje gang. Det er jeg glad og takknemlig for. Det er gått 12 år siden forrige utgivelse. Verdensbegivenhetene siden da gjør ikke budskapet mindre aktuelt, tvert om.

Krig som terror er ikke noe nytt. Da Norge var okkupert av Hitler-Tyskland, arbeidet jeg en del med en motstandsavis i Bergen, i det som den  gang ble kalt illegal presse. Jeg satt regelmessig og lyttet til BBC i en kjeller som vi mente var trygg, fordi Gestaposjefen i Bergen visstnok bodde i øverste etasje. Jeg gikk ut fra som selvsagt at bombingen av Berlin, Dresden og andre tyske byer gjaldt militære organer og rustningsindustri i byene. Først i nyere tid ble jeg oppmerksom på at målet utrolig nok var å ramme og terrorisere den tyske sivilbefolkningen. Våre vestlige allierte hadde lært av Hitler. Jeg tviler på om Nordahl Grieg hadde deltatt på sin fatale tur til Berlin om han hadde skjønt hva målet for bombeflyet var.

NATO vedtok sitt nye strategiske konsept i 1999, med støtte fra daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Konseptet går ut på at NATO skal kunne iverksette militære tiltak uten autorisasjon fra Sikkerhetsrådet, utenfor NATO-området, og uten at det har forekommet noe aktuelt angrep. Konseptet var i realiteten en endring av Atlanterhavspakten, som ligger til grunn for NATO og det er i åpenbar strid med FN-paktens forbud mot såkalt preventive angrep. Til overmål ble den norske tilslutningen gitt uten at Stortinget på noen måte var blitt rådspurt.

Siden har Norge, som gjerne har kalt seg selv fredsnasjon, deltatt i flere introps, som er våre militæres ord for intervensjoner i andre land. Den viktigste gjaldt utvilsomt Afghanistan.
Så fort de grusomme flyangrepene mot tvillingtårnene i New York var over, erklærte Jens Stoltenberg som statsminister at nå måtte Norge i samsvar med NATO-pakten bistå USA i krigen mot gjerningsmennene. Det var ingen enkel sak. Flykaprerne var omkommet i de to tårnene sammen med fangene sine. Bakmennene var ukjente.

Uten god kunnskap om bakmennene valgte Washington å gå til krig mot Afghanistan. Det forelå ikke noe bevis for at  regjeringen i Afghanistan var medansvarlig for angrepet på tvillingtårnene. Jens Stoltenberg fikk likevel norske spesialtropper med i det ulovlige angrepet fra første øyeblikk – uten hjemmel verken fra FN eller fra Stortinget. Dette var en så grov forbrytelse mot folkeretten at det burde ha ledet til rettssak ved den internasjonale domstolen. Men lederne i Washington var godt fornøyde med et norsk medansvar.

Det vi burde ha gjort og som vi bør gjøre straks, finner vi ganske enkelt i FN-pakten. I motsetning til NATO, som er et maktorgan for de vestlige land, opererer FN med bakgrunn i en pakt som er underskrevet av alle verdens land. Men selv om NATO er avhengig av et mandat fra FNs Sikkerhetsråd for at operasjonene skal være rettmessige, setter organisasjonen aksjoner igjennom uten denne godkjenningen. I virkeligheten er det oppstått en konkurranse mellom de to organene. FN-organet er hittil den tapende part.

I denne situasjonen har den norske regjeringen klart å få Jens Stoltenberg utnevnt til NATOs generalsekretær. Det plasserer Norge i en særstilling. Gjennom lang tid har det vært et godt norsk prinsipp å støtte FN og aldri gjøre noe til skade for FN. Skal vi fortsette den politikken, må regjeringen altså arbeide for at NATOs generalsekretær skal støtte NATOs konkurrent. En slik holdning ser vi i dag ingen tegn til. Faren er overhengende for at Norge vil bli ytterligere lydhør for USAs ønsker. Dette gjør etter mitt syn behovet for en våken og pågående fredsbevegelse i Norge større enn noen gang. Mitt håp er at denne nyutgivelsen kan være et bidrag nettopp til det.

