Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

VEDTEKTER
 
for
 
Naturhumanistisk forbund
 
(Utkast foreslått den 17. mars 2016
 
§ 1
NAVN
Naturhumanistisk forbund er en ideell verdibasert forening. Dens internasjonale navn er Naturehumanistic leage. Foreningen samvirker med Stiftelsen Natur og Kultur og andre aktuelle partnere.
 
§ 2
FORMÅL
Fremme samtale, samhandling, ettertanke og omsorg gjennom samlinger av naturhumanistisk viten med Symposium til støtte for alt liv på Moder Jord

§3
VISJON
En demilitarisert og atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule i klimabalanse med basisinntekt og frihet fra nød.  

§ 3
STRATEGI
Rett til fred, fredelig sameksistens, nedrustning og konvertering, felles og kollektiv sikkerhet, kultur, helse, arbeid, velferd og omsorg for alle. 

§ 4
VERDIGRUNNLAG
Naturhumanisme, fred, åpenhet og samhold, frihet, likhet, bror- og søsterskap, solidaritet og energi, klimabalanse og harmoni.
 
§ 5
ÅRSMØTE
Alle som har støttet forbundets virksomhet kan delta på årsmøtet.
                                                                                                                          
§ 6
STYRET
Forbundets styre består av 3 medlemmer. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med formål, visjon, strategi og verdigrunnlag. Styret velger leder.
Det utbetales ikke honorar for deltakelse i styre.
 
§ 7
Aktiva
Styret disponerer innenfor rammen av vedtektene forbundets midler. Stiftelsen Natur og Kultur fører kostnadsfritt regnskapet.
 
Aktiva består av gaver, bidrag og publikasjoner utgitt til opplysningsarbeidet knyttet til fred og naturhumanisme. Mottak av store gaver skal i hvert tilfelle behandles av styret.
 
§ 8
REGNSKAP OG REVISJON
Regnskap og revisjon av forbundets økonomi skjer i følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om stiftelser.
 
§ 10
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan gjøres av Årsmøte med ¾ dels flertall.
 
§9
OPPHØR
Naturhumanistisk forbund kan oppløses etter vedtak av Årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva Stiftelsen Natur og Kultur.

Website Builder drives av  Vistaprint