Aktuell kommentar, Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur 02.06.2014

I år er Grunnloven av 1814 200 år og utbruddet av Den første verdenskrig 100 år. I 2015 er det 110 år etter Unionsoppløsningen i 1905, 75 år siden 9. april 1940 og tradisjonen med feiring av frigjøringsdagen fra fascismen 8. mai er 70 år. Norge har i år vært medlem i NATO i 65 år. Den norske Fredskomité utga boka: Vår nordlige dimensjon i 2001.
I august 2012 kontaktet Stiftelsen Natur og Kultur partiene og de fleste ønsket innspill til sitt programarbeid. Under canadisk ledelse av Arktis råd, framleggelse av Klimarapport 2 og krisen i Ukraina er dokumentet: Vår nordlige dimensjon sendt ut.

I et åpent brev 1. mai har vi oppfordret ordførerne i Lardal, Larvik, Sandefjord, Stokke og Andebu at kommunene samvirker med Klima- og markedsseksjonen i Klima- og miljødepartementet i et klimapolitisk pilotprosjekt i søndre Vestfold. Kommunene i samarbeider med skog og landbruk, næringslivsorganisasjonene, faglige sammenslutninger, transport, boligsektor mm. for å få kartlagt:

 1. Status for klimabalanse i hver kommune innen 8. mai 2014.
 2. Volumet på skogsarealene, landbrukets, fjordene og kystsonens CO2-binding, havet, innsjøene og elvenes surhetsgrad.
 3. Volumet på virksomhetens årlige CO2-utslipp og forslag om nullutslipp i virksomhetene innen 2017.
 4. Kostnadsestimat for finansiering av nullutslipp fra virksomhetene.
 5. Staten gir rentefri lån fra 2014 for å finansiere nullutslipp i virksomhetene.
 6. Kvartalsrapportering og måling av tiltakenes effekt.
 7. Status for klimabalanse i hver kommune den 1. desember 2015 før åpningen av FNs klimatoppmøte i Paris.
 
Det norske klimafondet er nå på 360 milliarder kroner. Stortinget må i 2014 vedta å øremerke 100 milliarder av fondet til land som av sot og CO2-forurensende stater er ført inn i klimakatastrofe.
 
Statsminister Erna Solberg meddeler statsledere i land med klimakatastrofer at Den norske stat stiller en kredittgaranti på 100 milliarder kroner fra Det norske klimafondet. Etter innmelding av behov får myndighetene i rammede land umiddelbar beskjed om garantiens størrelse.  Alle nødlidende medmennesker tilføres resurser og livskraft ved sunn mat, skolegang, helsetjenester, bolig, et trygt og verdig liv.
 
Virksomheter som ikke vil bidra til å avskaffe fattigdom, fjerne utslipp av sot, CO2 og varme eller har planer om det, stenges ned i 2014 som en del av en vellykket forberedelse til FNs Klimatoppmøte i Paris i 2015.
 
Dokumentet: Vår nordlige dimensjon er  nå sendt alle politiske partier i Norge til behandling. Følg med påwww.fredsfond.infoog temaene i venstre kolonne. Særlig aktuelt er ÅPNE BREV, situasjonen i Ukraina og Oppropet: Ny Helsingforskonferanse i 2015. Slutter du deg til innholdet i oppropet send en e-post til nordahl.grieg.fredsfond (a) gmail.com eller ring tlf.: 0047 41 50 62 71.

Aktuell kommentar, 
Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond
5. mai 2014


I år er Grunnloven av 1814 200 år og utbruddet av Den første verdenskrig 100 år. I 2015 er det 110 år etter Unionsoppløsningen i 1905, 75 år siden 9. april 1940 og tradisjonen med feiring av 8. mai er 70 år. Norge har deltatt i angrepskriger og vært medlem i NATO i 65 år. 

Den norske Fredskomité utga boka: Vår nordlige dimensjon i 2001.
I august 2012 kontaktet Stiftelsen Natur og Kultur partiene og de fleste ønsket innspill til sitt programarbeid. Under canadisk ledelse av Arktis råd, framleggelse av Klimarapport 2 og krisen i Ukraina er dokumentet: Vår nordlige dimensjon sendt ut.

I et åpent brev 1. mai har vi oppfordret ordførerne i Lardal, Larvik, Sandefjord, Stokke og Andebu at kommunene samvirker med Klima- og markedsseksjonen i Klima- og miljødepartementet i et klimapolitisk pilotprosjekt i søndre Vestfold. Kommunene samarbeider med skog og landbruk, næringslivsorganisasjonene, faglige sammenslutninger, transport, boligsektor mm. for å få kartlagt:

 1. Status for klimabalanse i hver kommune innen 8. mai 2014.
 2. Volumet på skogsarealene, landbrukets, fjordene og kystsonens CO2-binding, havet, innsjøene og elvenes surhetsgrad
 3. Volumet på virksomhetens årlige CO2-utslipp og forslag om nullutslipp i virksomhetene innen 2017.
 4. Kostnadsestimat for finansiering av nullutslipp fra virksomhetene.
 5. Staten gir rentefri lån fra 2014 for å finansiere nullutslipp i virksomhetene.
 6. Kvartalsrapportering og måling av tiltakenes effekt.
 7. Status for klimabalanse i hver kommune den 1. desember 2015 før åpningen av FNs klimatoppmøte i Paris.

I dag er 8. og 17. mai en del av en nasjonal tradisjon. Vi minnes Høyesteretts rolle i 1940 og høyesterettdommernes stilltiende bidrag til å legitimere Adolf Hitlers rettsorden av 24. april 1940. I dag underordner dommere i Høyesterett seg EØS-domstolen og forsvarer ikke Grunnloven av 2014. 

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) møtte som første Stortingspresident ved åpningen av Sametinget. Han talte som stortingsrepresentant for Høyre den 13. september 2003 på Skreolægerknatten ved Tusenårsvarden, da plaketten for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, nedrustning og konvertering med utvikling og velferd for alle ble avduket. Talen ligger ute på www.fredsfond.info ― Varder for fred.

Den 31. mai arrangeres: Haukerødsymposiet 2014. Grunnloven av 1814 – 2014. En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule – Fred og Solidaritet – Frihet og Energi – Klimabalanse og Harmoni. Programmet ligger ute på Vestfold og verdensarven:www.leidin.info


Velkommen til 
Haukerød skole, Raveien 220 i Sandefjord 
fra kl. 12.00 – 16.00.Aktuelt 
Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur, den 25. Mars 2014.


Verdens matvaretoppmøte vedtok på FN-konferansen i 1996 mål om å halvere sulten i verden fram til år 2015. Derfor kan fortsatt om lag 1,02 milliarder mennesker ikke spise seg mette. 70 % av jordens fattige er kvinner, 800 millioner mennesker er kronisk underernærte, 18 000 barn av 40 000 mennesker dør hver dag av sult relaterte årsaker som følge politikken med FNs tusenårsmål. 1,4 milliarder mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom.

Statsminister Erna Solberg har i denne situasjonen blitt utpekt av FNs generalsekretær til å lede FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, sammen med Rwandas president Kagame.

Rio+20-konferansen i 2012 vedtok ikke nye mål for å avskaffe fattigdom innen2015.«Over én milliard mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Vår ambisjon er å utrydde fattigdom før 2030. Og det er mulig!», sa Børge Brende på et NGO-møte den 7. februar.

Vi enig i det siste, men gjør oppmerksom på at i løpet av de 644 dagene fram til 2016 vil 24 760 000 mennesker dø av sult av et slikt mål og en slik beslutning.

Statsminister Erna Solberg skal gå foran og vise vei ved å meddele statsledere i land som er ført inn i klimakatastrofe at den norske stat stiller til disposisjon en kredittgaranti på 100 milliarder kroner. 

Myndighetene i rammede land får umiddelbart beskjed av Utenriksminister Børge Brende om garantiens størrelse.  Alle nødlidende medmennesker tilføres resurser og livskraft ved sunn mat, skolegang, helsetjenester, bolig, et trygt og verdig liv innen 8. Mai i et samlet globalt løft.

Norge vil ved sitt eksempel sikre en nødvendig finansering for å avskaffe sult og fattigdom innen FNs klimakonferanse i Paris. Norge er et resultatorientert land med erfaringer fra tilsvarende prosesser, foran Johannesburg og Doha-konferansen. Og vi har pågangsmot, ressurser, diplomatiske og finansielle. Nuclear Security Summit (NSS) i Den Haags Slutterklæring skal være et annet løft fram mot FNs klimakonferansen i Paris og FNs klimatoppmøte i 2015.

1.       Borgerlønn (grunnlønn) på 282 000 kroner i Norge tilsvarer EUs 60 % fattigdomsgrense med en medianinntekt  på 470 000 kroner for alle i arbeid. Opptjeningstid settes til 40 år i solidaritet med ungdom og kommende generasjoner.
2.       Uføretrygd og pensjon på 235 000 kroner i Norge tilsvarer OECDs 50 % fattigdomsgrense.
3.       Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år med en grunnlønn på rundt 128 000 kroner i året. 
Vi minner om at Statsminister Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg før Stortingsvalget i 2005 bar det hvite armbåndet til bevegelsen: Gjør fattigdom til historie. Det forplikter lokalt, nasjonalt, regionalt, kontinentalt og globalt.

Publisert:
I Norden og Europa på:www.norfm.org
Internasjonalt av Global Citizens’ Initiative på: www.avaaz.org/en/contact
Mincome - basis inntekt prosjekt i Canada:http://en.wikipedia.org/wiki/Mincome
Erfaring mindre lege- og sykehusbesøk.


Knut Vidar Paulsen, leder i Stiftelsen Natur og Kultur
 
Aktuell kommentar den 19. juni 2013:
 
Godt valg!
 
Tiden er moden for et bredt naturhumanistisk forlik før Stortingsvalget, for å sikre kommune, fylkeskommune og staten nødvendige inntekter til velferd og omsorg for alle og som inkluderer planter og dyr.
  Utenriksdepartementets politiske ledelse støttet i 2013 ikke Stiftelsen Natur og Kulturs Opplysningsarbeid for fred. Men Nordahl Grieg Fredsfond støtter oss og arbeidet for en klimanøytralverden med velferd og omsorg for alle.
 
Etter klimaavtalen i Doha i 2012 er den naturhumanistiske utfordringen at Norden skal spille en ledende rolle og gjennom det påvirke Kina, USA, Japan, Sør-Korea, Canada, Russland, Brasil, Sør-Afrika og u-land til å slutte seg til globale kutt av sot- og CO-utslipp fra 1990 med 40 % innen 2015, 60 % innen 2020, 80 % innen 2025 og 100 % innen 2030. Menneske skapt temperaturstigning skal ikke over stiger 1 ºC i forhold til 1850-nivå gjennom null partikkel og karbongassutslipp i 2017 og nullutslippssamfunn i klimabalanse innen 2023. 
 
På målestasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard ble nivået av CO i atmosfæren sommeren 2012 for første gang målt til over 400 ppm (milliondeler). Verdens utslipp av sot- og CO-utslipp satte ny rekord i 2011, og øker nå med 3 % årlig.
 
Grensen for klimagasser i atmosfæren skal senkes til 175 ppm (parts permillion) innen 2023 og de nordiske lands strategi er å nå 1 ºC målet i 2023 og nullutslippssamfunn i klimabalanse innen 2030.
 
Dette er nødvendig. «-Klimaendringene er for verdens barn og unge en trussel for framtida, slik 3. verdenskrig var da jeg vokste opp. Det er naturkatastrofer som drivermennesker på flukt i langt større omfang enn kriger i verden i dag. Derfor er klimaendringene verdenssamfunnets store sikkerhetstrussel», sa Jan Egeland, Europadirektør i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Egeland innledet til debatt om verdens miljøsituasjon på Miljøverndepartementets arrangement i forbindelse med Miljøets dag 5. juni.
 
Mellom fire og15 ganger flere mennesker drives på flukt i dag fra naturkatastrofer enn kriger. Kampen om miljøressurser er i flere land blant årsakene til borgerkriger, for eksempel i Somalia og Syria. Det kommer til å bli massive folkevandringer ettersom konsekvensene av klimaendringene blir mer og merdramatiske, sa Egeland.
 
Støtt Nordahl Grieg Fredsfond og godt valg!
 
 
 
 
Knut Vidar Paulsen, leder i Stiftelsen Natur og Kultur
 
Aktuell kommentar den 19. mars 2012:
 
Vårløsningen!
Tiden er moden for et bredt skattepolitisk forlik før Stortingsvalget, for å sikre kommune, fylkeskommune og staten nødvendige inntekter til velferd og omsorg for alle. Et forlik som fremme beskatning av næringseiendom og boliger folk ikke bor i selv.
Skattemessig likebehandling av norske statsborgere og utenlandske eiere av norske bedrifter med et bunnfradrag på 1 millioner kroner for formue og 2 prosent skatt på formue over dette er en mer rettferdig skatteløsning enn den ordningen vi har i dag.
Arbeidende kapital må også tilgodesees ved at det etableres et bunnfradrag på 10 millioner for formue og 2 prosent skatt på formue over dette for å fremme innovasjon og nyetableringer.
Kommunal eiendomsskatt på næringseiendom, boliger og hytter for hvert objekt som har ligningsverdi over 1 million kroner skal sikre nødvendige kommunale inntekter. De dyreste luksuseiendommene skal ikke lenger subsidieres og rentefradrag fjernes på beløp til næringseiendom, boliger og hytter for hvert objekt med ligningsverdi over 1 million kroner.
En skatt, der personinntekter over 2 millioner kroner tilfaller Grønne solidaritetsfondskal bidra til å løse klimautfordringene og FNs Tusenårsmål. Finansnæringen må tøyles gjennom en global aktivitetsskatt på 5 promille av den daglige valutahandel i næringen.
FNs grønne solidaritetsfond i en plan A for Moder Jord skal finansieres av 1 % av BNP i alle industrialiserte land, for at fattige utviklingsland får mulighet til å gi skolegang og omsorgsstøtte til barn, arbeidsløse og funksjonshemmede, samt pensjoner til gamle.
Etter klimaavtalen i Doha i 2012 er klimautfordringene nå etter at Norge vil spille en ledende rolle at Kina, USA, Japan, Sør-Korea, Canada, Sør-Korea, Russland, Brasil og Sør-Afrika slutter seg til globale kutt av sot- og CO-utslipp fra 1990 med 30 prosent innen 2020, 40 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2030. Menneske skapt temperaturstigning skal ikke over stiger 1 ºC i forhold til 1850-nivå gjennom null partikkel og karbongassutslipp i 2017 og nullutslippssamfunn i klimabalanse innen 2023.
 
Grensen for klimagasser i atmosfæren må senkes til 350 ppm (parts per million) for å nå nullutslippssamfunn i 2020. James Hansen ved NASAs Goddard Institute mener at et nivå på 350 deler per million karbondioksid i luften fremdeles er akseptabelt. Likevel var tallet i 2010 på vei over 390, og hastigheten øker med 2 deler per million hvert år. Det overskrider nivåer fra seks hundre tusen år siden. På målestasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard ble nivået av CO i atmosfæren sommeren 2012 for første gang målt til over 400 ppm (miliondeler). Verdens utslipp av COsatte ny rekord i 2011, og øker nå med tre prosent årlig. Denne utviklingen kan ikke og skal ikke fortsette.
12. februar gjennomførte Nord-Korea sin tredje atomvåpen sprengning - et anslag mot at Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) trer i kraft.
7. mars svarte FNs sikkerhetsråd med å innskjerpe sanksjonene mot landet. I uke 9 varslet nordkoreanske myndigheter at de ville si opp en ikke-angrepsavtale fra 1991. Opphevelsen av våpenhvileavtalen som gjorde slutt på Koreakrigen i 1953 trådde i kraft 11. mars.
Sør-Korea og USA, samt Nord-Korea må i den spente situasjonen avblåse alle militærøvelser. Nord- og Sør-Korea bør 60- år etter Koreakrigen etablere diplomatiske forbindelser.
En atomvåpenfri sone på den koreanske halvøy, i Taiwan, Vietnam, Laos, Kambodsja, Japan og tillitsskapende forhandlinger for å løse spørsmål knyttet til delelinjen til havs, samt gjensidig reduksjon av væpnede styrker vil fremme felles- og kollektiv sikkerhet og en avspenning i regionen.
Nordahl Grieg Fredsfond har etter NRKs Brennpunkt-dokumentar om Norges krigføring i Libya i et åpent brev krevd at Stortinget vedtar at Stortingets presidentskap anmelder de norske flygerne og at Stortinget reiser riksrettssak mot daværende forsvarsminister Grete Faremo.
 
Knut Vidar Paulsen, leder
Stiftelsen Natur og Kultur
 
Aktuell kommentar den 18. Februar 2013:
 
Vårløsning vil komme
 
Nord-Korea atomprøvesprengning den 12. februar var at anslag mot arbeidet for at Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT trer i kraft. Sprengningen fant sted samme dag som Barach Obama talte om rikets tilstand i USA og ville foreslå dramatiskre kutt i atomvåpenlagrene både i USA og andre land, i følge New York Times.
På Pugwashkonferansen i Canada den 11. juli 2008 sa Norges Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen ”at nåværende avtaler for våpenkontroll er under press. Traktaten om konvensjonelle styrker i Europa (CFE) er nå under press, og fremtiden for Traktaten om mellomdistansevåpen (INF) har det vært stilt spørsmål ved…”.
I striden om NATOs planer om rakettforsvar i Europa, heter det nå fra Strøm-Eriksen: ”NATO og Norges budskap er at systemet ikke er rettet mot Russland”, Nationen 12. februar 2013.
Den rødgrønne regjeringen bør i stedet for å være ambassadører for norsk og internasjonal rustningsindustri signaliser at forhandlinger om rakettforsvar, de taktiske og strategiske atomvåpen og CTBT må ta sikte på ny atom- og konvensjonell nedrustning.
Etter Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen møte med sin russiske kollega Serrgej Sjoigu i Moskva den 13. Februar 2012, må Norge på Utenriksdepartementets konferanse  4. – 5- Mars 2013 foreslå at: Året 2013 blir året som befester atom- og konvensjonell nedrustning og en utvikling mot felles- og kollektiv sikkerhet.
NATOs rakettforsvar undergraver INF-avtalen mellom Regaen og Gorbatshov, USA og Sovjet Unionen fra 1987. Missilene kan vendes mot Russland og Kina. Stortinget bør i 2013 planlegge også for konvensjonell nedrustning og benytte Stortingets konsensus for en atomvåpenfri verden til konvensjonell nedrustning og felles- og kollektiv sikkerhet i Europa og globalt.
Formuesskatt, eiendomsskatt og overføringer fra staten til kommune Norge er allerede sentrale temaer før årets Stortingsvalg.
For å løse de mange utfordringene og samfunnsoppgavene ko
mmune Norge og staten står overfor, bør kommune, fylkeskommune og staten ta høyde for:
* Beskatning av næringseiendom og boliger folk ikke bo i.
* Likebehandling av norske statsborgere og utenlandske eiere av norske bedrifter med:
 • skatt, der personinntekter over 2 millioner kroner tilfalt Grønne solidaritets fond.
 • bunnfradrag på 2 millioner kroner for formue og over dette beskattes formuen med 2 prosent.
 • Bunnfradrag på 10 millioner for formue på arbeidende kapital og over dette beskattes formuen med 2 prosent.
 * Kommunal eiendomsskatt på næringseiendom, boliger og hytter med ligningsverdi over 2 million kroner.
* Fjerne rentefradraget fra næringseiendom, boliger og hytter på beløp som overstiger ligningsverdi over 2 million kroner.
* Global aktivitetsskatt på 5 promille av den daglige valutahandel i finansnæringen. Godt valg
 
Knut Vidar Paulsen, leder Stiftelsen Natur og Kultur
 
Aktuell kommentar den 21. Januar 2013:
 
Oppgavene framover
Klimaavtalen i Doha i 2012 resulterte i at Norge og EU forpliktet seg til å kutte sine klimautslipp fra 1990 med 30 prosent sammen med Australia, Ukraina og Sveits fram mot 2020. Avtalen er inngått mellom land som står for 14 prosent av utslippene i verden.
Opprinnelige Kyoto-land som Russland, Japan og Canada trakk seg ut, og Kina, India og USA vil ikke forplikte seg. Oppgaven nå er å få Kina, USA, Japan, Sør-Korea, Canada, Sør-Korea, Russland, Brasil og Sør-Afrika til å slutte seg til globale kutt av sot- og CO-utslipp fra 1990 med 30 prosent innen 2020, 40 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2030 slik at menneske skapt temperaturstigning ikke over stiger 1 ºC i forhold til 1850-nivå gjennom null partikkel og karbongassutslipp i 2017 og nullutslippssamfunn i klimabalanse innen 2023.
Energirelatert CO-utslipp omfatter nesten to-tredeler av de globale drivhusgassutslippene og vil, ifølge prognoser fra Intergovernmental Panel on Climate Change, uten effektiv omlegging stige til over 50 % i 2030.
Arktisk råd, Barentsrådet, Østersjørådet, Den nordlige dimensjons parlamentariske konferanse og EFTA må bidra til å styrke en FN-ledet verdensorden på vei til nullutslippssamfunn i klimabalanse for fred, kultur, arbeid, velferd, omsorg og en rettferdig verdenshandel for alle FN land gjennom opprettelsen av Economical Fair Trade Association – det nye EFTA innen 2015.
Mennesker i Europa, Nord-Amerika og Asia kan bli klimaflyktninger om utviklingen ikke stanses. Verdenssamfunnet må innen 2015 etablere bærekraftsmål i en ny giv for ren og bærekraftig energibalanse ved å styrke sosialretten, naturretten og naturhumanismens posisjon og innflytelse.  
Femte Global Environmental Outlook fra FNs miljøprogram UNEP viser at menneskenes ødeleggelse av eget livsgrunnlag fortsetter. Rapporten advarer om at hvis menneskeheten ikke umiddelbart endrer adferd, vil en rekke kritiske terskler passeres, og raske og irreversible endringer ramme økosystemer på en måte som vil bli kritisk for menneskenes tilgang på mat.
Den 4. – 5. mars holdes i Oslo en internasjonal konferanse som må beveges til å fremme  atom- og konvensjonell nedrustning. I 2013 feirer vi 20-årsjubileum for Barentssamarbeidet.
Forfatteren Jonny Halberg skriver i Aftenposten 14. januar 2013 om seinskader blant mange norske soldater som sliter psykisk etter utenlandske fredsoppdrag og krigen i Afghanistan, Mer enn 200 veteraner har begått selvmord.
Konge Harald og Statsminister Jens Stoltenberg fortsetter med å dekorere soldater med Krigskorset!
 
Knut Vidar Paulsen, leder Stiftelsen Natur og Kultur
 
Aktuell kommentar den 27. november 2012:
Oppgavene
Videreføring av Kyoto-avtalen topper agendaen på FNs klimaforhandlingene i Doha i Qatar sammen med spørsmålet om å reise 100 milliarder dollar i klimatilpasningspenger og bevaring av regnskogene.
Det er ventet at Norge forplikter seg til å kutte sine klimautslipp med 40 prosent etter at forslaget har ligget på bordet siden 2009. Norge bør kutte klimautslippene med 50 prosent innen 2025 og vise vei slik at USA; Russland, Canada og Japan blir med på Kyoto-2. En ny klimaavtale i Doha vil være et gjennombrudd om USA, Kina, EU, Russland, Sør-Korea, Brasil og Sør-Afrika bestemmer seg for å kutte sine klimautslipp med 30 prosent innen 2020.
Den rød/grønne regjeringen har i forslag til statsbudsjettet for 2013 anlagt følgende skattelette profil:
Skattekategori                    Innntekt                                 I skattelette
Lavt lønnet                            Kr.   200 000                          Kr. 1 372
Høytlønnet                            Kr.   450 000                          Kr. 1 285
Aleneforsørger                      Kr.   335 000                          Kr. 1 789
Familie – to barn                   Kr.   900 000                          Kr. 4 762
Høyinntektsfamilien               Kr.1 500 000                          Kr. 9 796
Den sosiale profilen i budsjettforslagene fra partiene i Norge mangler et sterkere innslag av omfordeling fra de som har mye til de som har lite.
Partiene forslag til skattelettelse eller skatteskjerpelse bør komme i form av en Grønn klima og solidaritetsskatt, herunder:
 1. Formueskatt,
 2. aktivitetsskatt i finansnæringen,
 3. reduksjon eller fjerne skjermingsfradraget for kapitalinntekter,
 4. beskatning av næringseiendom og boliger folk ikke bor i selv m.m
 5. kommunenes frihet til å bestemme eiendomsskatt
 6. progressiv beskatning, der inntekter over to millioner kroner tilfaller Grønne klima og solidaritetsfond.
Grønn klima og solidaritetskatt for klimabalanse med velferd og omsorg for alle i en ny giv for Moder Jord er et av fundamentene i Verdenserklæringen -Vår nordlige dimensjon.
I Frankrike benytter de et godt navn på formueskatten: L’impôt de solidarité sur la fortune – eller solidaritetsskatt på formue.
Til våren holdes i Oslo en internasjonal konferanse om å forby atomvåpnene. I 2013 feirer vi 20-årsjubileum for Barentssamarbeidet.
Urfolksorganisasjonen RAIPON, som representerer 41 urfolk i Nord-Russland var ikke til stede ved Arktisk Råds møte i Haparanda 15. november 2012. I Aftenposten den 26. november skriver Kjell Dragnes at RAIPON «er blitt oppløst av det russiske justisdepartementet»!
Borgerkrigen i Syria går sin gang uten at partene følger FNs anbefaling, etablerer våpenhvile og søker en politisk løsning. Bombingen av Gaza og Israel er erstattet av våpenhvile.
Vulkanutbruddet på Eyjafjallajøkul på Island, orkanen Sandy og finanskrisen viser oss hvor sårbart Europa og verdenssamfunnet er, når CO- svart kapital lager klimatrøbbel.
 
Knut Vidar Paulsen, leder
Nordahl Grieg Fredsfond
 
Aktuell kommentar
den 22. oktober 2012:
 
Vår vei
Nordahl Grieg Fredsfond står i en norsk humanistisk og antifascistisk, fred, demokrati, miljø, åpenhet og samholdstradisjon sammen med Stiftelsen Natur og Kultur.
Nordahl Grieg opprettet i sin tid Det norske fredsfond med en donasjon på kr. 20 000,-.
Nordahl Grieg Fredsfond er opprettet av Den norske Fredskomité, som ble stiftet i juli 1949 av mennesker som før den tyske invasjon i Norge den 9. april 1940 arbeidet for å styrke forsvaret gjennom et nordisk forsvarsforbund og kollektiv sikkerhet mot fasciststatene. Styret i Nordahl Grieg Fredsfond består av: Knut Vidar Paulsen, leder, Sandefjord; John Pelle Kjellstrøm, styremedlem, Oslo og Per Lothar Lindtner, styremedlem, Bergen.
I Stortinget er det nå konsensus for å arbeide for en atomvåpenfri verden. Utenriksdepartementet planlegger våren 2013 et seminar om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Stortingsrepresentantene Jette Christensen, Hallgeir Langeland, Akhtar Chaudhry og Marit Nybakk foreslår å grunnlovfeste et forbud mot å ha atomvåpen på norsk jord.
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på begynnelsen av 1980-årene samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden.
Klimameldingen som bygger på klimaforliket ble langt fram av regjeringen etter at Teknisk Ukeblad nr. 8 2011 meldte om et rekordstort investeringsnivå på 130 milliarder kroner i oljesektoren som følge av mange nye konsesjoner. Statistisk Sentralbyrå anslår for 2014 investeringer til 204 milliarder kroner.
I 2013 legger regjeringen fram ny Nasjonal transportplan for 2014-2023. I statsbudsjettet for 2013 er det avsatt: 

Website Builder drives av Vistaprint